Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Puun korjuu ja käyttö

5.7.2012
< Takaisin etusivulle

Metsätaloutta yleiskaavoituksen ehdoilla – vai päinvastoin?

Suomi tavoittelee biotalouden edelläkävijän asemaa muun muassa metsäteollisuuden ja puuenergian hyödyntämisen avulla. Yksi kilpailukyvyn edellytyksistä on puun saatavuus, joka ei puunhankkijoiden näkökulmasta näytä paranevan, vaikka puuvarat runsastuvatkin. Puunhankintaa rajoittavat muun muassa yleiskaavat. Yleiskaavoituksen koetaan heikentävän myös metsätalouden kannattavuutta metsänomistajien näkökulmasta. Voisiko tilanteen kääntää päinvastaiseksi ja metsätalouden turvaamisen ottaa yleiskaavoituksen ja kaavojen hallinnoinnin yhdeksi tavoitteeksi?

Yleiskaavoitus voi kääntyä itseään vastaan

Harvennushakkuilla voidaan avata maisemanäkymiä. Kuva: Tuula Packalen

Suomen metsät ovat Euroopan tiu­kim­min suojellut. Suojelun lisäksi metsien käyttöä rajoitetaan muun muassa erilaisilla kaavamerkinnöillä. Aiemmin lähinnä taajama-alueita koskeneet maisematyö­lupavaatimukset ovat lisääntyneet myös maaseudulla, erityisesti ranta-alueilla sekä virkistys­käyttöön merkittyjen ja ympäristö­arvoja sisältävien maa-alueiden läheisyydessä.

Etelä-Suomessa maisema­työ­lupa­vaatimusten ja siihen liittyvän naapurien kuulemisen koetaan estävän nykyisin jopa harvennus­hakkuita. Jos maisema­työluvan hinta on suurempi kuin harvennus­hakkuun tuotto, hakkuusta tulee metsän­omistajalle kannattamaton toimenpide. Kuntalaisten kannalta kaavoitus saattaakin kääntyä alku­peräistä tavoitettaan vastaan, jos maiseman ja virkis­tyskäytön kannalta tärkeät metsän­hoito työt jäävät tekemättä kaava­määräysten takia .

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa vaikutusarvioiden kehittämistä

Huolimatta metsien ja metsätalouden merkityksestä kuntalaisille ja kuntien elinkeinoelämälle metsätalouden toimijoiden vaikutusmahdollisuudet yleiskaavoitukseen ovat olleet varsin vähäiset. Yhtenä syynä on se, ettei kaavoitusprosessissa yleensä ennakoida yleiskaavan vaikutuksia metsiin, metsätalouteen tai puunhankintaan.

Jotta tällaiset tarkastelut olisivat jatkossa mahdollisia, Suomen Metsäsäätiö on myöntänyt rahoituksen Metsäntutkimuslaitoksen ja metsätalouden eri toimijoiden yhteiselle tutkimus- ja kehittämishankkeelle. Hanke toteutaan Metsänomistajaliitto Etelä-Suomen alueella ja se liittyy Metlassa käynnissä olevaan, erikoistutkija Kari T. Korhosen johtamaan ja Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan hankkeeseen, jossa digitalisoidaan kaikkien Suomen kuntien yleiskaavatiedot.

Digitalisoituja yleiskaavatietoja käytetään myös Metsänomistajaliitto Länsi-Suomen alueella tehtävissä laskelmissa metsien käyttörajoitusten vaikutuksista hakkuumahdollisuuksiin. Uusi hanke on jatkoa Suomen Metsäsäätiön aiemmin rahoittamalle hankkeelle, jossa digitaalisia yleiskaavatietoja hyödynnettiin Pohjois-Karjalan alueella tehdyissä vaikutusarvioissa.

Vaikutusten arviointi edellyttää käytännön toimijoiden asiantuntemusta

Aiemmissa selvityksissä on oletettu kaavoja sovellettavan vain niiden oikeudellisten edellytysten mukaisesti, jolloin tuloksena on teoreettinen minimi kaavoituksen vaikutuksista. Käytännössä vaikutukset voivat olla huomattavasti suuremmat, koska kaavamerkintöjä tulkitaan ja sovelletaan lähes tapauskohtaisesti.

Metsänomistajat saattavat joissakin tapauksissa ristiriitojen ja lisätyön välttämiseksi jättää kaavamerkinnän takia puuntuotannon ulkopuolelle kohteita, joissa kaavalla ei ole oikeudellisia edellytyksiä rajoittaa metsätalouden harjoittamista. Suomen Metsäsäätiön rahoittamassa yhteistutkimuksessa tehdään herkkyysanalyysejä kaavamääräysten mahdollisista vaikutuksista metsiin ja metsätalouteen. Analyyseissä hyödynnetään toimijoiden käytännön kokemuksia kaavamääräysten tulkinnasta ja soveltamisesta.

Valtakunnalliselle yleiskaavatietokannalle etsitään vastuutahoa

Tällä hetkellä metsätalouden toimijat joutuvat toimenpiteitä suunnitellessaan hankkimaan tiedot kohdealueita mahdollisesti koskevista rajoitteista eri kunnista, joissa kaavojen tulkinta ja soveltaminen saattaa vaihdella melkoisesti. Valtakunnallinen ja ajantasainen yleiskaavatietokanta olisi merkittävä helpotus myös metsätaloustoimien suunnittelijoille.

Yleiskaavoitusta koskevien hankkeiden sivutuotteena Metlaan on syntymässä arvokas valtakunnallinen yleiskaavatietokanta. Viimeistään vuoden 2013 aikana olisikin löydettävä –

vaikkapa käytännön metsätalouden toimijoiden joukosta – organisaatio tai yhteisö, joka ottaisi jatkossa hoitaakseen kunnista kerättyjen digitaalisten kaavojen hallinnoinnin ja ajan tasalla pitämisen.

Lisätietoja

< Takaisin etusivulle
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita