Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsänhoito

2/2014
Tutkittua
Laserkeilauksella uusia näkökulmia hirven elinympäristöihin
Kuva: Petri Timonen/RKTL

Laserkeilausta käy­te­tään yleisesti maan­pin­nan muo­tojen kar­toi­tukseen ja metsä­vara­tie­tojen kerää­miseen. Varsinkin maan­pinnan muotojen kuvaa­mi­seen kerättyä aineis­toa on Suomesta saata­villa jo laajoilta alu­eilta. Aineisto kuvaa myös metsien kolmi­ulot­teista raken­netta varsin tarkasti ja katta­vasti koko kuvaus­alueelta.

Lue lisää >

Peltomyyrät suosivat syksyllä istutettuja ja välttävät luontaisesti syntyneitä kuusentaimia

Peltomyyrät aihe­uttavat kannan­vaih­te­lunsa huippu­vai­heissa mittavia tuhoja metsä­puiden taimi­koissa. Aiem­missa kuusen viljely­aloilla tehdyissä myyrä­tuho­tutki­muk­sissa on ilmennyt, että myyrät suosivat erityi­sesti pienimpiä istutus­taimia. Myyrät ovat puolestaan vaikuttaneet välttävän luontaisesti syntyneitä kuusentaimia.

Lue lisää >
Lisää uutiskirjeitä

Kaikki uutiskirjeet >
Metsänhoidon uutiskirjeet >

Tilaa tai peru uutiskirje verkkolomakkeella >

Tutkittua
Metsämyyrä vioittaa havupuiden taimien latvoja
Metsämyyrän syömiä männyn kärkisilmuja
Kuva: Otso Huitu

Peltomyyrä aiheuttaa näkyvimmät ja talo­udel­li­sesti suurimmat myyrä­tuhot kalu­amalla ja katko­malla pienet taimet. Metsä­myyrien aihe­ut­tamat vioi­tukset sen sijaan näkyvät havu­puiden taimien latvassa, jopa useiden metrien korke­udessa. Metsä­myyrät kiipeävät talvella männyn- tai kuusen­taimen latvaan ja kaluavat kärki­silmuja. Metsä­myy­rille kelpaavat myös männyn ylimpien sivu­oksien kärki­silmut ja vuosi­kas­vainten kuori.

Lue lisää >

Hirvikannan ja metsävahinkojen suhde on määriteltävä alueellisesti

Hirvien määrästä ja hirven aiheut­ta­mista metsä­vahin­goista käydään vilkasta keskus­telua, vaikka sekä hirvi­kanta että metsä­vahingot ovat laske­neet 2000-luvun alun tasoista. Valta­kun­nal­linen tiheys­ta­voite ja vahinko­tar­kas­telu ovat ohjan­neet helposti keskus­telua sopi­vasta hirvi­kan­nasta koko maata käsit­tä­väksi, vaikka esimer­kiksi metsä­vahin­kojen huomi­oinnin näkö­kul­masta järkevä alueel­linen tarkas­te­lu­taso on pienempi.

Lue lisää >
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita