Metlas nyhetsbrev
 www.metla.fi

Forskning och kustskogar

   4/2012
Nytt & forskat
Plantor från närområden det tills vidare säkraste valet i ett varmare klimat

Skogstillväxten i Finland uppskattas öka betydligt: i söder med upp till 12 procent och i norr med upp till 109 procent från nuläget. Tillväxtnyttan realiseras inte om träden dör redan i plantskedet på grund av dålig invintring, avbruten vintervila eller en alltför tidig tillväxtstart.

Läs mera >
Hur gynnas jag av att föryngra min skog med fröodlingsplantor?

Tack vare program för skogsförädling och fröodling lanseras nya plantor på marknaden. Dessa plantor, som produceras av fröodlingar, är bättre i fråga om både tillväxt och kvalitet. I framtiden kommer även trädplantor som förökats genom somatisk embryo­genes att vara tillgängliga. I Finland erbjuds även plantor som producerats i andra EU-länder. Därför har det blivit allt viktigare att informera om skogsför­ädlingsarbetets nyttor och säkra användnings­områden för skogsodlingsmaterial.

Läs mera >
Vegetativ förökning nytt alternativ i plantproduktion

Trots det skriande behovet av granfrö av hög kvalitet verkar det vara möjligt att odla dessa ståtliga träd i önskad mängd även i framtiden. Vid sidan av fröplantor kan man i fortsättningen också använda SE-plantor som producerats genom nya metoder (somatisk embryogenes). I Metlas forsknings­labo­ra­torium i Punkaharju har man utvecklat en metod för odling av gran genom somatisk embryogenes. Med metoden kan man producera massvis med plantor av jämn kvalitet från ett fröbryo. Man har redan inlett överföringen av metoden från laboratorieskala till massproduktion.

Läs mera >
Nytt & forskat
Klimatförändringen hotar förvärra skador som orsakas av rottickor

Rottickan är den mest betydande skogspatogenen i Finland och orsakar en årlig ekonomisk förlust på 50 miljoner euro för skogsnäringen. Klimatförändringen hotar förvärra de skador som orsakas av rottickan i Finland.

Läs mera >
Det går att avverka glasbjörkar från ett granplantbestånd

I björkbestånd förekommer ofta utvecklingsbara underväxtgranar som kan odlas till en ny trädgene­ration i skogen. Enligt studier går det att slutavverka ett glasbjörkbestånd ovanför ett granplantbestånd med hjälp av modern teknik, och avverkningen blir inte orimligt långsam även om man måste vara varsam med plantbeståndet. Metodens lönsamhet har inte ännu undersökts, men möjligheterna till kostnads­inbesparingar för föryngring och skötseln av plantbeståndet är uppenbara.

Läs mera >
Bilder: Skogsforskningsinstitutet/Erkki Oksanen, om inte annat nämns