Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsänhoito

2/2013
Tutkittua
Kuusen istutusaloilla tarvitaan varhaisperkaus
Kuva: Karri Uotila

Kuusi uudistetaan tyypil­li­sesti vilja­valle kasvu­pai­kalle, joilla heinät ja lehti­puut kasvavat metsikön kierto­ajan alussa istutus­kuusia nope­ammin. Tämän seura­uksena kuusten veden, ravin­teiden ja valon saanti heikkenee. Jo vähäinen kilpailu kasvu­paikan elin­tilasta heikentää kuusten kasvua, etenkin jos muu kasvil­lisuus ylittää kuusten pituuden.
Kilpai­lussa muun kasvil­lisuuden kasvu­rytmistä jälkeen jäänyt kuusikko tarvitsee hyvin menes­tyäkseen lisää kasvu­tilaa, joten se kannattaa vapauttaa poista­malla kilpai­leva kasvil­lisuus kasvatus­kelpoisen kuusen lähi­etäi­syydeltä. Kun kasvu­tilaa vapau­tetaan noin metrin mittai­sessa kuusi­kossa, kyseessä on silloin varhais­perkaus. Varhais­per­kauksen jälkeen on toden­näköistä, että tarvitaan lisäksi myöhempi taimikon­hoito. Toisaalta varhais­perkaus alentaa myöhemmän taimikon­hoidon kustannuksia.

Lue lisää >
Taimikonhoidolla tuottavuutta ja tehoa metsätalouteen
Kuva: Karri Uotila

Valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI 10)tulosten mukaan varttuneiden taimi­koiden ja nuorten metsien tila on heiken­tynyt. Taimi­kon­hoidon kustan­nukset ovat viime vuosi­kym­menen aikana kohonneet voimak­kaasti, muiden metsän­hoito­töiden kustan­nuksia nope­ammin. Niin VMI:n tulokset kuin eril­liset selvi­tykset taimikon varhais­per­kauksen tarpeesta osoit­tavat huomat­tavan osan taimi­kois­tamme jäävän oikea-aikaista hoitoa vaille. Tämän takia Metsän­tutkimus­laitos on yhdessä mhy Pohjois-Savon, mhy Savotan, mhy Pohjois-Karjalan ja UPM Silvestan kanssa aloit­tanut tehok­kaampaan taimikon­hoitoon tähtäävän Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoittaman ”Taimikon­hoidolla tuotta­vuutta ja tehoa metsä­talou­teen” –hankkeen.

Lue lisää >
Tutkittua
Perkaus tarpeen männyn taimikoissa

Kaksivaiheinen taimikon­hoito (perkaus, harvennus) on varma ja tehokas männyn taimi­koiden hoito­menetelmä sekä istutus-, kylvö- että luontai­sesti uudiste­tuissa taimikoissa. Perkaamat­tomassa taimikossa lehti­puuston piiskaus lisää mäntyjen kuollei­suutta, vauri­oittaa männyn latvoja ja lisää hirvi­tuhon riskiä. Männyn taimikkoa ei pidä harventaa vielä perkauksen yhteydessä, sillä varhaisessa vaiheessa tehty harvennus heikentää mäntyjen laatu­kehitystä.

Lue lisää >
Omavalvonta laadunseurannan työkaluksi
Kuva: Ville Kankaanhuhta

Metsänhoidon laadun seuran­nalla on havaittu olevan myönteisiä vaiku­tuksia työn­jälkeen. Esimer­kiksi Pohjois-Savossa vuonna 2011 tehdyssä uudis­tamisen laadun inven­toin­nissa hyvien kuusen istutus­taimi­koiden osuus oli 55 prosenttia, kun edel­lisessä inventoinnissa vuosina 2003 – 04 osuus oli 28 prosenttia. Samoin Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2011 hyvien männyn kylvötaimikoiden osuus nousi edellisen inven­toinnin 30:sta jopa 76 prosenttiin. Laadun seuranta, tulosten tarkastelu ja sen perus­teella laajasti käyttöön otetut hyvät menettelyt eri organi­saa­tioissa ovat tuoneet kaivattua ryhtiä metsän­hoitoon.

Lue lisää >
 
Lisää uutiskirjeitä

Kaikki uutiskirjeet >
Metsänhoito-uutiskirjeet >

Tilaa tai peru uutiskirje verkkolomakkeella >

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita