Metlas nyhetsbrev
 www.metla.fi

Forskning och kustskogar

 3/2013
Nytt & forskat
Markbearbetningsmetoden påverkar hur väl klumprotsplantor av gran klarar sig på moränmark exponerad mot pipkrake

Användning av högläggning vid plantering av gran har gynnat plantornas tidiga utveckling på grund av den högre marktemperaturen och den förbättrade tillgången till kväve från det dubbla humusskiktet i tuvorna. Dessutom har skadorna orsakade av den vanliga snytbaggen minskat. Alla konsekvenser av högläggning för plantornas tidiga utveckling är emellertid inte kända. Enligt färska inventeringar överlever och växer granplantor inte lika bra i finfördelad jord som i grövre jord trots högläggning.

Läs mera >
Egenkontroll som verktyg i kvalitetsuppföljning
Bild: Ville Kankaanhuhta

Uppföljningen av skogsvårdens kvalitet har en positiv effekt på arbetsresultatet. I till exempel en inventering av förnyelsens kvalitet i norra Savolax 2011 var andelen bra planterade granbestånd 55 procent, medan den i den föregående inventeringen 2003–2004 var 28 procent. Likaså steg andelen sådda tallbestånd av god kvalitet i södra Österbotten 2011 upp till 76 procent från 30 procent i den föregående inventeringen. Kvalitetsuppföljning, analys av resultat och relaterad god praxis i olika organisationer har förbättrat skogsvården enligt målen.

Läs mera >
Röjningsbehov hos tallplantor

En tudelad vård av plantbestånd (röjning, gallring) är en säker metod för vård av tallplantor i både planterat, sått och naturligt förnyat plantbestånd. I oröjda plantbestånd ökar lövträdens piskning dödligheten bland tallar samt skadar tallkronorna och ökar risken för älgskador. Tallplantorna ska inte gallras i samband med röjningen, eftersom en tidig gallring försämrar tallarnas kvalitet.

Läs mera >
Nytt & forskat
Planterade granbestånd kräver tidig röjning
Bild: Karri Uotila

Granbestånd förnyas i allmänhet på bördiga växtplatser där hö och lövträd i början av skogens livscykel växer snabbare än planterad gran. På grund av detta försämras granarnas tillgång till vatten, näringsämnen och ljus. Redan en småskalig konkurrens om livsrummet på växtplatsen försämrar granarnas utveckling, i synnerhet om den övriga växtligheten är högre än granarna. En granskog som inte växer i takt med den andra växtligheten behöver mer utrymme för att utvecklas väl, och därför lönar det sig att röja den konkurrerande växtligheten i en livskraftig grans närhet. När mer tillväxtutrymme röjs i ett cirka en meter högt granbestånd handlar det om tidig röjning. Efter den tidiga röjningen behövs det sannolikt ytterligare plantvård senare. Å andra sidan sänker den tidiga röjningen kostnaderna för senare plantvård.

Läs mera >
Avkastning och effektivitet inom skogsbruk genom plantvård

Enligt resultaten av den tionde inventeringen av landets skogar (VMI 10) har situationen för de äldre plantbestånden och de unga skogarna försämrats. Kostnaderna för plantvård har stigit kraftigt under de senaste tio åren, mer än kostnaderna för annan skogsvård. Både resultaten av VMI och separata utredningar om behovet av tidig röjning i plantbestånd antyder att en stor del av våra plantbestånd blir utan vård vid rätt tidpunkt. Därför har Skogsforskningsinstitutet i samarbete med Norra Savolax skogsvårdsförening, skogsvårdsföreningen Savotta, Norra Karelens skogsvårdsförening och UPM Silvesta inlett projektet ”Avkastning och effektivitet inom skogsbruk genom plantvård” som siktar på en effektivare plantvård och som finansieras av ELY-centralen i Norra Savolax.

Läs mera >
Bilder: Skogsforskningsinstitutet/Erkki Oksanen, om inte annat nämns