Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsänhoito

1/2012
Ajankohtaista
Tutkimus jatkuu uudessa ohjelmassa

Metlassa käynnistyi vuoden 2012 alussa viisivuotinen ”Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito” –tutkimus­ohjelma. Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa tule­vaisuuden metsien hoidon ja kasvatuksen tarpeisiin uutta tietoa, osaamista ja toimintamalleja yhdessä yritys- ja elinkeinotoiminnan sekä metsänomistajien kanssa. Ohjelma tuottaa ja välittää tutkimukseen perustuvaa tietoa ja osaamista päätöksenteon tueksi sekä kangas- että turvemaille. Tutkimustietoa tarvitaan metsien uudistamisesta, kestävästä metsänkasvatuksesta ja puuntuottamisen vaihtoehdoista. Tietovajetta on myös toimenpiteiden vaikutuksista raaka-aineen määrään ja ominai­suuk­siin, korjuuolosuhteisiin, -kustannuksiin ja -logis­tiik­kaan sekä metsäntalouden kannattavuuteen ja koti­maisen puun ja biomassan tuotannon kilpailukykyyn.

Tutkimusohjelman tavoitteena on parantaa metsän­viljelyn ja siihen perustuvan palvelutuotannon kannattavuutta ja laatua. Tavoitteena on myös tuottaa perusteet ja toimintamallit eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatukselle ja puunkorjulle ja vertailla eri metsänkasvatusketjujen kannattavuutta metsikkö, alue ja valtakunnan tasolla. Ohjelman toteutuksen ytimenä on vuorovaikutteinen yhteistyö metsiin perustuvan yritys- ja elinkeinotoiminnan kanssa. Tiivein yhteistyö kehittymishaluisten toimijoiden kanssa tapahtuu yhteisissä pilottihankkeissa. Tällä varmistetaan toisaalta tutkimuksen kohdentuminen keskeisiin kysymyksiin ja ongelmiin ja toisaalta tiedon siirtyminen käytännön toimijoille.

Lisätietoja: Ohjelmajohtaja MMT Timo Saksa
p. 029 532 4834

Metsänhoitotöissä ei havaittavissa kustannusten laskua

Metsänhoidon kustannus­tehokkuus ja laatu ( MKL) -tutkimus- ja kehittämis­ohjelma toteutettiin Metsän­tutkimuslaitoksessa suunnitellusti vuosina 2007­-2011. Ohjelman sisältö jakautui kolmeen teema-alueeseen, jotka olivat metsänhoitotöiden koneellistaminen, metsätalouden palvelutuotannon kehittäminen ja metsän­hoito­ket­ju­jen teknis-taloudellinen hallinta. Koko MKL-ohjelman keskeisimpänä tavoitteena oli metsänhoidon nouse­van kustannustrendin kääntäminen laskusuuntaan.

MKL-ohjelman julkaisut >

Lue lisää >
 
Lisää uutiskirjeitä

Kaikki uutiskirjeet >
Metsänhoito-uutiskirjeet >

Tilaa tai peru uutiskirje verkkolomakkeella >

Tutkittua
Metsänhoitotöihin on koneellisia vaihtoehtoja
Uusi Naarvan kitkevä perkaaja, jolla kitketään jätettävien taimien ympäriltä Kuva: Heidi Hallongren

Koneelliseen metsän­hoitoon kehitettiin ohjelmakauden aikana useita uusia istutus- ja taimikonhoitolaitteita. MKL-ohjelman tutkijat osallistuivat tuote­kehi­tys­työhön ja tutkivat lait­tei­den kilpailukykyä. Tällä hetkellä tärkeimpiin metsänhoitotöihin on sekä kustannuksiltaan että laadultaan kilpai­lu­kykyiset koneelliset ratkaisut. Näiden laajempi hyödyntäminen edellyttää kuitenkin edel­leen kuljettajien koulu­tuksen sekä konetyön kohdevalinnan ja työn organisoinnin toimintamallien kehittämistä.

Lue lisää >
Monipuolisempaa palvelutarjontaa metsätalouteen
Kaivuriyrittäjille on runsaasti kysyntää metsäpalveluverkostoissa

Metsätalouden palvelu­tuo­tannon kehittämiseen liittyvä tutkimustyö oli omalta osaltaan ohjaamassa metsätalouden organisaatio- ja rahoitusrakenteen muutosta kohti markkinavetoisempaa kilpailuympäristöä. Tästä näkyvimpiä esimerkkejä ovat viranomaistoimintojen ja liiketoimintayksikön eriyttäminen metsä­keskus­organisaati­ossa, vireillä olevat metsätalouden rahoituslakien uudistukset ja esitykset metsänhoito­maksun käyttökohteiden tarkentamisesta. Muutosten seurauksena yksityisillä metsäpalveluyrityksillä on kasvun mahdollisuuksia useilla markkinasegmen­teillä.

Lue lisää >
Osaoptimoinnista kokonaisuuksien hallintaan

Yhtenä ohjelmakauden teemana oli uudistamis­ketjujen teknis-taloudellinen tarkastelu yksittäisten työlajien sijaan. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin metsänhoitotöiden laadunhallinnan kehittämiseen. Kuusen istutuksessa kustannustehokkaimmaksi ja myös kannattavimmaksi menetelmäksi havaittiin mätästys, jonka osuus kaikista maanmuokkauksista onkin yli kaksinkertaistunut viime vuosina. Taimikonhoidon osalta osoitettiin, että kuusen vilje­lyssä sekä varhaisperkauksen että taimikon­har­ven­nuksen sisältävä uudistamisketju on taloudellisesti kannattavampi ja riskittömämpi vaihtoehto kuin yhteen taimikonhoitokertaan perustuva uudistamisketju.

Lue lisää >
Pääkuva Metla/Erkki Oksanen, muut Metla/Ville Kankaanhuhta, ellei toisin mainita