Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Nyhetsbrev

Metlas nyhetsbrev på svenska

Sajtkarta | Sökning

Forskning och kustskogar 2009-2014

ISSN 1798-419X

Säg upp abonnemanget på nyhetsbrevetet med blanketten på webben.

2014

 

3/2014, december

 • Det finländska skogsbruket har ett litet vattenfotavtryck
 • Efter arbetsdagen avstressar ett besök i stadens grönområden
 • Officiell virkesmätning garanterar tillförlitligheten
 • Efterfrågan på bioenergi tilltar; framgång på energimarknaden förutsätter förbättrad konkurrenskraft inom hela värdekedjan

2/2014, augusti

 • Olikåldriga granskogar ger förutsättningar för vegetativ spridning av rotröta
 • Tjälen spelar en viktig roll i skogsbruket
 • Grankotterost är en flerårig nagel i ögat
 • Produktiviteten efter skogsförnyelsen förbättras med kvalitetsstyrning

1/2014, januari

 • Föraren behöver förhandsinformation och anvisningar
 • Kalhyggesfritt skogsbruk är ingen raketvetenskap
 • Aktiv naturvård behövs också vid kalhyggesfritt skogsbruk
 • Kalhyggesfritt skogsbruk är en konst

2013

 

4/2013, november

 • Forskningsdirektör Leena Paavilainen har tillträtt visstidstjänsten som Metlas överdirektör 1.11.2013
 • Skogssektorns konjunkturöversikt 2013–2014: Bättre utsikter för skogssektorn
 • Uttag av stubbar för energivirke ger enbart ringa effekter på växtartsbeståndet
 • Nya rön om sommargallring av granbestånd
 • Metla tillhandahåller experthjälp för att testa rötbeständigheten hos trävaror

3/2013, september

 • Markbearbetningsmetoden påverkar hur väl klumprotsplantor av gran klarar sig på moränmark exponerad mot pipkrake
 • Planterade granbestånd kräver tidig röjning
 • Egenkontroll som verktyg i kvalitetsuppföljning
 • Avkastning och effektivitet inom skogsbruk genom plantvård
 • Röjningsbehov hos tallplantor

2/2013, juli

 • Hur påverkas granarnas tillväxt av det ändrande klimatet?
 • Avverkningarna medför kraftiga förändringar i skogsvegetationen
 • Långsiktig forskning tryggar trävarubranschen
 • Medborgarna ser problem med skogspolitikens rättvishet och de sätt på vilka skogen hanteras
 • Sorkar har redan i över 40 års tid gjort omfattande skador
 • OpeMotti - En ny MOTTI-programvara avsedd för läroanstalter finns nu tillgänglig
 • Alternativ till giftiga bräder finns

1/2013, februari

 • Helträdsuttag är ohållbart ur näringskretsloppets synpunkt i de flesta bestånd
 • Askgödsling av sumpskogar skadar inte vattendrag
 • Professor Artti Juutinen: Ett pris kan fastställas för miljönyttigheter
 • Ett stort kliv i teorin, ett litet steg i praktiken – större friheter i hanteringen av skogar genom ändring i skogslagen
 • Medborgardiskussionen om allemansrättens gränser tar fart
 • Tidig röjning behövs i allmänhet

2012

 

4/2012, december

 • Plantor från närområden det tills vidare säkraste valet i ett varmare klimat
 • Hur gynnas jag av att föryngra min skog med fröodlingsplantor?
 • Vegetativ förökning nytt alternativ i plantproduktion
 • Klimatförändringen hotar förvärra skador som orsakas av rottickor
 • Det går att avverka glasbjörkar från ett granplantbestånd

3/2012, september

 • Det behövs statistik över energivedshandeln
 • Betydelsen av interaktiva tjänster betonas
 • Det finns maskinella alternativ för skogsvårdsarbeten
 • Tillträde till genetiska resurser och en rättvis fördelning av nyttorna - Vem äger generna hos skogsträden?
 • Sensorerna i gallraren mäter terrängen – resultatet är en framkomlighetskarta som underlättar skogstransporten
 • Ett nytt avskräckningsmedel mot älgar skyddade plantorna effektivt på älgarnas vinterbetesområden

2/2012, maj

 • Forskningsinstitutenas direktörer: ”Forskning byggs på lång sikt”
 • Hållbarheten hos skogsenergi kan förbättras genom att göra rätt saker bättre
 • Granbarkborreskador bör bekämpas effektivare
 • Rekordblomning för björken utsätter för pollen
 • Skogsvård som efterliknar skogens naturliga utveckling skapar mer natur- och rekreationsvärden i ekonomiskogar

1/2012, mars

 • Praktiknära och interaktivt forskningsarbete
 • Genetisk mångfald säkerställer arternas överlevnad i en föränderlig miljö
 • Skogsarbetarna går i pension under de närmaste åren
 • Företagen inom träproduktindustrin ska utveckla certifieringspraxisen – konsumenternas intresse för hållbar skogsskötsel är svagt
 • Skidåkarna redo att leta efter sätt att anpassa sig till snöfattiga vintrar

 

2011

 

4/2011, december

 • Hur mår våra skogar? Rapporten Finlands skogar 2011 besvarar frågan
 • Skogssektorns konjunkturöversikt 2011−2012: Efterfrågan på skogsindustriprodukter minskar
 • Det maximala sorkbeståndet är obetydligt i söder, stort i norr
 • Törskate sprider sig i plantskogar av tall och drabbar också virkesförsäljningen

3/2011, september

 • Valet av skogsskötsel påverkar skogarnas kolbalans
 • Skogarnas hälsotillstånd har följts upp på riksomfattande nivå i 25 år
 • Tidsserier bekräftar det exceptionellt varma klimatet
 • Beräkna de ekonomiska konsekvenserna av skogsskyddet med SuojeluMotti
 • Usch, älgflugor!

2/2011, april

 • Stubben är ett miljövänligare bränsle än stenkol
 • Multimediet Skogstyperna har lagts ut på svenska
 • Främmande trädslag – en möjlighet eller ett hot?
 • Nyordning inom tjänsterna till skogsägare?
 • Fart och vidare perspektiv i förnyelsen inom skogsbranschen - Ny bok "Metsäala murroksessa" (Skogsbranschen i kris)
 • Sorkarnas vinter

1/2011, februari

 • Kalkylmässiga skador i miljardklassen orsakade av skogsbolagens inköpskartell
 • Avverkning året runt på torvmarker hör till nutiden
 • Begränsade markskador efter avverkningen av granbestånd under sommaren
 • Omräkningstalen vid mätning av energivedens massa förnyas från början av 2011

 

2010

 

4/2010, november

 • Den totala inverkan av värmen och torkan på skogarna framträder med en fördröjning
 • Uppkomsten av omfattande insektsskador tar flera år
 • Forskning i hur vårtbjörken anpassar sig till ett föränderligt klimat
 • Torka bromsar upp granars tillväxt

3/2010, oktober

 • Människor rör sig allt oftare med motorfordon i naturen
 • Lönsam produktion av skogsenergi är nästan helt beroende av stöd
 • Röjning av tallplantskog är mycket lönsamt
 • Älgflugor attraheras mest av människor i mörka kläder
 • Hjortdjur har försetts med satellitsändare på halsband för forskningsändamål
  - Forskarna önskar att djur med halsband inte fälls under höstjakten

2/2010, maj

 • FOREST POWER – samnordisk forskning driver på användningen av biomassa från skogen
 • Fenologiska tidsserier bekräftar att vårmånaderna blivit varmare
 • De landskapliga kvaliteterna vid skogsförnyelse kan förbättras

1/2010, februari

 • Medborgaropinionen stöder en tillväxt av energiandelslag
 • Lyckas skogsvården utan kalavverkning?
 • Hur har finländarnas vinteruteliv förändrats?

 

2009

 

4/2009, november

 • Skogsmaskinsektorn återhämtar sig från krisen
 • ...men skogsmaskinentreprenörerna kämpar ännu i svårighete
 • Skogägarnas mål styr virkesförsäljningar

3/2009, oktober

 • Världens skogars anpassning till klimatändringen är hotad
 • Svampplockning intresserar allt fler
 • Svampar och bär - en viktig del av skogens skörd

2/2009, september

 • Plantskogarnas skötselval och deras inverkan
 • Älgflugan utbreder sig endast med älgen
 • Mångfald - med vilka medel?
 • Skogsskadorna ökar
 • Grundande och skötsel av små förnyelseytor är dyrt
 • Sommarens skogsskadeläge: Rikligt med skadegörare på tallbarr

1/2009, maj

 • Uppskattningarna om tidigare vårar har varit alltför djärva
 • En ny metod utvecklas för att mäta de ekonomiska effekterna av naturturism
 • Sorkskador i plantskogen
 • Klimatförändringen kan leda till att skogarnas kolupptag förändras, istället blir de en källa för kolutsläpp
 • Rottickan och snytbaggen -farliga parhästar
Updaterat: 07.01.2015 /KBym | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback