Metlas nyhetsbrev
 www.metla.fi

Forskning och kustskogar

 4/2013
Nytt & forskat
Forskningsdirektör Leena Paavilainen har tillträtt visstidstjänsten som Metlas överdirektör 1.11.2013

Överdirektör Hannu Raitio har tagit tjänstledigt från sin tjänst som Metlas överdirektör för att sköta uppgiften som projekt­ledare för projektet med inrättandet av Naturresurs­centret 1.11.2013–30.10.2014. Under tjänstledigheten sköts uppgiften som överdirektör av forskningsdirektör Leena Paavilainen. I enlighet med statsrådets principbeslut flyttas överdirektörstjänsten till Joensuu den 1 januari 2014.

Läs mera >
Uttag av stubbar för energivirke ger enbart ringa effekter på växtartsbeståndet
Bild: Reijo Seppänen

I framtiden kommer skogs­ener­gin att utnyttjas i allt högre grad, och därför finns det ett stort behov av forskningsrön, i syn­ner­het om miljökonsekvenserna av uttag av stubbar. Metla har under­sökt de långsiktiga miljökonsekvenserna av uttag av stubbar och tillvaratagning av avverkningsrester på tre geografiskt olika områden. Trots att man lade märke till att ett uttag av stubbar i väsentlig grad ökade andelen störd mark i förhållande till tillvaratagning av avverkningsrester på experimen­tarealer med punkthögläggning, var växtarts­bestån­dets och växttäckets återhämtning i det närmaste likadan med samtliga undersökta förnyelsemetoder.

Läs mera >
Metla tillhandahåller experthjälp för att testa rötbeständigheten hos trävaror

En tudelad vård av plantbestånd (röjning, gallring) är en säker metod för vård av tallplantor i både planterat, sått och naturligt förnyat plantbestånd. I oröjda plantbestånd ökar lövträdens piskning dödligheten bland tallar samt skadar tallkronorna och ökar risken för älgskador. Tallplantorna ska inte gallras i samband med röjningen, eftersom en tidig gallring försämrar tallarnas kvalitet.

Läs mera >
Nytt & forskat
Skogssektorns konjunkturöversikt 2013–2014: Bättre utsikter för skogssektorn

Av de finska skogsindustri­produkterna har värdet av sågvirkes-, fanér-, kartong- och massaexporten under början av året ökat och samtidigt bidragit till att förbättra produktionens lönsamhet. Utvecklingen har även återspeglats på ett positivt sätt på andra håll inom skogssektorn. Efterfrågan på råvirke har blivit större, och därmed har avverknin­garna ökat. Stubbpriserna har gått upp vilket har förbättrat det privata skogsbrukets lönsamhet och resultat jämfört med föregående år. Stora risker anknyter dock till skogssektorns utveckling nästa år, eftersom den ekonomiska tillväxten i Europa förblir osäker. Utvecklingen beror i hög grad på hur exporten drar till marknaderna utanför Europa.

Läs mera >
Nya rön om sommargallring av granbestånd

Man har strävat efter att gallra granbestånd på vintern i syfte att undvika drivningsskador och rotticka. En eventuell klimat­uppvärmning skulle försvåra gallringarna av granbestånd då tiden för vinterdrivning blir kortare och växlingarna i drivningsförhållandena ökar. Säsongvariationen i virkesdrivningen måste minska för att drivnings­mate­rielen ska kunna användas på ett kostnadseffektivt sätt. I fråga om granbestånd som ska gallras kan förutsättningarna för en sommargallring förbättras genom att utveckla arbetsmetoderna för avverkningen samt förbättra förmågan att reagera på förändringar i väderförhållandena. En riklig spridning av granris på stråken möjliggör en drivning på mark utan tjäle i granbestånd. I fråga om rottickan bör ändå försiktighet iakttas, eftersom den i ett granbestånd är den mest betydande skadegöraren med tanke på trädbeståndets hälsa. Förutom att behandla stubbarna är det viktigt att minska skadorna då det gäller att bekämpa rottickan.

Läs mera >
Bilder: Skogsforskningsinstitutet/Erkki Oksanen, om inte annat nämns