Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MKL)

2/2010


Ajankohtaista

Metsänhoitopalvelut-portaali avattu

 

Metsänhoitopalvelut-portaali on osa Itä-Suomeen luota­vaa metsäpalvelujen osaamiskeskittymää. Osaamis­keskittymän päämääränä on aktiivinen tutkimus- ja kehittämisverkosto, joka tukee metsänhoitopalvelujen tarjontaa ja palveluliiketoimintaa jatkossa koko maassa. Portaali toimii metsäpalvelujen koulutus- ja kehittämis­toiminnan tukena sekä viestintä- ja tiedonsiirtokanavana alan eri toimijoiden välillä. Metlan yhteistyökumppaneita osaamiskeskittymän perustamisessa ovat Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Itä-Suomen (Joensuun) yliopisto.

 

 

Lue lisää >

Tutkimusohjelmassa on päästy hyvään alkuun, mutta ei vielä maaliin

 

Tutkimusohjelman ohjausryhmä teki väliarvioinnin ohjelman tähänastisesta toiminnasta ja evästi viimei­selle vuodelle.

Metlan tutkimusjohtaja Pasi Puttonen totesi, että tutki­musohjelma aukaisee uusia ovia ja aihepiirin tutkimus- ja kehitystyöllä on suuri rooli myös Metlan uudessa strategiassa.

Ohjelmajohtaja Juho Rantala totesi työssä päästyn hyvään alkuun, mutta ei lähimainkaan maaliin.

 

Tutkimus- ja kehittämisohjelman kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana keskeisiksi teema-alueiksi ovat tarkentuneet metsänhoidon koneellistaminen, metsä­talouden palvelutuotannon kehittäminen ja metsänhoito­ketjujen hallinta.

 

Koneellisessa istutuksessa ollaan varovaisella kasvu-uralla, mutta tulevaisuudessa konetyön kysyntä voi kasvaa nopeastikin. Käytettävissä on jo nyt kilpailukykyi­siä ja hyvää työjälkeä tekeviä koneita, mutta kehitystyötä tarvitaan edelleen. Nyt koneellisesti istutetaan 2-3 prosenttia, tavoite on nostaa osuus vuoteen 2015 mennessä 20 prosenttiin.

 

Lue lisää >

Tutkittua

Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkina­potentiaali ja teknologian kaupallistaminen

 

 
Kuva: Heidi Hallongren  

Selvitystyössä tuotettiin tietoa suomalaisten metsänhoitoon liittyvien koneiden, laitteiden ja liiketoiminnan kehitystyön sekä koneinnovaatioiden tuotteistamisen ja markki­noinnin tueksi niin koti­maassa kuin vientimarkki­noilla. Tavoitteena oli luoda kuva metsänhoitolaitteiden valmistamiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista sekä niiden markkinapotentiaalista vientimarkkinoilla. Selvitystyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena asiantuntijahaastattelujen ja asiantuntijoille osoitetun kyselyn avulla. Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään: metsänhoitolaitteiden valmistajat, metsäkonevalmistajat ja kansainväliset metsänhoidon asiantuntijat.

 

Lue lisää >

Kitkeminen haastaa katkaisun

 

 
Kuva: Heidi Hallongren  

Koneelliseen kitkentään perustuva varhaisperkaus on sopivilla työkohteilla koko metsänuudistamis­ketjun näkökulmasta tarkasteltuna kilpailukykyinen vaihtoehto raivaussahatyölle.

 

Lue lisää >

 

 

 

Tilaa tai peru uutiskirje

 

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

 

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Aimo Jokela, etunimi.sukunimi @ metla.fi