Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsänhoito, eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen teemakirje

3/2013
Tutkittua
Erirakenteiskasvatus ei ole raketti­tiedettä
Kuva: Aimo Jokela

Erirakenteisen metsän­kasvatuksen idea on avohakkuun välttäminen. Metsään jää hakkuun jälkeenkin kasvamaan isoja puita. Pysyvä metsä­peite säilyy aina – tai ainakin sen vaiku­telma. Kasvatus- ja hakkuu­menetelmät ovat vielä kehit­ty­mättömiä ja vakiin­tu­mattomia, ja kokemus vähäistä. Aivan tyhjän päällä ei jouduta toimimaan, vaan metsän­hoidon hyvin tunnet­tujen perus­asioiden pohjalle raken­netaan metsän­hoito­suosi­tukset, joilla päästään ainakin kehit­tämisen alkuun ilman isoja riskejä, tutkija Sauli Valkonen sanoo.

Lue lisää >
Puunkorjuussa ennakkotieto kohteesta ja kuljettajan ohjeistus ovat keskiössä
Kuva: Matti Koivula

Käytännön koke­mukset koneel­lisesta poiminta­hak­kuusta ovat vähäisiä. Poiminta­hak­kuiden mahdol­lisesti yleis­tyessä tietoa karttuu kuitenkin nope­asti. Tietoa niin poiminta­hak­kuiden määrästä, kohteiden raken­teesta kuin korjuun onnis­tu­mises­takin olisikin määrä­tietoi­sesti kerät­tävä. Korjuun toteu­tuksessa koneen­kuljet­taja tarvitsee tiedon metsän­omis­tajan tavoit­teista ja selkeät apu­neuvot tavoite­tilan saavut­ta­miseen. Koska puuston rakenne saattaa kohteiden sisäl­läkin vaihdella paljon, toiminta ei  aina ole samalla tavoin syste­maat­tista kuin tasa­ikäisen metsän harven­nuksessa. Tämän vuoksi ennakko­tieto kohteiden raken­teesta ja apu­neuvot tiedon välit­tä­miseen ovat usein tarpeen.

Lue lisää >
Ajankohtaista
Tampereelle kokoontui yli 200 metsätoimijaa perehtymään eri-ikäisen metsän kasvatukseen

Metsäntutkimuslaitos ja Suomen metsä­keskus järjestävät 15 paikka­kunnalla eriraken­teista metsän­kasva­tusta käsit­televän koulutus­tilai­suuden metsä­toimi­joille. Ensim­mäinen järjes­tettiin 5.11.2013 Laitilassa ja viimeiset järjes­tetään ensi vuoden helmi­kuussa pääkau­punki­seudulla. Tampereella järjes­tettiin tilaisuus 14.11.2013 yli 200 metsä­toimi­jalle.

  • Arvot ja tarpeet muuttuvat metsän­omista­jilla ja yhteis­kunnassa. Metsien merkitys kasvaa ja monipuo­listuu, eivätkä eri käyttö­tarpeet sulje toisiaan pois vaan täyden­tävät, sanoi Suomen metsä­keskuksen Pirkanmaan aluejohtaja Arto Sorri.

  • Uudessa metsä­laissa on tarkoitus lisätä metsän­omistajan valinnan­vapautta ja vastuuta metsiensä hoidossa ja käytössä. Metsän uudista­misessa puuston ikä- ja järeys­vaatimukset poistuvat. Eri­ikäiskasvatus ja pien­aukko­hakkuut ovat kasvatus - ei uudistus­hakkuita. Pienaukon maksimiksi tulee 0,3 hehtaaria, kertoo johtava esittelija Heikki Helin Suomen metsä­keskuksesta.

    Koulutustapahtumat Metsäkeskuksen sivuilla >
Lue lisää >
Aktiivista luonnonhoitoa tarvitaan myös eri-ikäisrakenteismetsän kasvatuksessa
Kuva: Matti Koivula

Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen vaikutuksia monimuotoisuuteen voidaan arvioida, kun tiedetään, mitkä metsän rakennepiirteet ovat lajiston kannalta tärkeitä. Tutkimusten mukaan vanhan talousmetsän lajisto säilyy pääosin ennallaan, kun hakkuussa poistetaan korkeintaan noin kolmannes puustosta. Moni­muo­toi­suuden kannalta tärkeimpiä rakennepiirteitä ovat kookkaat vanhat puut, järeä lahopuu sekä lehtipuusto. Näiden säilyttäminen edellyttää aktiivista luonnonhoitoa myös eri-ikäiskasvatuksessa.  

Lue lisää >
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita