Metlan uutiskirje
Metla vahvistaa inventointiosaamista Vietnamissa ja Nepalissa

Metlan hankekumppanit Nepalissa ovat sikäläinen metsäntutkimuslaitos eli “Department of Forest Research and Survey”, Tribhuvan yliopiston metsätieteellinen instituutti sekä yliopiston alaisuudessa toimiva yksityinen Katmandun metsäkoulu. Vietnamilaiset yhteistyötahot ovat “Forest Inventory and Planning Institute” ja metsäyliopisto “Vietnam Forestry University”. Toiminnan rahoittaa ulkoasianministeriö ”instituuttien välien kehitysyhteistyön rahoitusinstrumentin” (IKI) kautta. Metlassa IKI-hanke toteutetaan viranomaisprosessissa osana Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -hanketta. Hanketta koordinoi vanhempi tutkija Kalle Eerikäinen Joensuusta.

 

Kalle Eerikäinen aasialaisten inventointiasiantuntijoiden kanssa syksyn 2010 koulutusjakson maastoretkellä Kolin maisemissa. Kuvat: Metla/Markus Lier.

 
 

Kaksi- ja puolivuotisen hankkeen lähtökohtana on käytännön palvelevuus ja jo olemassa olevien toimintamallien ja menetelmien kehittäminen vastaamaan nykyaikaisia, metsävarojen inventoinneille asetettuja tarkkuus- ja raportointivaateita. Esimerkiksi Nepalin kohdalla IKI-hankkeen toimintaohjelmassa on otettu huomioon parasta aikaa kohdemaassa käynnissä oleva valtakunnan metsien inventointihanke ”Forest Resource Assessment in Nepal”, jonka toteutukseen myös Metlan VMI-hankkeen tutkijoita osallistuu.

 

Myös Vietnamin kohdalla kehittämistarpeet on asetettu vastaavasti. Jo kuudetta kertaa toteutettavassa Vietnamin valtakunnan metsien inventoinnissa koottavien aineistojen käsittelyä ja analysointia pyritään tehostamaan uudenaikaisten tiedonhallintavälineiden ja laskenta-algoritmien avulla sekä soveltamalla metsän arviointiin kehitettyjä tilastollisia menetelmiä.

 

Syksyllä 2010 järjestettiin ensimmäinen koulutus aasialaisille inventointiasiantuntijoille
Koulutus- ja perehdyttämisjaksot ovat hankkeen keskeinen tiedonsiirtotapa, jaksojen toteutusvastuu IKI-hankkeessa on Metlalla. Syys-lokakuussa 2010 Metlassa järjestettiin ensimmäinen, neljän viikon mittainen koulutusjakso, jolle osallistui yhteensä viisi koulutettavaa eli yksi inventointiasiantuntija kustakin kumppaniorganisaatiosta. Kouluttajina toimivat IKI- ja VMI-hankkeiden tutkijat Eero Muinonen, Heikki Parikka, Juho Pitkänen, Kari T. Korhonen ja Kalle Eerikäinen Joensuusta sekä Aleksi Lehtonen Vantaalta.

Jakson aikana käytiin laajasti läpi inventoinnin eri käytäntöjä, välineistöä ja menetelmiä. Perehdytys alkoi metsän mittaustavoista ja otantamenetelmistä. Seuraavaksi opeteltiin R-ohjelmointikieltä, metsän mallinnusta ja kaukokartoituksen inventointisovelluksia. Koulutus päättyi kasvihuonekaasuraportoinnin hiilitaselaskentoihin. Oppia saivat Mai Van Tinh (FIPI, Vietnam), Tran Ngoc The (VFU, Vietnam), Yam  Pokharel (DFRS, Nepal), Arjun Bastola (IOF/TU, Nepal) ja Him Lal Shrestha (KaFCoL, Nepal).

 

 

 

 

 

Open Source -ohjelmistoja


Koulutus- ja perehdytysjakson tilastolliset analyysit ja mallin-nusharjoitukset toteutettiin käyttämällä avoimen lähdekoodin R-ohjelmistoa. Myös tietokantojen käsittelyssä ja muokkaamisessa sekä kaukokartoitus- ja paikkatietoaineistojen analysointiin perustuneissa harjoituksissa käytettiin ja esiteltiin avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Näitä olivat ensinnäkin tietokannan hallintaohjelma PostgreSQL ja siihen liittyvä PostGIS -laajennus.

