Metlas nyhetsbrev

Forskning och kustskogar

3/2011
Nytt & forskat
Valet av skogsskötsel påverkar skogarnas kolbalans

Skogarna binder koldioxid från atmosfären i biomassan och marken, vilket bromsar upp klimatförändringen. En färsk studie undersöker hur klimatförändringen och skogsskötseln inverkar på ekonomiskogarnas förmåga att binda kol.

Läs mera >
Skogarnas hälsotillstånd har följts upp på riksomfattande nivå i 25 år

De största omedelbara hoten mot skogarnas hälsa i Finland orsakas av svamp- och insektsskador. I och med klimatförändringen väntas en ökning av riskerna för skador till följd av stormar och torka samt nya skadeorganismer. Det är viktigt att regelbundet följa upp skogarnas hälsotillstånd för att upptäcka förändringarna i tid. De största och mest utbredda skadeepidemierna har upptäckts i Metlas uppföljningar.

Läs mera >
Nytt & forskat
Tidsserier bekräftar det exceptionellt varma klimatet

En jämförelse av åtta internationellt erkända studier gav ett enhetligt resultat: tjugoårsperioden 1988–2008 var exceptionellt varm på norra halvklotet.

Läs mera >
Beräkna de ekonomiska konsekvenserna av skogsskyddet med SuojeluMotti

Med programmet SuojeluMotti kan man beräkna produktiva och ekonomiska förluster till följd av tids­bundet skydd av skogsobjekt jämfört med en situation där objektet hanteras som normal ekonomiskog.

Läs mera >
Usch, älgflugor!

Älgflugor har redan börjat plåga bär- och svampplockare samt skogsarbetare i skogarna. Älgflugorna kläcks i slutet av sommaren och under hösten och börjar söka efter ett värddjur. De är aktivast under varma dagar, och det verkar som om de slutar röra på sig först efter långvarigare frostperioder. Älgflugor är motbjudande och kan leda till att man börjar undvika att vistas i skogsmark.

Läs mera >
Bilder: Skogsforskningsinstitutet/Erkki Oksanen, om inte annat nämns