Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsäsuunnittelu

1/2014
Tutkittua
Metsäbiotaloutta käytäntöön metsien aktiivisen ja monimuotoisen käytön suunnittelulla

Metsäbiotalouden tavoit­teena on metsien aktiivinen ja monipuolinen käyttö. Tulevaisuudessa metsän­omistajat voivat saada tuloja puunmyynnin lisäksi luontoarvokaupasta, käyttö­oikeuksien (metsästys, virkistyskäyttöreitit) tai maiseman vuokrauksesta, metsien ei-puuaineisista tuotteista, hiilensidonnasta ja terveysvaikutuksista. Metsäsuunnittelutekniikoiden ja toimintamallien avulla voidaan sovittaa näitä metsien eri käyttö­muo­toja yhteen ottaen huomioon sekä yhteiskunnan että maanomistajien näkökulmat.

Lue lisää >
Metsäsuunnitteluohjelmistot vastaavat melko hyvin päätöstuen tarpeisiin Suomessa ollaan monia muita maita pidemmällä

Kansainvälisessä, 26 maata käsittävässä tut­ki­muksessa tarkasteltiin metsien käytön päätös­tukeen liittyviä laskenta­työkaluja ja sitä, minkä­lai­siin päätös­ongel­miin niitä voidaan käyttää. Suomi erottui edukseen edis­ty­neillä strategisen tason suunnit­telu­proses­seilla, joissa sidosryhmien ja kansalaisten osallistaminen on yleistä.

Lue lisää >
Kuva: Tuula Packalen/Metla

Metsäsuunnittelutiimi toivottaa yhteistyökumppa-neilleen Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.
Metsäntutkimus jatkuu 1.1.2015 alkaen Luonnonvarakeskuksessa (Luke).

Lisää uutiskirjeitä

Kaikki uutiskirjeet >
Metsäsuunnittelu-uutiskirjeet >
Tilaa tai peru uutiskirje verkkolomakkeella >

Tutkittua
Kainuun ja Kuusamon maisemamaakuntaan metsämaiseman herkkyysluokitus

Kainuun ja Kuusamon maisemamaakuntaan, kymmenen kunnan alueelle on juuri valmistunut indeksi, joka kuvaa visuaalisen metsämaiseman herkkyyttä muutoksille.  Indeksistä johdetun herkkyys­luoki­tuk­sen avulla voidaan maise­man­hoitotoimenpiteitä kohdistaa maisemallisesti herkille alueille. Luokituksen perustana on malli, jossa maisemallisen herkkyyden pääkriteerejä ovat näkyvyys, käyttöpaine ja vetovoimaisuus.

Lue lisää >
Suunnittelulla edistetään monimuotoisuutta ja tuotetaan taloudellista hyötyä maanomistajille

Monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden metsien suoje­le­minen on osa nykyaikaista ja kestävää metsätaloutta. Vuonna 2008 käynnistetyn Metso-ohjelman ideana on vapaaehtoisuus – maanomistajalla on täysi valta päättää metsiensä suojelusta. Ohjelman toimintamalli on suosittu, ja siihen tarjottujen metsien määrä sekä niiden pohjalta solmittujen suojelusopimusten määrä ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Vapaaehtoisuuteen perustuvan suojelun tehokkuutta ja resurssien kohdentamista on nyt pyritty parantamaan nykyaikaisten suunnittelumenetelmien avulla.

Lue lisää >
KIRJAUUTUUS opetukseen, suunnitteluun, matkailun kehittämiseen, yrittäjille tai kenelle tahansa luonnon virkistyskäytöstä kiinnostuneelle

Hyvinvointia metsästä -kirjassa eri tieteenalojen tutkijat tarkastelevat metsiä yleistajuisesti muun muassa virkistyksen, maiseman ja talouden näkökulmista.

Kirjassa pohditaan, miten metsien käyttömuodot voisi sovittaa yhteen ja millaisia haasteita erityisesti virkistyskäyttö ja matkailu asettavat metsien hoidolle. 279 sivua, 39 euroa.

Tutustu ja tilaa >

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita