Metlas nyhetsbrev
 www.metla.fi

Forskning och kustskogar

 1/2014
Nytt & forskat
Föraren behöver förhandsinformation och anvisningar

Erfarenheterna av maskinell plockhuggning är få. När plockhuggning blir vanligare kommer ändå mer kunskaper att samlas snabbt, och eftersom det finns ett behov av information om objektens antal, struktur och hur väl drivningen kunnat genomföras bör man målmedvetet samla in de här uppgifterna. Skördar­föraren behöver konkreta uppgifter och klara direktiv om skogsägarens önskemål. Eftersom beståndets struktur kan variera betydligt i de olika plockhug­gnings­områdena är arbetet inte alltid lika systema­tiskt som vid gallring av likåldrig skog.

Läs mera >
Kalhyggesfritt skogsbruk är ingen raketvetenskap

Syftet med kalhyggesfritt skogs­bruk är – som namnet säger - att undvika kalhyggen. Efter gallringen växer fortfarande stora träd i skogen. Ett skogs­täcke bevaras – eller åtmins­tone får man det intrycket. Nya skog­bruks­metoder och driv­ningstekniker utvecklas och etableras men erfaren­heterna är än så länge få. Helt från grunden är man ändå inte tvungen att börja, utan skogsvårds­rekom­men­dationer utarbetas utgående från välkända fakta inom skogsvården, så att kalhyggesfritt skogsbruk kan påbörjas utan större risker, säger forskare Sauli Valkonen.

Läs mera >
Nytt & forskat
Kalhyggesfritt skogsbruk är en konst
I Tammerfors arrangerades en kurs den 14 november 2013 för ca 200 skogsaktörer.

Skogsforskningsinstitutet och Finlands skogscentral har arrangerar kurser på 15 orter om kalhyggesfritt skogsbruk för skogsaktörer. Den första kursen arrangerades den 5 november 2013 i Letala, och de sista i februari 2014 i Esbo.

Läs mera >
Aktiv naturvård behövs också vid kalhyggesfritt skogsbruk
Bild: Matti Koivula

Först då det finns kunskap om vilka av skogens strukturella drag som är viktiga för de olika arterna kan man bedöma effekterna av kalhyggesfritt skogsbruk på den biologiska mångfalden. Enligt undersökningar bevaras i allmänhet största delen av de arter som trivs i gammal skog då man avverkar högst en tredjedel av beståndet vid plock- och luckhuggning. Viktigast för mångfalden är gamla stora träd, grov död ved och lövträd. Att bevara de här förutsätter aktiv naturvård också i olikåldriga bestånd.

Läs mera >
Bilder: Skogsforskningsinstitutet/Erkki Oksanen, om inte annat nämns