Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Puun korjuu ja käyttö

2/2014
Tutkittua
Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa -tutkimusohjelma etenee

”Puutuoteala kaipaa näky­vyyttä sekä kansallisen bio­talous­stra­tegian jalkaut­tami­sessa että EU:n pää­tök­sen­teossa. Samalla tarvitaan laaja-alaista tietoa tarjolla olevien mahdol­li­suuk­sien hyödyn­tämi­seksi ja hyödyl­listen toimin­ta­tapojen omaksumiseksi läpi arvoketjujen”, toteaa Metlan Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa (MAT) -tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelman johtaja, professori Erkki Verkasalo. Vuoden 2014 alussa käynnistynyt viisivuotinen tutkimusohjelma on nyt parhaassa kasvuvaiheessaan. Tässä uutiskirjeessä ohjelmasta käytetään lyhennettä MAT.

Lue lisää >

Puun käyttö -teema elää asiakkaiden kautta

Tutkimusohjelman sovel­ta­vimpia hankkeita toteu­te­taan Puun käyttö -tee­mas­sa. Tavoitteena on vas­tata asiak­kaiden tieto­tar­peisiin, jotka koskevat puu­tuot­teita ja niiden ominaisuuksia, puusta rakentamista, puu­teol­lisuuden kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä puu­tuot­teiden markkinakysyntää. Hankkeet eivät nouse siivilleen tutkijavoimin, vaan yhteistyökumppaneiksi tarvitaan oikeita tiedon käyttäjiä.

Lue lisää >

PIrkanmaan puuala kehittyy

Lue lisää >

Raaka-aineet ja materiaalit -teema on puuntutkimuksen kulmakivi

Puuraaka-aineiden ja puu­materiaalien tutkimus on Metlan ydinosaamista, ja se liittyy läheisesti puun käytön kehit­tä­mi­seen. Muutokset metsä- ja puu­talouden toiminta­ympä­ris­tössä vaikuttavat olen­nai­sesti tutkimuksen paino­tuk­siin.

Lue lisää >

Sahojen sivutuotteista ja metsäbiomassasta arvoaineita kemian teollisuudelle

Lue lisää >

Tutkittua
Biotaloudesta uutta kasvua puutuotealalle

Puubiomassaa käyttävä teollisuus käy läpi mur­ros­ta, joka on seurausta globaalin toiminta­ympä­ristön muutoksista. Metsä- ja puutuoteteollisuus hakee nyt uutta kasvua ja kil­pailu­kykyä biotaloudesta. Yhtälö vaikuttaa lupaavalta nimen­omaan Suomessa, jossa metsävarat ovat runsaat. Tukea tulee tutkimuksesta – Metlan vuonna 2014 alkaneessa MAT-ohjelmassa biotalous­teemalla on avainrooli tutkimusten suun­taa­misessa.

Lue lisää >
Puun mittaus -teema palvelee käytäntöä ‒ hakkuukonemittauksen tyvikuutiointia tutkitaan dippaamalla

Puun mittaus -teeman yksi kolmesta pää­tehtä­västä on kehittää puut­avaran mit­tauk­sessa käytettäviä menetelmiä. Esimerkkinä tutkimus, jonka perusteella tukin tyviosien tila­vuus­lasken­nassa käytettäviä matemaattisia kaavoja voidaan täsmentää niinkin konkreettisin menetelmin kuin dippaamalla koepölkkyjä upotusaltaaseen.

Lue lisää >
Tukkipuun laatua jalostamaan
 
Metla/Eija Matikainen.  

Puiden välinen muuntelu puun laadussa on usein riesa niin puun mekaani­sessa kuin kemial­li­ses­sa­kin käytössä. Yksilöiden välisestä muuntelusta osa johtuu erilaisista kasvu­paikka­olo­suhteista ja muista ympäristötekijöistä, mutta varsin suuri osa muun­telusta on geneet­tistä. Geneettistä muun­te­lua voidaan hyödyntää valitsemalla tietynlaisen puun laatuominaisuuksia ja kasvattamalla näin tasa­laatui­sempia ja ominaisuuksiltaan halutumpaa puuainesta tuottavia taimia. Puun laadun ja ominaisuuksien genetiikkaa ja sen hyödyntämistä tutkitaan MAT-ohjelman Puun perimä ja laatu -teemassa.

Lue lisää >

MAT-ohjelman väki toivottaa yhteistyökumppaneilleen Rauhaisaa Joulua ja Menestyksellistä Alkavaa Vuotta

Metsäntutkimus jatkuu 1.1.2015 alkaen Luonnon­vara­keskuksessa (Luke).

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita