Metlas nyhetsbrev
 www.metla.fi

Forskning och kustskogar

 1.12.2014
< Retur till framsidan

Efterfrågan på bioenergi tilltar; framgång på energimarknaden förutsätter förbättrad konkurrenskraft inom hela värdekedjan

Inom energiförsörjningssektorn i Finland är målet att utnyttjandet av skogsflis nästan har fördubblats år 2020, och att fliset står för största delen av tillväxtmålet inom utnyttjandet av förnybar energi. Under perioden 2010-13 ökade användningen av träflis med ungefär en femtedel till följd av ett omfattande utvecklingsarbete i hela leveranskedjan. I början av 2014 ställde EU som mål att utsläppen av växthusgaser år 2030 skall ha minskat med 40 % jämfört med 1990 års utsläppsnivåer.

Skogsforskningsinstitutet Metlas och Teknologiska forskningsscentralen VTT:s ForestEnergy2020 forsknings- och innovationsprogram Skogsenergi nu och 2030 – Seminarium för teknologi, konkurrenskraft och miljö hölls i Jyväskylä 8-9.10 2014 där forskningsresultat som stöder dessa mål presenterades.

Enligt resultaten kan man uppnå betydande kostnadsinbesparingar och kvalitetsförbättringar genom att genom att minska lagringsförlusterna på skogsflis. Nya lösningar har gjort det möjligt för värmeproducerande entreprenörer att utnyttja värmeverk under höst och vår för torkning av skogsflis. Dessutom kan nya terminallösningar effektivera lagringen av flis och förbättra kvaliteten. Omstruktureringen av skogsindustrin och övergången från mekaniska massor till kemiska massor kommer att i betydande grad öka efterfrågan på cellulosavirke och på den energiproduktion som är en biprodukt av cellulosaförädlingsprocessen.

Enligt undersökningar utförda av VTT och Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) skulle de strängare utsläppsmålen för 2030 innebära en märkbar ökning i efterfrågan på skogsbiomassa, speciellt inom produktionen av andra generationens flytande trafikbränslen. Som en följd av det här kommer hyggesrestreserverna i södra Finland att vara fullt utnyttjade år 2020 och det kan uppkomma konkurrens om skogsbränsle mellan olika regioner.

Under seminariet presenterades de mest centrala resultaten från den första hälften av ett femårsprojekt samtidigt som de instanser som utnyttjar resultaten kunde framföra sina synpunkter och önskemål. Presentationerna av forskningsresultaten var speciellt avsedda för professionella och experter inom skogsenergiutnyttjandet i mellersta Finland. Seminariet besöktes av mer än 130 experter och branschfolk från hela Finland.

Axplock från seminariet är presenterade i ett nyhetsbrev om programmet som publicerades den 8.10 2014.

Tilläggsuppgifter

< Retur till framsidan
Bilder: Skogsforskningsinstitutet/Erkki Oksanen, om inte annat nämns