Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Puun korjuu ja käyttö

1/2012
Ajankohtaista ja tutkittua
Suomalaisella ja luoteisvenäläisellä sahatavaralla on laatueroja: suomalainen mänty on lujempaa ja visuaalisesti näyttävämpää, kuusella erot ovat pienempiä

Sahatavaran alueelli­silla laatu­eroilla on merki­tystä kansain­väli­sessä kaupassa. Visuaalista laatua arvos­tetaan varsinkin männyllä. Huippu­lujilla laaduilla voitaisiin saada lisä­hintaa rakennus­tuot­teille, jos ne pystyt­täisiin erottamaan luotettavasti sahatavara­sumasta käy­tän­nön lajitte­lussa. Metlassa tutkittiin suomalaisen ja venäläisen saha­tavaran laatueroja ja lajittelu­kritee­reitä, aineisto oli peräisin viideltä eri alueelta.

Lue lisää >
Elinvoimaa puualalle!
Pirkanmaan puu-hankkeet yritysten mieleen

Kyselytutkimuksesta selvisi, että Pirkan­maan alueella neljättä vuotta toimiva ja pian päättyvä Elin­voimainen puu­vers­tas -hanke on tuonut eloa puualan yritys­ten arkeen. Myös seuraava, vuoden 2012 alussa alkanut Puusta elin­voimaa -hanke koetaan tarpeel­liseksi.

Lue lisää >
Tutkittua
Metti Woodsci -yhteistyöverkosto ryhdittää Metlan ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyötä – myös PUU-ohjelman teemoissa

Metti WoodSci -yhteis­työ­verkos­tossa kehitetään käytännön yhteis­työtä ja määri­tetään yhtei­sesti kiinnos­tavia paino­piste­alueita kolmella teema-alueella: puu­energia­jalosteet ja hajautetut tuotanto­konseptit, puun hieno- ja erikois­kemi­kaalit sekä puu­materiaali­teknologia. Osa vuonna 2011 alkaneen hankkeen suunnitel­mista on jo kon­kreti­soitunut yhteis­tutkimus­hankkeiksi. Yhteis­työ­mallin kehittely hankkeen päät­tymisen jälkei­selle ajalle on myös pitkällä.

Lue lisää >
PUU-ohjelman uusin tutkimushanke puutuotealan yritysten palveluksessa

Tuore tutkimushanke tuottaa uusia menetelmiä ammattirakentamisen arvoverkkojen strategisen kehittämisen ja liiketoiminnan suunnittelun käyttöön.

Lue lisää >

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita