Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsänhoito

2/2012
Ajankohtaista
Koneellisen metsänistutuksen opas ilmestynyt

Suomen metsäkeskuksen ja Metlan yhteistyönä on tehty opas koneelliseen istuttamiseen. Opas on tarkoitettu kaikille metsä­alan toimijoille, jotka työskentelevät koneellisen istuksen parissa. Oppaaseen on koottu olemassa olevaa tietoa yhdeksi kokonaisuudeksi. Kirja on jaettu taimihuoltoon, toiminnan suunnitteluun ja operatiiviseen toimintaan. Opas on ladattavissa www.metsakeskus.fi/koneistutushanke ja www.metla.fi/metinfo/metsanhoitopalvelut
Lisätietoja oppaaseen liittyen: Tiina.Laine(@)metla.fi ja Mikko.Syri(@)metsakeskus.fi.

Tutkittua
Huomio käpykeräyksiin!
Kuva: Aimo Jokela

Tänä vuonna käpy­kerä­ykset ovat saaneet poik­keuk­sel­lisen paljon huomiota eri tiedo­tus­väli­neissä. Moni kansa­lainen on kiin­nos­tunut verot­tomista lisä­tu­loista, joita käpy­savo­toilla voi ansaita. Metsä­ammat­ti­laisten kannattaa korostaa kerää­jille huolel­lisen työn merki­tystä. Kuusen ja männyn siementen laatu – hyvä tai huono sellainen – määräytyy pitkälti käpyjen keräyksen yhte­ydessä, tehtiinpä se siemen­vilje­lyksellä tai metsi­kössä pääte­hakkuun jälkeen.

Lue lisää >
Integroitua torjuntaa kaivataan kuusen siemenviljelmille
Käpykärpänen (Strobilomyia anthracina) kuusen kukinnolla.

Kuusen siemenviljelyksillä tarvitaan aktiivista kasvin­suo­jelua käpyjen hyön­teis­tuhojen rajoit­ta­miseksi. Parhaillaan kuusen siemen­vilje­lyk­siltä kerä­tään käpy­satoa, joka on paikoi­tellen hyönteisten vioit­tamaa. Mikäli uudistus­alojen kuusikot istu­tetaan metsikkö­sie­menestä kasva­tetuilla taimilla, metsän­jalos­tuk­sella saavu­tet­tavat kasvun ja laadun lisäykset eivät toteudu.

Lue lisää >
Tutkittua
Metsäkylvön kohdevalinnan tarkentaminen puustotiedon perusteella

Kylvön kustannus on tällä hetkellä vain noin kolmannes istutuksen kustannuksista. Kustannusero voi houku­tella käyttämään män­nyn kyl­vöä liian rehe­vällä kohteella, jolloin loppu­tulok­sena on usein lehti­puu­valtainen seka­metsä laatu­män­nikön sijaan. Toisaalta myös metsänhoitosuositusten mukainen, metsätyyppiluokitukseen perustuva kylvökohteiden valinta voi subjektiivisuutensa ja epätarkkuutensa takia johtaa toisinaan ei-toivottuun lopputulokseen. Metsäkylvön osaamiskeskittymä -hankkeessa tutkittiin, voidaanko uudistushakkuussa kohteelta poistettavan puuston määrää käyttää apuna kylvön epäonnistumisriskin arvioinnissa.

Lue lisää >
Kasvullisesta lisäyksestä uusi vaihtoehto taimituotantoon
Solukkotaimia kasva­te­taan tutkimuskasvi­huoneella menetelmä­kehityksen ja kenttä­testauksen tarpeisiin.
Kuva: Eija Matikainen

Hyvälaatuisen kuusen siemenen pulasta huolimatta näitä tuoreiden kankaiden komistajia on mahdollista näillä näkymin viljellä tulevaisuudessakin haluttuja määriä. Metsänviljelyssä voidaan siementaimien rinnalla käyttää jatkossa myös uusilla menetelmillä tuotettuja solukkotaimia. Kuusen solukkoviljelyyn on kehitetty tutkimus­labora­toriossa menetelmä, jolla saadaan tuotettua siemenalkiosta joukoittain tasalaatuisia taimia. Menetelmän siirtäminen laboratoriomittakaavasta massatuotantoon on jo aloitettu.

Lue lisää >
Lisää uutiskirjeitä

Kaikki uutiskirjeet >
Metsänhoito-uutiskirjeet >

 

Tilaa tai peru uutiskirje verkkolomakkeella >

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita