Metlas nyhetsbrev
 www.metla.fi

Forskning och kustskogar

 2/2013
Nytt & forskat
Hur påverkas granarnas tillväxt av det ändrande klimatet?

Den förutspådda klimat­uppvärmingen och den stigande halten av koldioxid i luften ökar skogens tillväxt under nästa århundrade. Tidiga perioder av torka under vegetations­perioden och milda vintrar kan å sin sida minska granarnas tillväxt på växtplatser som är utsatta för torka i Södra Finland. Granens tillväxt och årsrytm kan dock anpassa sig till även avsevärda förändringar i miljöförhållandena.

Läs mera >
Långsiktig forskning tryggar trävarubranschen

Skogsforskningsinstitutet Metla är den av landets offentliga forsknings- och utvecklings­organisationer som har satsat mest på utveckling av trävaru­branschen under 2000-talets första årtionde. En samlings­publikation om forsknings­programmet PKM lyfter fram aktuella frågor och utvecklings­möjligheter som kan utnyttjas vid utveckling av trävaru­branschen och skogskluster. Forsknings- och utvecklings­arbetet inom ämnesområdet har fortsatt inom forsknings­programmet PUU och ett nytt program planeras innevarande år.

Läs mera >
Sorkar har redan i över 40 års tid gjort omfattande skador
Bild: Pekka Voipio

Allt sedan 1970-talet har plantbeståndet i Finland utsatts för svåra sork­skador. Skador orsakade av sorkar har på många håll varit betydligt allvar­ligare än de skador som hjortdjuren förorsakat. I Södra Finland nådde sorkpopulationen sin högsta topp genom tiderna under vintern 2008/09, då sorkar totalförstörde cirka 20 000 hektar ung plantskog. Lindrigare skadegörelse, inbegripet toppar som ätits av skogssorkar, förekom dessutom på en cirka tre gånger större område än detta. En försiktig uppskattning av den ekonomiska omfattningen av de nämnda skadorna översteg 20 miljoner euro.

Läs mera >
Nytt & forskat
Avverkningarna medför kraftiga förändringar i skogsvegetationen

Skogsforskningsinstitutet har utrett hur avverkning påverkar undervegetationen i skogen. Resultaten visar att förekomsten av gräs ökar och blåbärs- och lingonris minskar till följd av slutavverkning. Tjugo år efter slutavverking täckte blåbärsris endast 25 procent av det område som täcktes före avverkningen. Under samma tid återgick lingonriset till att täcka närapå samma yta som i utgångsläget. Beståndsvårdande avverkning ökar lingon- och blåbärsrisets utbredning på marken. Lavarna minskade i såväl avverkad som oavverkad skog.

Läs mera >
Medborgarna ser problem med skogspolitikens rättvishet och de sätt på vilka skogen hanteras
Bild: Annukka Valkeapää

Medborgarna anser att bevarandet av mångfalden i naturen är det viktigaste målet i beslutsfattande som gäller skogar. Skogs­poli­tiken förefaller generellt sett relativt acceptabel, men rätt­visan i de politiska proces­serna samt skogs­brukets åtgärder som kalhuggning och odling av likåldriga skogsbestånd får kritik. Skogsägarna har en mer accepterande inställning till den skogspolitik som utövas än övriga medborgare.

Läs mera >
OpeMotti - En ny MOTTI-programvara avsedd för läroanstalter finns nu tillgänglig

Med Motti-programvaran, som utvecklats av Skogs­forsk­ningsinstitutet, kan skogsbeståndets framtida utveckling prognostiserats. Med hjälp av Motti kan man se hur olika skogshanteringsalternativ påverkar såväl virkesavkastningen som de ekonomiska intäkterna. Nu har en version av Motti-programvaran utarbetats som är speciellt avsedd för läroanstalter, OpeMotti.

Läs mera >
Alternativ till giftiga bräder finns

Kärnvirke, Kebony, Accoia, Superwood, tropiska träslag, kompositer av trä och plast eller tryck­impregnerat virke. Vad ska den miljömedvetna terrassbyggaren välja?

Finlands Natur nr 1/2013 >
Bilder: Skogsforskningsinstitutet/Erkki Oksanen, om inte annat nämns