Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsäsuunnittelu

1/2013
Tutkittua
Metsien aktiivinen ja monipuolinen käyttö edellyttää maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen kehittämistä

Maa- ja metsätalousministeriö on laatimassa Katai­sen hallitusohjelman mukaisesti eduskunnalle annet­tavaa metsäpoliittista selontekoa. Selonteko on tarkoitus antaa vuodenvaihteessa 2013–2014 osal­lis­tavan valmisteluprosessin päätteeksi. Alueellisiin kuulemisiin tehdyssä luonnoksessa (versio 11.10.
2013
, pdf)  nostetaan esille maankäytön suun­nittelun ja kaavoituksen kehittäminen yhtenä metsiin perus­tuvan liiketoiminnan monipuolistamisen keinona. Kehittämiseen on sekä tarvetta että mahdollisuuksia.

Tässä uutiskirjeessä kerrotaan  yleiskaavoituksesta aiheutuvista puuntuotannon rajoituksista ja rajoitusten vaikutuksista hakkuumahdollisuuksiin. Lisäksi uutiskirjeessä tarkastellaan metsätalouden ja yleiskaavoituksen yhteensovittamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Yleiskaavoista aiheutuvat puuntuotannon rajoitukset

Metlassa on koottu laaja paikkatietoaineisto kuntien oikeusvaikutteisista yleiskaavoista. Aineisto kattaa suuren osan Etelä-Suomesta. Työ tehtiin erillisessä hankkeessa, jossa tulkittiin kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä aiheutuvia rajoituksia metsän käytölle. Numeeriseen muotoon koottu aineisto on aikanaan tarkoitus luovuttaa metsäalan toimijoiden käyttöön.

Lue lisää >
Tutkittua
Yleiskaavat rajoittavat hakkuumahdollisuuksia merkittävästi

Metsänomistajien liitto Etelä-Suomen toimialueella tehdyn tutkimuksen perus­teella yleiskaava­mer­kin­nöistä ja -määräyksistä tulkitut metsien käyttö­rajoi­tukset pienensivät suu­rim­man kestävän hakkuu­ker­ty­män ja kantorahatulojen arviota noin kaksi prosenttia. Jos nykyisten yleis­kaa­va­merkintöjen tulkinta kiristyy muun muassa maisema­työlupamenettelyn takia, suurin kestävä hakkuuker­ty­mä voi pienentyä Etelä-Suomen alueella jopa kuusi prosenttia.

Lue lisää >
Metsätalous ja yleiskaavoitus voidaan sovittaa yhteen

Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset sekä niihin perustuvat maisema­työ­lupa­vaati­mukset ovat lisääntyneet taajama-alueiden lisäksi myös maaseudulla, etenkin ranta-alueilla sekä vir­kis­tys­käyttöön merkittyjen ja ympäristö- tai maisema-arvoja sisältävien maa-alueiden läheisyydessä. Koska kaavojen vaikutuksia metsien käyttöön tai metsätalouteen ei ole ennakoitu eikä korvauskysymyksiä mietitty kaavoja laadittaessa, seuraukset saattavat tulla kunnille ja kuntalaisille yllätyksenä. Vaikutusten ennakoimiseksi Metla on kehittänyt laskentakehikon, joka perustuu monilähdeinventoinnin metsävara-aineistoon.

Lue lisää >
Lisää uutiskirjeitä

Kaikki uutiskirjeet >
Metsäsuunnittelu-uutiskirjeet >
Tilaa tai peru uutiskirje verkkolomakkeella >

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita