kuva:Metla/Jouni Hyvärinen

Hakkuumahdollisuudet edelleen kasvussa – metsien käytön ja sitä koskevien rajoitusten ehdoilla

 

Metsillä ja puulla on monta roolia

Metsäekosysteemi on monipuolinen ”tuotantolaitos”, jonka tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluvat puun lisäksi myös muun muassa erilaiset suoja- ja suojelutehtävät, luonto-, maisema- ja virkistysarvot. Kasvava puu myös sitoo hiilidioksidia ilmasta. Puuta käyttävät raaka-aineena puutuoteteollisuus, massa- ja paperiteollisuus sekä energiantuotanto. Metsien ja puun käytön niiden eri tarkoituksiin ratkaisee tuotteiden ja palveluiden kysyntä, johon puolestaan vaikuttavat kansainväliset ja kotimaiset markkinat sekä poliittiset toimet.

 

 

Kasvatushakkuukohteilta saadaan tukki-, kuitu- ja energiapuuta. Kuva: Metla/Tuula Nuutinen.

 

Viime vuosina metsien vaihtoehtoisten käsittelyjen määrä on kasvanut sekä puun että metsien käytön monipuolistuessa. Käytännössä metsänomistajat päättävät eri tuotteiden ja palveluiden kysyntään vastaamisesta eli hakkuista ja hoitotoimenpiteistä omissa metsissään omien tarpeidensa, tavoitteidensa ja odotustensa mukaisesti.

 

Metsien tulevaisuus on ehdollinen niiden käytölle
Hakkuumahdollisuusarvioissa metsikkötason käsittelyjä säätelevät metsien suojelusta, muista käyttömuodoista, säädöksistä ja omistajien päätöksistä aiheutuvat käytön rajoitukset. Yksittäisten metsiköiden käsittely- ja kehityssarjojen erilaisista yhdistelmistä muodostuu aluetasolle vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja, joita voidaan tarkastella vaihtoehtolaskelmilla. Tässä artikkelissa esitellään kolmea aluetason vaihtoehtolaskelmaa (skenaariota).

  1. Ensimmäinen (I) on laskettu maksimoimalla nettotulojen nykyarvoa viiden prosentin korkokannalla. Laskelma määrittää tuottovaatimuksen ja taloudellisen tuloksen maksimoinnin mukaisen hakkuukertymäarvion.  
  2. Toinen (II) on suurin kestävä hakkuukertymä, joka kuvaa hakkuusuunnitteen ylärajan silloin, kun puuntuotantoa harjoittavan metsätalouden kestävyyttä pidetään tavoiteltavana.
  3. Kolmas (III) laskelma kuvaa metsävarojen kehittymistä, jos hakkuita jatketaan viime vuosien (2004−2008) keskimääräisellä tasolla.
 

Aluetason hakkuumahdollisuusarviot 2007−2016.

 

 

Laskelmiin liittyy monia varauksia. Metsien ja puiden eri käyttömuodoista on otettu huomioon vain tukki- ja kuitupuun korjuu metsistä sekä metsien käsittelyjä koskevat käytön rajoitukset. Laskelmissa on oletettu ilmaston ja puiden kasvun pysyvän keskimääräisellä (1978−2007) tasolla. Metsät oletetaan hoidetuksi. Laskelmia varten on myös tarkennettu metsien käytön rajoituksia kuvaavia tietoja. VMI-työn yhteydessä Metla täydentää muun muassa kaavoitusta ja metsänomistajien omia suojelupäätöksiä koskevia tietoja. Esimerkiksi Metsähallituksen uudet tiedot omiin päätöksiin perustuvista käytön rajoituksista vähensivät kestäviä hakkuumahdollisuuksia 1,5 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Tarkennuksista huolimatta käytön rajoitusten kuvaus on toistaiseksi vajavainen muun muassa kaavavaikutusten osalta.

 

Tukki- ja kuitupuun suurin kestävä hakkuukertymä 70 miljoonaa kuutiometriä vuodessa
Tukki- ja kuitupuun mitat täyttävän puun hakkuumahto vuosille 2008−2017 on 123 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Viiden prosentin tuottovaatimuksella hakkuureserviin jää lähes 30 miljoonaa kuutiometriä eli taloudellisen tuloksen maksimoiva hakkuukertymä on vajaat 94 miljoonaa kuutiometriä (laskelma I). Suurin kestävä hakkuukertymä vuosille 2008−2017 on 70 miljoonaa kuutiometriä vuodessa (laskelma II).  Kestävän hakkuukertymän ennakoidaan kasvavan jo seuraavalla kymmenvuotiskaudella yli 80 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Tukkipuun vaatimukset täyttävää puuta arviossa on 33 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Käyttöaste eli toteutuneiden hakkuiden (keskimäärin 56 miljoonaa kuutiometriä vuodessa 2004−2008), (laskelma III) suhde kestäviin hakkuumahdollisuuksiin on koko Suomessa keskimäärin 80 prosenttia.

 

Puuston tilavuuden ennakoidaan kohoavan edelleen
Laskelmien lähtötilanteessa puuston tilavuus on hieman yli kaksi miljardia kuutiometriä. Suurimman kestävän hakkuukertymän toteuttavassa vaihtoehdossa puuston tilavuus koko metsä- ja kitumaan alueella kasvaisi kolmen vuosikymmenen aikana 2,5 miljardiin kuutiometriin. Viime vuosina (2004−2008) keskimäärin toteutuneiden ja kestäviä vähäisempien hakkuiden tasolla puuston tilavuus nousisi laskelmien mukaan 30 vuoden aikana yli 3 miljardin kuutiometrin.

 

Kestävän hakkuukertymän ennakoidaan kasvavan lähivuosikymmenen 70 miljoonasta kuutiometristä vuodessa yli 80 miljoonaan kuutiometriin vuodessa jo seuraavalla kymmenvuotiskaudella.

 

 

MELA Tulospalvelu mukautuu
Hakkuumahdollisuusarviot löytyvät MELA Tulospalvelusta. MELA Tulospalvelu sisältää tietoja alueellisista hakkuumahdollisuuksista ja hakkuita vastaavasta metsien kehityksestä lähivuosikymmeninä. Palvelu on ollut käytössä vuodesta 1997 alkaen.  MELA Tulospalvelu on kehitetty muun muassa erilaisten politiikka- ja ohjelmaprosessien sekä puunhankinnan suunnittelutehtävien tietolähteeksi. Tulokset esitetään sekä taulukkoina että graafeina.

 

Nyt käyttöön otettu versio on järjestyksessä neljäs. Tässä tuoreimmassa uudistuksessa on parannettu erityisesti hakupalvelun käytettävyyttä. Käyttäjä näkee kaikki hakukriteerit ja niitä koskevat valintansa yhtä aikaa.

Lisäksi haun edistyessä käytettävissä olevat valinnat mukautuvat automaattisesti aiemmin tehtyjen valintojen mukaisesti.


Lisätietoja:

<< paluu etusivulle

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), Jokiniemenkuja 1, PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Merja Lindroos, etunimi.sukunimi @ metla.fi