Metlas nyhetsbrev
 www.metla.fi

Forskning och kustskogar

 3/2014
Nytt & forskat
Det finländska skogsbruket har ett litet vattenfotavtryck
Bild: Markku Saarinen

Skogsbruket orsakar för­ändringar i skogens struktur, artsammansättning och markegenskaper. Dessa i sin tur påverkar vattnets kretslopp på beståndsnivå. De största förändringarna i det hydrologiska kretsloppet och vattenkvaliteten orsakas av slutavverkning inom ett bestånd eller ett litet tillrin­nings­område, speciellt om åtgärden kombineras med dikesrensning på torvmark.

Läs mera >
Officiell virkesmätning garanterar tillförlitligheten
Bild: Aimo Jokela

Lagen om virkes­mätning (414/2013) trädde i kraft den 1.7 2013. Enligt lagens första paragraf är "Syftet med denna lag är att trygga tillförlitligheten hos mätresultaten samt de metoder och de instrument som används vid mätning av oförädlat virke." Sedan början av 2014 omfattar lagen även mätning av energivirke. I praktiken utför två virkesmätare från Skogsforsk­ning­institutet Metla arbetet. I början av 2015 övergår uppgiften till Naturresursinsitutet Luke.

Läs mera >
Nytt & forskat
Efter arbetsdagen avstressar ett besök i stadens grönområden

Städernas skogar och parker är till hjälp då man vill återhämta sig från stress. Den avstressande känslan infinner sig omedelbart. Däremot har stadskärnan en motsatt effekt, trots att försökspersonerna i den här studien satt och tog det lugnt.

Läs mera >
Efterfrågan på bioenergi tilltar; framgång på energimarknaden förutsätter förbättrad konkurrenskraft inom hela värdekedjan

Inom energiförsörjnings­sektorn i Finland är målet att utnyttjandet av skogsflis nästan har fördubblats år 2020, och att fliset står för största delen av tillväxtmålet inom utnyttjandet av förnybar energi. Under perioden 2010-13 ökade användningen av träflis med ungefär en femtedel till följd av ett omfattande utveck­lingsarbete i hela leveranskedjan. I början av 2014 ställde EU som mål att utsläppen av växthusgaser år 2030 skall ha minskat med 40 % jämfört med 1990 års utsläppsnivåer.

Läs mera >
Bilder: Skogsforskningsinstitutet/Erkki Oksanen, om inte annat nämns