Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MKL)

1/2009

Ajankohtaista

MKL-ohjelmassa uutta:

 

Itä-Suomen lääninhallitus on myöntänyt Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) vuosille 2009 - 2011 noin 415 000 euroa metsäpalvelun osaamiskeskittymän ja tutkimus- ja kehittämisverkoston rakentamiseksi Itä-Suomeen. Projektin toteuttaa Metsäntutkimuslaitoksen Suonenjoen toimintayksikkö yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden yksikön kanssa.

 

Tavoitteena on metsäpalveluiden ja niihin liittyvän liiketoiminnan kehittäminen. Yhtenä kehittämistyön painopistealueena on tieto- ja viestintäteknologian (ICT) soveltaminen metsänhoitotöiden suunnitteluun ja ohjaukseen sekä palveluliiketoiminnan hallintaan.

 

Projektin tavoitteena on myös edistää tutkimustiedon jalkauttamista käytännön toimintaan ja kohentaa metsäalalla annettavan opetuksen tasoa metsänhoitoon liittyvissä teknis-taloudellisissa kysymyksissä.

 

Projektissa aloittaa tutkijana MMM Ville Kankaanhuhta toukokuun 2009 alussa.

Tutkittua

Pienten uudistusalojen perustaminen ja hoitaminen on kallista

 

Metsänuudistamisen kustannukset nousevat nope­asti uudistusalan pienentyessä. Se johtuu siitä, että jokainen erikseen käsiteltävä kuvio aiheuttaa pinta-alasta riippumatta tietyt kiinteät kustannukset. Niitä ovat esimerkiksi koneiden siirto, työntekijöiden mat­kat sekä töiden suunnittelu ja valmistelu. Pienillä kuvioilla ne saattavat ylittää varsinaisen työn kustan­nukset. Nyt kun kantohinnat ovat pikemminkin laske­massa kuin nousemassa, voitaisiin metsänhoidon kustannustehokkuutta parantaa muun muassa välttämällä erillisten pienten uudistusalojen tekoa.


Lue lisää >

Laikkumätästyksellä äestystä kannattavampi kuusen uudistamisketju

 

Suotuisan metsikön kehityksen ansiosta laikkumä­tästetyssä ja paakkutaimilla istutetussa kuusikossa uudistamisketjun hoitokustannukset ovat pienemmät ja ensiharvennuksen hakkuutulot suuremmat kuin äestäen muokatussa kuusikossa. Kustannuksia laikkumätästetyllä alueella alentavat erityisesti lehtipuiden vähäisempi määrä ja hitaampi kasvu (etenkin suhteessa kuusen kasvuun).

 

Ensiharvennuksen tuotot ovat laikkumätästetyssä kuusikossa suuremmat, koska kasvatuskelpoiset kuuset kasvavat nopeammin ja niiden kuolleisuus on vähäisempää kuin äestäen perustetussa kuusikossa.


Lue lisää>
Tilaa tai peru uutiskirje

 

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), PL 18, 01301 VANTAA ,p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Aimo Jokela, etunimi.sukunimi @ metla.fi