Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Puun korjuu ja käyttö

3/2012
Tutkittua
Metlan PUU-ohjelmalta toivotaan kansainvälistymistä

Kolme ja puoli vuotta toimi­neen Uudistuvat puutuote­arvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) -tutkimus- ja kehittämis­ohjelman toimintaa arvioitiin kevääällä 2012. Ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemässä arvioinnissa tärkeimmiksi toiminnan kehittämistarpeiksi todettiin kansain­välis­tyminen sekä yksittäisiä hankkeita laajempien puu­tuo­te­arvoketjujen kokonaistarkastelujen tuottaminen. Kiitosta ohjelma sai tiedon ja teknologian siirrosta.

Lue lisää >
Laatukasvatus – puuntuottajan ja puunkäyttäjän yhteinen asia

Terve, järeä, suora ja oksaton – sellaista laatutukkia tahtoo saha-, vaneri- ja viiluteollisuus. Metlan tutkijat yhteis­työ­kumppaneineen kertoivat männyn ja koivun laatu­kasvatuksesta sekä laatupuun hyödyn­tämi­sestä Rantasalmella elokuussa 2012 järjestetyillä laatukasvatuspäivillä .

Lue lisää >
Energiapuun kosteuden ennustaminen on haastavaa mutta mahdollista
Forest Energy Portal

Energiapuuvarastojen kosteuden tunteminen on tärkeää käyttöpaikkaan toimitettavan ener­gia­puun laadun paran­ta­mi­seksi. Kosteuden suhteen oikea-aikaisella energiapuuerien toimit­ta­mi­sella ja käytöllä pys­ty­tään lisäämään puu­polt­to­aineen tehollista energiasisältöä. Metla määritti energiapuuvarastojen kosteutta säätietojen avulla.

Lue lisää >
Tutkittua
Mäntyöljykäsittely lisää merkittävästi puun vedenhylkimiskykyä

Puunsuojaukseen etsitään uusia menetelmiä, joilla voitaisiin korvata kupari­suo­loilla painekyllästettyä puutavaraa eko­logi­sem­milla ja helpommin kierrätettävillä tuotteilla. Metlassa tutkittiin mänty­öljyn soveltuvuutta piha- ja ympäristörakentamisessa käytettävien puutuotteiden sään- ja lahonsuojaukseen kajaanilaisen Ekopine Oy:n kanssa. Tutkimusten mukaan mänty­öljyllä käsitelty puu hylkii vettä huomattavasti paremmin kuin käsittelemätön tai painekyllästetty materiaali.

Lue lisää >
Laajasti yhteistyötä harjoittava yritys panostaa myös tuote- ja tuotantokehitykseen

Puutuote- ja huone­kalu­alan arvoketjut ovat pilkkoutuneet osiin, ja yritysten osaamisalueet ovat entistä kapeampia. Täydentävän osaamisen hankkimiseksi yritykset tekevät laajasti monen- ja kahdenkeskistä yhteis­työtä tärkeimpien asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Yhteistyön merkitys näkyy myös liiketoiminnan kehittämisessä: aktiivisesti yhteistyötä tekevät yritykset panostavat muita enemmän tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen. Yrityksillä ei ole kuitenkaan yhteistä näkemystä strategisen yhteistyön tärkeydestä liiketoiminnan pitkän aikavälin suunnittelussa.

Lue lisää >
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita