Metlas nyhetsbrev
 www.metla.fi

Forskning och kustskogar

 3/2012
Nytt & forskat
Det behövs statistik över energivedshandeln

Handeln med energived har under de senaste åren ökat snabbt på grund av ökad användning av skogsflis. Det är dock ont om statistikuppgifter om energivedshandeln. Från slutet av leveranskedjan, anläggningsändan, finns det redan uppgifter om skogsflisens priser och mängder, men om början av kedjan, dvs. energivedsköpen i skogsändan, finns det inga täckande, offentliga statistikuppgifter. Med tanke på energiveds­mark­na­dens effektivitet och utveckling är en tillförlitlig mark­nadsinformation särskilt om energivedspriserna dock ytterst viktig. Skogsforskningsinstitutet (Metla) genom­förde med jord- och skogsbruksministeriets finansi­ering en förutredning om praxisen på energiveds­marknaden, aktörernas informationsbehov och möj­lig­heterna att föra statistik över energivedshandeln.

Läs mera >
Betydelsen av interaktiva tjänster betonas

Tre av fem skogsägare är en lämplig målgrupp för interaktiva skogsplanerings- och rådgivningstjänster som erbjuder insikter. Hos dessa skogsägare kombineras den målinriktade användningen av skogar eller betoningen av skogarnas rekrea­tions­bruk antingen med viljan att lära sig eller efter­tänk­samt beslutsfattande. Personer som fattar själv­ständiga beslut och lägger ut beslutsfattandet har relativt olika mål med skogsägandet. Ägare som betonar skogsintäkter och skogsarbeten och ägare som är omedvetna om sina mål tillämpar på mots­varande sätt mycket olika strategier för beslutsfattande.

Läs mera >
Det finns maskinella alternativ för skogsvårdsarbeten

För maskinell skogsvård utvecklades under program­perioden flera nya maskiner för planterings- och plantskogsvård. Forskarna i MKL-programmet deltog i produktutvecklingsarbetet och undersökte maski­ner­nas konkurrensförmåga. För tillfället finns det konkur­renskraftiga maskinella lösningar för de viktigaste skogsvårdsarbetena både med tanke på kvalitet och kostnader. För att dessa kan utnyttjas mer omfattande förutsätts dock att förarnas utbildning och maskin­arbetets objektval samt verksamhetsmodellerna för organisering av arbetena utvecklas.

Läs mera >
Nytt & forskat
Tillträde till genetiska resurser och en rättvis fördelning av nyttorna - Vem äger generna hos skogsträden?

Nätverket för genetiska resurser hos skogsträd som lyder under Nordiskt Genresurscenter (NordGen) utredde i sitt projekt huruvida det är nödvändigt att vidta särskilda åtgärder med vilka rörligheten av skogsträdens genetiska resurser mellan de nordiska länderna kan säkerställas i en situation där nya internationella avtal reglerar utnyttjandet av de genetiska resurserna. I projektet beskrevs också varje nordiskt lands nationella lagstiftning och handlingssätt för att åskådliggöra likheterna och skillnaderna samt kartlades betydelsen av internationella avtal, patenträtten och konventionen om skydd för växtförädlingsprodukter (UPOV) för förädlingen av skogsträd och forskningen om dem.

Läs mera >
Sensorerna i gallraren mäter terrängen – resultatet är en framkomlighetskarta som underlättar skogstransporten

Radarparet vid drivning, gallraren och skotaren, orsakar som tunga fordon ofta skador på mark och vegetation när de rör sig i terrängen. I Metla har man utvecklat en metod för att skapa en s.k. framkom­lig­hetskarta för en stämpling. Kartan skulle särskilt betjäna en förare som kör en tyngre skotare. Grund­uppgifterna för kartan får man från gallraren som först kör på körspåren. Sensorerna i gallraren mäter mas­kinens körmotstånd och hur mycket hjulen sjunker in i marken. De preliminära resultaten är lovande.

Läs mera >
Ett nytt avskräckningsmedel mot älgar skyddade plantorna effektivt på älgarnas vinterbetesområden

Enligt Metlas undersökningar kan älgskador minskas med Trico-avskräckningsmedlet. I testerna under vinterperioden 2010–2011 fick de tallplantor som behandlats med avskräckningsmedlet vara nästan i lugn och ro från älgarna. På flera testområden där skyddsmedlet använts upptäcktes inga skador under testet. I stället åt älgarna obehandlade plantors kvistar och toppskott. Metla testade Trico-avskräckningsmedlet mot älgar i sina fälttester i älgarnas vinterbetesområden i Kuusamo samfällda skog där älgstammen är stor och älgskadorna ständigt svåra.

Läs mera >
Bilder: Skogsforskningsinstitutet/Erkki Oksanen, om inte annat nämns