Metlas nyhetsbrev
 www.metla.fi

Forskning och kustskogar

 1.12.2014
< Retur till framsidan

Officiell virkesmätning garanterar tillförlitligheten

Lagen om virkesmätning (414/2013) trädde i kraft den 1.7 2013. Enligt lagens första paragraf är "Syftet med denna lag är att trygga tillförlitligheten hos mätresultaten samt de metoder och de instrument som används vid mätning av oförädlat virke." Sedan början av 2014 omfattar lagen även mätning av energivirke. I praktiken utför två virkesmätare från Skogsforskninginstitutet Metla arbetet. I början av 2015 övergår uppgiften till Naturresursinsitutet Luke.

Domarförsäkran

"Jag N.N. lovar och svär, på heder och samvete, att jag vill och skall, efter mitt bästa förstånd och samvete, i alla domar rätt göra, ej mindre den fattiga, än den rika, och döma efter Finlands Lag, och laga stadgar: aldrig lag vränga, eller orätt främja, för skyldskap, svågerskap, vänskap, avund och illvilja, eller räddhåga: ej eller för mutor och gåvor, eller annan orsak, under vad sken det vara må, och ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall ock varken förr, än domen avsäges, eller sedan, uppenbara dem, som till rätta gå, eller androm, de rådslag, som Rätten inom lyckta dörrar håller. Detta allt vill och skall jag, som en ärlig och uppriktig domare, troliga hålla, utan argan list och påfund."

(http://valtioneuvosto.fi/tietoa-valtioneuvostosta/perustietoa/vala-vakuutus/sv.jsp; stavningen moderniserad)

Arbetet innebär domaransvar

Den officiella virkesmätaren har domaransvar och därför skall han svära domareden. Övervakningsmätningar utförs där virket förädlas, vid en såg eller fabrik, i allmänhet en gång om året.

Förutom arbetet vid förädlingsanläggningar kan virkesmätaren också få lösa tvister mellan virkesförsäljare och virkesköpare.  I första hand skall de två kontrahenterna sträva till att lösa tvisten sinsemellan. För att lösa sina meningsskiljaktigheter kan endera parten begära officiell virkesmätning  ifall dessa inte kan komma överens.

Den ena parten / Den part som känner sig förfördelad /  i tvisten bör inlämna en ansökan om officiell mätning till Skogsforsknings­institutet Metlas registratur brevledes eller på elektronisk väg inom 14 dagar efter att denne fått information om mätresultatet. Den officiella virkesmätaren skall meddela de tvistande parterna att officiell mätning påbörjats. Den officiella virkesmätarens bör ofördröjligen igångsätta mätningen.

Den officiella virkesmätaren granskar minst en gång i året mätresultaten på ett sågverk genom att mäta samma stockparti som sågens egna mätprocess redan mätt. Fotografi: Aimo Jokela

Den officiella virkesmätarens beslut kan överklagas

Det går att överklaga den officiella virkesmätarens beslut; inte till hovrätten utan till virkesmätnings­nämnden. Det går att söka ändring även i virkes­mätningsnämnden beslut genom att överklaga till förvaltningsdomstolen och i dess beslut kan man söka ändring genom att överklaga till högsta förvaltnings­domstolen, ifall högsta förvaltningsdomstolen beviljar tillstånd till överklagan. På sätt och vis är alltså den officiella virkesmätaren en ”enmans tingsrätt”.  

Tilläggsuppgifter

< Retur till framsidan
Bilder: Skogsforskningsinstitutet/Erkki Oksanen, om inte annat nämns