Metlas nyhetsbrev
 www.metla.fi

Forskning och kustskogar

4/2011
Nytt & forskat
Hur mår våra skogar? Rapporten Finlands skogar 2011 besvarar frågan


Rapporten Finlands skogar 2011 sammanför riktlin­jerna för skogspolitiken och deras effekter på skogar­nas tillstånd. Den ger oss den färskaste informatio­nen om skogarnas tillstånd, utreder hur besluten påverkar skogsbruket och skogsskyddet, och beskri­ver förändringarna. Nu har rapporten även publicerats på Internet på finska och engelska. Rapporten har publicerats av Skogsforskningsinstitutet och jord- och skogsbruksministeriet.

Läs mera >
Det maximala sorkbeståndet är obetydligt i söder, stort i norr


Sorkbeståndet är i den södra hälften av Finland medel­måttigt och regionalt starkt varierande. I de nordliga kusttrakterna är förekomsten av sorkar tämligen sparsam. I de norra delarna av Kajanaland, Nordöstra Österbotten och i synnerhet i Lappland finns det gott om sorkar.

Läs mera >
Nytt & forskat
Skogssektorns konjunkturöversikt 2011−2012:
Efterfrågan på skogsindustriprodukter minskar


Den finländska skogsindustrins export och produktion ökade raskt under början av året jämfört med samma tid i fjol. Den allt större osäkerheten inför framtiden i världsekonomin och skuldkrisen i eurozonen gör dock att efterfrågan även på skogsindustriprodukter mins­kar under slutet av året. Den inhemska kommersiella avverkningen ökar i år tack vare en god början på året, och rotpriserna stiger på årsbasis. Nästa år sjunker rotpriserna jämfört med innevarande år då skogsin­dus­trins behov av virke minskar. Utvecklingen inom skogssektorn blir sämre nästa år, men hur brant nedgången blir beror på om Europa lyckas undvika att skuldkrisen fördjupas till en verklig recession.

Läs mera >
Törskate sprider sig i plantskogar av tall och drabbar också virkesförsäljningen

Törskaten har spridit och för­ökat sig under de senaste årtiondena i oroväckande grad i unga plantskogar av tall i Nord­europa. Sjukdomen spri­der sig kraftigast på frodiga växtplatser. För virkesför­säl­jaren är törskaten ett gissel, eftersom sjukdomen orsakar förluster i växt och volym, och sänker värdet på virket av gamla tallar.

Läs mera >
Bilder: Skogsforskningsinstitutet/Erkki Oksanen, om inte annat nämns