Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsät ja monimuotoisuus

 2/2014
Luonnon ennallistaminen -konferenssi
Kansainvälinen luonnon ennallistamista käsittelevä konferenssi Oulussa 3.-8. elokuuta

Oulussa järjestetään 3.-8. elokuuta kansainvälinen luonnon ennallistamista käsittelevä konferenssi. Konferenssiin on tulossa lähes 400 osallistujaa 35 maas­ta. Osallistujia saapuu Euroopan maiden li­säk­si USA:sta, Kanadasta, Aasiasta, Australiasta ja Uu­des­ta-Seelannista. Tapahtuma on Oulun yliopiston tiloissa Linnanmaalla. Pääjärjestäjänä toimii Metsän­tut­kimuslaitos (Metla).

Lue lisää >
Ennallistamisen tavoitteena luonnontilan palauttaminen
Kuva: Oili Tarvainen

Ennallistamisen ta­voit­teena on elin­ym­pä­ris­tön luonnon­ti­lai­suu­den palauttaminen. Luonto voidaan jättää en­nal­listumaan it­sek­seen tai ihminen voi no­peut­taa eko­sys­tee­min pa­lau­tu­mis­ta luon­non­tilaiseksi eri­laisilla toimenpiteillä. Kum­mas­sakin vaihtoehdossa pyritään säilyttämään ja li­säämään erilaisten luontotyyppien ja eliölajien moni­muo­toisuutta.

Lue lisää >
Kuivattu kosteikko voidaan palauttaa monimuotoiseksi elinympäristöksi
Kuva: Jukka Tienhaara

Kosteikot ovat moni­muo­toi­suuden kes­kit­tymiä, joilla ku­hisee elämää monella ta­sol­la. Laajan kui­vat­ta­mi­sen vaiku­tuk­ses­ta osa kosteikoista on joko hä­vitetty tai ne ovat voimakkaasti taan­tu­neet. Osa voi­daan kui­tenkin pa­laut­taa kun­nos­tamalla tai rakentaa uusia kosteikkoja kor­vaa­maan hävinneitä elinympäristöjä.

Lue lisää >
Luonnon ennallistaminen -konferenssi
Toteutuvatko tavoitteet soiden ennallistamisessa?
Kuva: Anne Hekkala

Suomessa on vii­mei­sen 20 vuoden aikana ennallistettu useita tu­hansia hehtaareja met­sä­taloudellisesti heikkotuottoisia oji­tet­tuja soita. Tutki­muk­sissa on havaittu suo-ojien tukkimisen ja haihduttavan puuston poiston palauttavan oji­tet­tu­jen soiden vedenpinnan yleensä nopeasti luonnon­ti­lais­ten soiden tasolle, mutta muiden soille keskeisten prosessien palautuminen on ollut huo­mat­tavasti hitaampaa.

Lue lisää >
Lahopuu on metsän ennallistaja
Kuva: Anne Hekkala

Lahopuu on tärkeää metsän moni­muo­toi­suuden kannalta. Sitä voidaan saada polt­ta­malla tai kaatamalla metsää. Polton jäljiltä metsään jää eri la­ho­a­mis­vaiheessa olevaa puuta. Maahan kaa­de­tut puut ovat lahoa­mis­pro­sessissa suun­nil­leen samassa vai­hees­sa. Vaikuttaako lahopuun tuotantotapa ennallistamisen lopputulokseen?

Lue lisää >
Lisää konferenssin aiheita

Konferenssissa pidetään 223 esitelmää ja esillä on lähes 100 tutkimuksista kertovaa tietotaulua. Eniten esi­tyk­siä pidetään soiden ja heinäisten maiden en­nal­listamisesta. Mutta myös muista aihepiireistä on run­saasti esi­tyksiä, kuten suolaisen ja makean veden ekosysteemeistä, metsistä ja tuntureista sekä kai­vos­alueiden ennallis­ta­mi­ses­ta.

Lue lisää >
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita