Metlas nyhetsbrev
 www.metla.fi

Forskning och kustskogar

 1.12.2014
< Retur till framsidan

Efter arbetsdagen avstressar ett besök i stadens grönområden

Städernas skogar och parker är till hjälp då man vill återhämta sig från stress. Den avstressande känslan infinner sig omedelbart. Däremot har stadskärnan en motsatt effekt, trots att försökspersonerna i den här studien satt och tog det lugnt.

Figur 1: Den stressåterhämtade effekten av stadsskogar och parker är omedelbar. Däremot hade stadens centrum en motsatt effekt, trots att försökspersonerna bara satt stilla utan att göra något.
Figur 2: Försökspersonerna upplevde en ökad vitalitet under en halv timmes vandring som följde på 15 minuters sittande.

Känslan av att genomströmmas av livskraft kräver en längre tids vistelse i naturen senare än tiden för att enbart återhämta sig från stress. Försökspersonerna kände hur livskraften tilltog under en halvtimmes naturpromenad som följde på femton minuters stillasittande. Med livskraft eller vitalitet avses att människans handlingskraft återkommer.

Enligt de psykologiska indikatorer som användes som mätare, var skillnaderna mellan stadsmiljö och grönområden uppenbara, medan däremot skillnaderna mellan de olika grönområdena var små. Vid undersökningens slut var försökpersonerna ändå av den åsikten att för att återvinna livskraften var skogen den angenämaste miljön.

Den vitaliserande effekten av de olika grönområdena var ungefär lika stor. Det här beror uppenbarligen på försöksområdena. Som stadspark fungerade Alpparken och som stadsskog Centralparken. Helsingfors Alppark är en av stadens äldsta och vackraste parker med stora träd, fontäner och imponerande prydnadsplanteringar. Centralparken, å sin sida, är det vidsträcktaste enhetliga skogsområdet för rekreationsbruk i Helsingfors.

Ur skötselsynpunkt är stadsskogar och parker motsatta. Skogsvårdskostnaderna är betydligt lägre än utgifterna för parkerna skötsel.

- Med utgångspunkt i resultaten av den här studien borde man dra ännu större nytta av vardagsmiljön för att hantera stress, påpekar professor Liisa Tyrväinen.

Tyrväinen anser att stadsplaneringen bör garantera en högklassig och mångsidig naturmiljö. Speciellt viktigt är det här för de invånare som inte har möjlighet att resa bort från staden eller långt hemifrån.

Studien utfördes i Helsingfors

I studien jämfördes olika stadsmiljöers påverkan på människornas välbefinnande. Dessutom undersöktes de kortsiktiga effekterna av besök i grönområde på det mentala välbefinnandet och nivån av stresshormoner under vardagskvällar efter en arbetsdag. Studien genomfördes 2011-2012.

   
Betraktande av landskapet (sittande personer) i Helsingfors centrum.   Betraktande av landskapet  i Alpparken.   Promenad i Centralparken.

Försökspersonerna besökte tre objekt i huvudstadsregionen: skog (i Centralparken), en anlagd park (Alpparken) och tättbebyggd miljö (stadskärnan). I varje område satt personerna först i 15 minuter och tittade på landskapet. Därefter promenerade de lugnt i en halvtimme.

Deltagarnas humörförändringar och stressåterhämtning mättes genom frågeserier.  Dessutom mättes fysiologiska stressindikatorer i form av blodtryck, pulsförändringar och kortisolnivåer i saliven. Under studien mättes också omgivande buller och luftföroreningar. Studien genomfördes gemensamt av Skogsforskningsinstitutet Metlan, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Tammerfors universitet och Skogsforskningsinstitutet i Japan. Dessutom deltog  Helsingfors stad och Forststyrelsen som samarbetspartners. Studien finansierades av Finlands Akademi.

Tilläggsuppgifter
  • Professor Liisa Tyrväinen, tfn. 029 532 4553, liisa.tyrvainen(a)metla.fi
  • Forskare Ann Ojala, tfn. 029 532 5020, ann.ojala(a)metla.fi
  • Tyrväinen, L., Ojala, A., Korpela, K., Lanki, T., Tsunetsugu, Y., & Kagawa, T. 2014. The influence of urban green environments on stress relief measures: A field experiment. Journal of Environmental Psychology, 38, 1–9.

< Retur till framsidan
Bilder: Skogsforskningsinstitutet/Erkki Oksanen, om inte annat nämns