kuva:Metla/Jouni Hyvärinen
Metla

Forskning och kustskogar

2/2011

Nytt & forskat

Stubben är ett miljövänligare bränsle än stenkol

Inlägg av Hannu Ilvesniemi, Antti Asikainen och Jari Hynynen från Metla i den offentliga debatten om hur användningen av skogsbiomassa för energibruk påverkar kolbalansen.

Läs mera >

Multimediet Skogstyperna har lagts ut på svenska

 

Multimediet presenterar växtplatserna, skogstyperna och lundtyperna i momarker med hjälp av korta och koncisa texter och ca. 250 fotografier. Det står fritt till förfogande på internet.

Läs mera >

Främmande trädslag – en möjlighet eller ett hot?


     

Lagstiftningen som rör främmande trädslag håller på att ses över i flera nordiska länder. Det blir mer frihet, men inte utan problem.

 

Läs mera >

Nytt & forskat

Nyordning inom tjänsterna till skogsägare?

Skogsplaneringstjänsterna borde utvecklas i synnerhet i riktning mot operativ planering, så att de stödjer planeringen och genomförandet av konkreta åtgärder. Detta utmanar serviceföretagen att bilda nätverk och söka nya samarbetsmodeller.

Läs mera >

Fart och vidare perspektiv i förnyelsen inom skogsbranschen - Ny bok "Metsäala murroksessa" (Skogsbranschen i kris)

Genom att flytta tyngdpunkten från stöd av de befint­liga strukturerna och en minimering av förändringar till förnyelse och diversifiering kan skogsbranschen i framtiden vara en blomstrande kombination av nya och traditionella funktioner. Detta resultat har Metlas forskare kommit till i boken ”Murroksen jälkeen – Metsien käytön tulevaisuus Suomessa” (Efter krisen – den framtida användningen av skogarna i Finland) utgiven 15.2.2011.

Läs mera >

Sorkarnas vinter


De skador som sorkarna åstadkommer i skogarna under vintern märks först på våren. Vintern är en kritisk tid även för sorkbestånden, deras näringsresurser förnyas inte och sorkarna förökar sig inte.

 

Läs mera >
© Skogsforskningsinstitutet (Metla), PL 18, FI-01301, VANDA, p. 029 532 2111
www.metla.fi | Abonnera eller säg upp abonnemanget på Nyhetsbrevet med blanketten på webben
Sänd respons | Redaktionen Kaija Puputti, förnamn.efternamn@metla.fi