Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Puun korjuu ja käyttö

2/2012
Tutkittua
Metsäkoneet kehittyvät – suurimmat harppaukset ohjelmistopuolella

Metsäkoneet ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä nope­asti. Alustakoneissa ja hak­kuu­laitteissa kehitystyö on jatkuvaa, suurimmat harp­pauk­set tehdään tällä hetkellä kuitenkin ohjelmistopuolella. Jo vakiin­tuneista mittaus- ja aptee­raus­auto­matiikoista ollaan siirtymässä kone­työn koko­nais­valtaisiin seuranta­järjestelmiin, joiden avulla voidaan tarkasti seurata koneen kuntoa ja kuljettajan toimintaa. Koneiden keräämälle monipuoliselle informaatiolle löytyy monia hyödyntämis­mahdol­li­suuksia.

Lue lisää >
Visuaalinen maaston korkeus- ja puustomalli auttaa metsäkoneen kuljettajaa ajouraverkon suunnittelussa

Ajouraverkon suunnittelu harvennus­hakkuu­alu­eella on yksi hakkuukoneen kuljettajan tärkeimpiä yksi­ttäisiä töitä. Tehdyt ratkaisut ohjaavat aikanaan myös kuormatraktorin kuljettajaa työssään. Haas­ta­van suunnittelutyön tueksi Metlassa on kehitetty mallia, joka tarjoaa kuljettajille tarkkaa tietoa puustosta sekä maaston muodoista ja korkeus­eroista. Malleista on ajoreittien suunnittelussa eniten hyötyä maaston­muodoiltaan tai puustoltaan vaihtelevilla hakkuu­työmailla.

Lue lisää >
Harvesteriin asennetut anturit mittaavat maastoa – tuloksena metsäkuljetusta helpottava kulkukelpoisuuskartta
Kuva: Jari Ala-Ilomäki

Puunkorjuun parivaljakko, harvesteri ja kuormatraktori, aiheuttavat raskaina ajo­neu­voina maastossa liikkuessaan usein maaperä- ja kasvil­lisuus­vaurioita. Metlassa on kehitetty menetelmää ns. leimikon kulku­kelpoisuus­kartan luomi­seen – kartta palvelisi etenkin painavamman kuorma­traktorin kuljettajaa. Kartan työstämisen perus­tieto saadaan ajo­urilla ensim­mäisenä liikkuvasta harvesterista, johon asennetut anturit mittaavat koneen kulku­vastusta ja pyörien uppoamaa. Alustavat tulokset ovat lupaavia.

Lue lisää >
Reittinavigoinnilla lisää tuottavuutta puun­korjuuseen

Hakkuukoneen keräämää tietoa puutavarakasojen sijainnista voidaan hyödyntää tehok­kaam­min metsä­kulje­tuksen reitti­optimoin­nissa. Alustavan tutki­muksen mukaan moni­laji­kuormina ajo tehostaa metsäk­uljetusta monin tavoin. Ajo­järjestyk­sellä voidaan muun muassa lyhentää ajo­aikaa, pienentää poltto­aineen­kulutusta ja vähentää ajo­ura­painaumien syntymistä huomattavasti. Tule­vai­suuden kone voi ehkä tehdä kuljettajalle ehdo­tuksen ajo­järjes­tyksestä ja opastaa jopa varastopaikan suunnittelussa.

Lue lisää >
Metsätaloutta yleiskaavoituksen ehdoilla – vai päinvastoin?
Kuva: Tuula Packalen

Suomi tavoittelee biotalouden edelläkävijän asemaa muun muassa metsäteollisuuden ja puuenergian hyödyntämisen avulla. Yksi kilpailukyvyn edel­ly­tyksistä on puun saatavuus, joka ei puun­hankkijoiden näkö­kulmasta näytä paranevan, vaikka puu­varat runsas­tuvatkin. Puun­hankintaa rajoittavat muun muassa yleis­kaavat. Yleis­kaavoituksen koetaan heikentävän myös metsä­talouden kannat­tavuutta metsän­omistajien näkö­kulmasta. Voisiko tilanteen kääntää päin­vastaiseksi ja metsä­talouden turvaa­misen ottaa yleis­kaavoituksen ja kaavojen hallin­noinnin yhdeksi tavoitteeksi?

Lue lisää >
Ajankohtaista
Itä-Savon laatukasvatuspäivä Rantasalmella 21.8.2012

Metla esittelee viimeisimpiä tutkimustuloksia männyn ja koivun laatupuun kasvatuksesta ja yhteis­työ­kump­panit ajatuksiaan laatupuun asemasta, tarpeesta ja tuotannosta tulevaisuudessa.

Tapahtuman kotisivu >
PUU vastaa haasteisiin 6.9.2012

Metlan Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) -tutkimus- ja kehittämisohjelma tarjoilee alan ammattilaisille ajankohtaiskattauksen tietoa puun hankinnasta, puukaupasta, tuotteista ja niiden markkinoista tutkimusohjelman väliseminaarissa Hämeenlinnassa

Tapahtuman kotisivu >
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita