Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Puun korjuu ja käyttö

17.12.2014
< Takaisin etusivulle

Biotaloudesta uutta kasvua puutuotealalle

Puubiomassaa käyttävä teollisuus käy läpi murrosta, joka on seurausta globaalin toimintaympäristön muutok­sis­ta. Metsä- ja puutuoteteollisuus hakee nyt uutta kasvua ja kilpailukykyä biotaloudesta. Yhtälö vaikuttaa lupaavalta nimenomaan Suomessa, jossa metsävarat ovat runsaat. Tukea tulee tutkimuksesta – Metlan vuonna 2014 alkaneessa MAT-ohjelmassa biotalousteemalla on avainrooli tutkimusten suuntaamisessa.

Lähde: Metsäteollisuus

Metsäteollisuuden viennin arvo on pudonnut 2000-luvulla noin kolmanneksen paino­pape­rin kysynnän vähentyessä. Puutuote­teol­li­suu­dessa sahatavaran tuotanto alentui 2000-luvun huippuvuosista enimmillään lähes kolmanneksen, mutta kääntyi taas nousuun viime vuonna. Puutuote­teolli­suudessa osan tuotantomäärien laskusta selitti talous­taantuma, mutta tulevan kasvun kannalta kilpailukyvyn parantaminen kansainvälisillä markkinoilla on kriittinen tekijä.   

Biotalouden edistäminen on mahdollisuus uuteen kasvuun metsä- ja puutuo­te­teolli­suudelle. Puutuotealalla biotalous tarkoittaa uusien resurssiviisaiden toimintamallien, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä elinkaariajattelun tuomista käytäntöön. Alan kilpailukyky voi lisääntyä, jos puutuotteet ja niihin pohjautuvat palvelut voidaan markkinoida puhtaan teknologian tuotantona. Puhtaan teknologian tuotteet ja palvelut aiheuttavat tuotantoprosessissaan tai käytössään vaihtoehtojaan vähemmän haittaa ympäristölle tai kuluttavat vähemmän luonnonvaroja.

Mitä biotalous on?

Biotaloudessa puuhun perustuvat tuotteet, luonnonmateriaalien komposiitit ja valmistus­pro­ses­sien sivuvirtojen hyödyntäminen ovat merkittävässä osassa. Bio­taloudelle ei ole olemassa yhtä yleistä määritelmää, mutta bio­talou­den kehittämisen ajatellaan vaativan systeemistä siirtymistä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään ja kansainvälisesti kilpailukykyiseen talouteen. Suomelle keväällä 2014 hyväksytyssä kansallisessa biotalousstrategiassa (pdf) biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka: 

  • käyttää uusiutuvia luonnonvaroja tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen
  • pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista – vähähiilisyys
  • ei tuhlaa luonnonvaroja, vaan käyttää ja kierrättää niitä tehokkaasti – resurssitehokkuus      
  • pyrkii ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä
  • edistää talouskehitystä ja luo uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteella

Biotalousstrategiassa tavoitteena on nostaa bio­talou­den tuotos 100 miljardiin euroon ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa. Vuoteen 2020 mennessä Suomeen arvioidaan syntyvän uusia biotalouden kasvuyrityksiä ja työpaikkoja. Lisäksi biotalouden ratkaisut muodos­tavat ison osan Suomen viennistä.

Metsä- ja puutuoteala voi edistää biotaloutta tuot­ta­mal­la uudenlaisia korkean lisäarvon tuotteita ja palveluita. Jalostusarvon kasvu mahdollistaa myös tuotteiden yksikköhinnan nousun.Tuotteet sisältävät enemmän lisäarvoa tuotettuna nykyistä vähemmin resurssein tehokkaammilla ja puhtaammilla teknologioilla. Merkit­tävä mahdollisuus saada lisäarvoa metsäsektorin tuotantoon ja tuotteisiin on myös olemassa olevien palveluiden kehittämisessä ja uusien muotoilemisessa.    

MAT-ohjelman tutkimus tuottaa tietoa puutuotealan mahdollisuuksista ja haasteista biotalouteen pyrittäessä  

MAT-ohjelmassa biotalous on läpileikkaavana teemana. Teemaan perustetussa hankkeessa tarkastellaan puutuotealaa biotalouden näkö­kul­masta viidessä työpaketissa. Johtopäätöksiä tuotetaan ja niistä viestitään yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa esimerkiksi työpajojen ja yhteisien seminaarien kautta.

Puutuotealan toimintaympäristön muutoksia koskevassa työpaketissa kartoitetaan globaaleja trendejä ja arvioidaan niiden vaikutuksia Suomen puutuotealalle biotalouden näkö­kul­masta. Menestyminen kansainvälisessä kilpailussa edellyttää, että puutuotealan pitää pystyä varau­tu­maan ja reagoimaan riittävän nopeasti toiminta­ympä­ris­tössä mahdollisesti tapahtuviin pitkän ja lyhyen aikavälin muutoksiin. Tavoitteena on selvittää, millaisia globaaleja toimintaympäristön muutoksia kotimainen puutuoteteollisuus kohtaa vuoteen 2020 mennessä ja mitkä ovat keskeiset haasteet ja lupaavimmat mahdollisuudet.

Suomessa on käyty paljon biotalouskeskustelua hallinnon, tutkimuksen ja politiikan alueilla, mutta vähemmän on mietitty, mitä se konkreettisesti tarkoittaa puutuotealan yritystoiminnassa.  Tutki­muksen tavoitteena on selvittää, mitä biotalous sisältää nyt ja mitä se tulevaisuudessa merkit­sisi suomalaisen puutuotealan kannalta. Tätä varten kartoitetaan myös puutuotealan uusien tuot­teiden nykyinen tuotanto Suomessa ja arvioidaan näiden liikevaihdon kehitystä sekä merkitystä metsäteollisuusyrityksille.

Biotalouden edistämiselle ja toteutumiselle puu­tuo­te­alalla on tärkeää selvittää kansalaisten toimialaan liittyviä arvoja ja arvostuksia sekä heidän puu­tuot­tei­siin ja niiden käyttöön kohdistuvia odotuksiaan. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa toistettavissa oleva kansalaiskysely puutuotteisiin liittyvistä näkemyksistä. Tieto hyödyttää sekä puutuotealan kuluttajalähtöistä kehittämistä että biotalousstrategian ja -politiikan toteuttamista.

Metsäbiotalouden arvopyramidi. Lähde: Aalto, M. 2013.

Biotalouspolitiikan arvioinnin ja suuntaamisen tueksi hankkeessa tarkastellaan systemaattisesti nykyisiä biotalouspolitiikan arvioinnissa käytettyjä menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään tunnistamaan suositeltavia tapoja yhdistää politiikka-arviointeihin erityyppisiä yhteiskunnallisen ennakoinnin menetelmiä. Tämä mahdollistaisi ennakointitiedon liittämisen arviointeihin laajemmin etenkin silloin, kun matemaattisen mallintamisen mahdollisuudet jäävät suppeiksi.    

Suomessa tavoitellaan puurakentamisen markkinaosuuden nostamista 10 prosenttiin asuinkerrostalojen rakentamisessa. Kuva: Metla/Maarit Haavisto.

Biotalous on myös osa metsä- ja puutuotealan strategioita ja kehittämisen ohjelmia

Työ- ja elinkeinoministeriön puurakentamisen ohjelma tukee kasvavaa biotaloutta. Ohjelmassa tavoitellaan liikevaihdon kaksinkertaistamista vuoteen 2030 mennessä tuote- ja palveluliiketoimintaa kehittämällä. Tavoitteena on nostaa Suomessa puurakentamisen markkinaosuus 10 prosenttiin asuinkerrostalojen rakentamisessa – tässä ollaan jo lähellä. Euroopassa tavoitellaan puurakentamisen kolminkertaistamista vuoteen 2030 mennessä, mikä tuo tuotteiden, osaamisen ja palveluiden vientimahdollisuuksia myös Suomelle.

Myös kotimainen ClusterTech II ohjelma arvioi puutuoteteollisuuden merkityksen kasvavan vuoteen 2020 mennessä. Cleantechin strateginen ohjelma pyrkii kehittämään puhtaan teknologian liiketoimintaa, jolla on mahdollista edistää myös puutuotealan toimintaa ja kilpailukykyä biotaloudessa. Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan kuuluvan Biotalous-INKAn tavoitteena on, että vuonna 2020 yritysten käytettävissä olisi 20 erilaista, keskenään verkostoitunutta sähköistä ”alustaa” uusien biotalouden toimintamallien ja yritystoiminnan kehittämiseksi.  

Lisätietoja
Kirjallisuutta
  • Aalto, M. 2013. Suomen biotalousstrategia ja metsäklusterin uudistuminen. Esitelmäkalvot:  Biojalostuksen innovaatiopäivä 30.5.2013 Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
  • Hetemäki, L. Hänninen, R. 2013. Suomen metsäalan taloudellinen merkitys nyt ja tulevaisuudessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 109(2)2013.  
  • Hänninen, R., Katila, P, Västilä, S. 2013. Metsäalan toimintaympäristön muutosanalyysi (pdf). Raportti maa- ja metsätalousministeriölle 22.5.2013. 36 s.
  • Kestävää kasvua biotaloudesta (pdf). Suomen biotalousstrategia. 2014

< Takaisin etusivulle