 

Lisäksi aineistojen käsittelyssä käytettiin GDAL-työkaluohjelmia ja tehtiin katsaus OpenEV -ohjelmistoon.GIS-ohjelmistoista käytössä olivat Quantum GIS ja GRASS, muista ohjelmistoista sivuttiin lyhyesti GeoServer -kuvapalveluohjelmistoa. Hiilitase-laskentaharjoituksissa käytettiin Yasso07-ohjelmistoa. Harjoi-tusaineistojen koostamisessa hyödynnettiin monipuolisesti IKI-hankkeessa koostettuja testiaineistoja.

 

Tämä mahdollisti laskentaesimerkkien laadinnan paikalliset laskentatarpeet ja erityiskysymykset. Koulutuksen oppeja ja teoriaa havainnollistettiin myös maastopäivien aikana järjestettyjen mittausdemonstraatioiden ja mittalaite-esittelyjen avulla.

”Läpileikkaavia teemoja olivat suuraluetason inventoinnin vaihtoehtoiset otanta- ja otannan suunnittelumenetelmät, puu- ja puustotunnusten mittausasetelmat, metsäbiometristen mallien laadinta ja testaaminen, ennustemallien käyttö koepuutunnusten yleistämisessä lukupuille ja inventointitulosten laskennassa, mittaustiedon käsittely ja hallinta tietokannoissa sekä kaukokartoitusmateriaalien käyttö otospohjaisen tiedon yleistämisessä ja temaattisten metsävarakarttojen laadinnassa”, luettelee Kalle Eerikäinen.

 

Eerikäinen jatkaa: ”Täytyy todeta, että opintokokonaisuudesta muodostui vaativa ja koulutettavillekin työntäyteinen. Silti osallistuminen oli kiitettävän aktiivista ja vuorovaikutus runsasta. Koulutettavat siis halusivat saada myös perusteluja esitetyille menetelmille ja kuulla arvioita niiden sovellettavuudesta olosuhteisiin Nepalissa ja Vietnamissa. Vastapainoksi luento-opetukselle ja tietokonetyöskentelylle järjestimme maastopäiviä muun muassa Kolin kansallispuiston maisemiin. Tässä Metlan kansainvälisen yhteistyön suunnittelija  Markus Lierin organisointikyky ja luova ohjelman järjestämisvalmius osoittautuivat korvaamattomaksi voimavaraksemme.”

 

Nepalin ”VMI:n” edustajat tutustuivat suomalaiseen osaamiseen Joensuussa
Lokakuun alussa Joensuussa vieraili myös liki kymmenhenkinen Nepalin valtakunnan metsien inventointi (FRA) -hankkeen asiantuntija-delegaatio, joka perehtyi täkäläisiin VMI-käytäntöihin ja -oppeihin. Samalla tarjoutui mahdollisuus arvioida yhteistyötoteutusten menestystä ja vaikuttavuutta sekä suunnata katseet suunniteltuihin jatkotoimiin.

 

Ensi vuodesta on odotettavissa työntäyteinen, kun myös FRA laajenee suunnitteluvaiheesta laajamittaiseen maastototeutukseen. Tällöin IKI:ssä käynnistetyt testiaineistojen analyysit ja menetelmäkehitystoimet siirretään kattamaan varsinaisen inventoinnin ajantasaisempia ja maantieteellisesti edustavampia aineistokokonaisuuksia.

 

Konsultti- ja seurantavierailujen lisäksi VMI:n ja kohdemaiden kumppani-instituuttien asiantuntijoiden välistä kanssakäymistä tehostavat Vietnamissa keväällä 2011 järjestettävä IKI-hankkeen työpajajakso ja loppuvuodesta Suomessa järjestettävä toinen inventointimenetelmien koulutusperiodi.

 

 

Lisätietoja:

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), Jokiniemenkuja 1, PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Merja Lindroos, etunimi.sukunimi @ metla.fi