Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun
tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU)

2/2009

Ajankohtaista

Professori Tuula Nuutinen:
kohti asiakaslähtöistä metsäsuunnittelua

 

Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelman (MSU) johtaja, professori Tuula Nuutinen siirtyy Metlasta elokuun alussa viideksi vuodeksi Euroopan metsäinstituuttiin (EFI) johtamaan ”Metsävarat ja metsäsektorin informaatiopalvelut” -ohjelmaa. EFI:ssä Nuutisen vastuulla ovat Euroopan laajuisten metsätietopalveluiden kehittäminen ja metsävarojen tutkimukseen liittyvät hankkeet. Uusi tehtävä tarjoaa myös näköalapaikan hankkia vastauksia MSU-ohjelmassa esille nousseeseen kysymykseen julkisen vallan ja markkinatoimijoiden roolista metsävaratietojen tuotannossa  ja hyödyntämisessä Euroopan eri maissa.  

 

Lue lisää >

 

Tutkimusohjelman väliseminaarin satoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimusohjelman seminaarissa 15.6. käsiteltiin alueellisen ja metsikkökohtaisen metsätiedon roolia erilaisissa tehtävissä. Seminaarissa esillä olleista aiheista kolme julkaistaan tässä uutiskirjeessä, alla olevat teemat on julkaistu uutiskirjeissä aiemmin:

 

- Metsien käyttörajoitusten vaikutukset puun hankintamahdollisuuksiin - puun jalostajan näkökulma >
- Korkearesoluutioisten kaukokartoitusmateriaalien ja reaaliaikaisten toimintojärjestelmien kustannustehokas yhdistäminen toimenpidesuunnittelussa >

sekä
- Metsävaratieto- ja metsäsuunnittelupalvelut puukaupan suunnittelussa >

Tilaa uutiskirje!

 

Jos haluat jatkossa vastaanottaa uutiskirjeitä, voit tilata sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

Tutkittua

Kolin ja Hattusaaren alueen metsäohjelma

 

Vuonna 2007 valmistunut Kolin ja Hattusaaren metsäohjelma on Suomen ensimmäinen paikallisella tasolla tehty metsäohjelma. Paikallisessa metsäohjelmassa on kuvattu muun muassa alueen metsien nykytila, tuotanto- ja käyttömahdollisuudet, paikallisten ihmisten toiveet sekä tavoitteet alueen metsien käytön kehittämiselle seuraavan kymmenen vuoden ajalle.

 

Lue lisää >

 

 

Liito-oravan elinympäristöjen kehittyminen eri hakkuuskenaarioissa

 

Liito-orava suosii varttuneita, kuusivaltaisia sekametsiä,joissa on lehtipuita ravinto-kohteiksi ja kolopuita pesäpaikoiksi.

 

 

 

 

Liito-oravakanta vaihtelee alueittain, löytyykö selitys metsien rakenteesta? Entä miten käy tulevaisuudessa? Metla ja Helsingin yliopisto laativat kolme vaihtoehtoista hakkuuskenaariota, joilla havainnollistettiin metsien rakenteen ja liito-oravalle sopivien elinympäristöjen määrän kehittyminen erilaisten hakkuustrategioiden seurauksena.

 

 

 

 

 

 

Lue lisää >

Alueelliset metsävaraennusteet muuttuvassa ilmastossa

 

Todennäköisesti ilmaston lämpeneminen vaikuttaa suotuisasti metsien kasvuun. Toisaalta, hyvää tulosta saadaan myös oikeaoppisella metsänkäsittelyllä.  Kummasta ”ilmiöstä” metsävarojen kehittyminen on enemmän kiinni seuraavan 50 vuoden aikana?  Metlan MELA-ryhmä on vuodesta 2006 alkaen selvittänyt ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsävarojen kehitykseen.  

 

Lue lisää >

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 010 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Merja Lindroos, etunimi.sukunimi @ metla.fi