kuva:Metla/Jouni Hyvärinen
Metla

Forskning och kustskogar

4/2010

Nytt & forskat

Den totala inverkan av värmen och torkan på skogarna framträder med en fördröjning


Den totala inverkan av väderleksförhållandena i somras på skogarnas livskraft framträder med en fördröjning. Den stress som torka och hetta förorsakar försvagar trädens övergripande tålighet, och verkningarna syns först under de följande åren i form av en ökad dödlighet i trädbeståndet.

Läs mera >

Forskning i hur vårtbjörken anpassar sig till ett föränderligt klimat

Man har prognostiserat att vårtbjörken kommer att gynnas mer av klimatförändringen än barrträden tack vare dess effektiva spridning, snabba tillväxt och tidigarelagda fröproduktion. Bedömningarna som baserar sig på kortvariga experiment kan emellertid ge en felaktig bild av björkartens övergripande tålighet.

 

Läs mera >

Nytt & forskat

Uppkomsten av omfattande insektsskador tar flera år


Verkningarna av torka och stormskador framträder med fördröjning. Torka kan försämra trädens motståndskraft mot skadedjur, eller alternativt kan skadeinsekternas naturliga fiender lida av torka. Uppkomsten av omfattande skador kräver dock flera goda år ur skadeinsekternas perspektiv.

Läs mera >

Torka bromsar upp granars tillväxt

 

Granar lider av vattenbrist under torra somrar, eftersom 70 procent av deras rötter ligger på under 10 centimeters djup från markytan. Sträng torka bromsar upp granarnas längdtillväxt med 20–30 procent och diametertillväxt med 10–20 procent.

 

Läs mera >

© Skogsforskningsinstitutet (Metla), PL 18, FI-01301, VANDA, p. 029 532 2111
www.metla.fi | Abonnera eller säg upp abonnemanget på Nyhetsbrevet med blanketten på webben
Sänd respons | Redaktionen Kaija Puputti, förnamn.efternamn@metla.fi