Metlas nyhetsbrev
 www.metla.fi

Forskning och kustskogar

 2/2014
Nytt & forskat
Olikåldriga granskogar ger förutsättningar för vegetativ spridning av rotröta
Photo: Aimo Jokela

Skadorna som uppstår efter angrepp av rotticka och andra rötsvampar är en av riskerna med skogskultur i heltäta bestånd. Detaljerad kännedom om svam­parnas preferenser och spridningsprocesser är nödvändiga för att man skall kunna förbereda sig för angreppen och kunna bekämpa dem, speciellt i olikåldriga granbestånd.

Läs mera >
Tjälen spelar en viktig roll i skogsbruket
Photo: Matti Koivula

Det är troligt att tjälen kommer att minska med det rådande kli­matet i många regioner med lite snö. Däremot kan tjälen till och med öka i regioner med ett normalt tjockt snötäcke, om snötäcket blir tun­nare och mer spora­diskt, eftersom det ändå är osannolikt att frosten försvinner helt. Tjälen underlättar drivning i torvmarks­sko­gar. Tjälen håller träden upprätt under vinterstormar, förhindrar trädens vatten-och närings­upptag, fördröjer mineralisering av närings­ämnen i marken och inverkar också på (minskar) urlakningen av näringsämnen.

Läs mera >
Nytt & forskat
Grankotterost är en flerårig nagel i ögat
Photo: Aimo Jokela

Granens kottskörd varierar kraftigt från år till år och goda kottår förekommer 1 - 2 gånger per decennium, men patogener och insekter sänker ofta kvaliteten på granens fröskörd. Patogener, särskilt rostsvampar orsakar betydande ekonomiska förluster, både i fröplantager och naturskogar.

Läs mera >
Produktiviteten efter skogsförnyelsen förbättras med kvalitetsstyrning

Enligt forskare Ville Kankaanhuhtas studie av produktiviteten i skogs­föryngring föreligger det stora skillnader bland aktörerna och produk­tivi­teten kan förbättras genom bättre kvalitetsstyrning. I studien undersöktes kvali­tets­styrningens lämplighet inom erbjudandet av skogsodlingstjäster för privatskogar i södra Finland. Kvalitets­styr­nin­gen av skogsförnyelse befanns utgöra en central aspekt vid utveck­lings­arbetet för uppnående av bättre resultat och större produktivitet. En systematisk – och gemensamt genomgången – respons av resultaten av de egna prestationerna genererade en lovande förändring mot bättre praktiska tillämpningar.

Läs mera >
Bilder: Skogsforskningsinstitutet/Erkki Oksanen, om inte annat nämns