Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metlan uutiskirjeet - Käytännön tietoa Metsäntutkimuslaitokselta (MetPro)

ISSN 1798-4173
Sivukartta | Haku

MetPro-uutiskirje on tarkoitettu suoraan käytännön toimijoille, lähinnä metsänhoitoyhdistyksille ja metsäkeskuksille.

Tutkimustulokset kerätään pääosin tieteellisistä julkaisuista, joista on hyötyä käytännön toimijoille.

Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. Tilaa Luonnonvarakeskuksen uutiskirje.

2014

4/2014, lokakuu

 • Mallinnuksen avulla energiapuuta oikeaan aikaan oikeaan paikkaan
 • Lumen sulamisvesi ja talviaikainen sadanta voivat aiheuttaa puille merkittäviä juuristovaurioita
 • Virallinen puutavaran mittaus takaa luotettavuuden
 • Kuusen kasvu keväällä alkaa vaivihkaa silmun sisällä

3/2014, heinäkuu

 • Pystykarsinta sopii kuusikoihin
 • Pelkkä tuhkalannoitus voi lisätä puuston kasvua kuivan kankaan ja varputurvekankaan männiköissä
 • Kuusen ja männyn paksuuskasvu on sopeutunut paikalliseen ilmastoon
 • Tulevaisuudessa virus voi torjua tyvilahoa

2/2014, huhtikuu

 • Katsaus taimikoiden myyrätuhoriskiin
 • Lannoitus lisää kuusten kasvua keski- ja loppukesällä
 • Kuusen puuaineen tiheys eri-ikäisrakenteisissa metsiköissä
 • Koneellisen istutuksen kilpailukyky ei ole vielä riittävä

1/2014, maaliskuu

 • Eri-ikäisrakenteinen kuusikko tarjoaa hyvät edellytykset juurikäävän kasvulliselle leviämiselle
 • Roudalla on tärkeä merkitys metsätaloudessa
 • Kuusentuomiruoste on monivuotinen riesa
 • Metsänuudistamisen tuottavuutta on mahdollista parantaa laadun hallinnan avulla
 • Tiheys on valttia hieskoivikossa

 

2013

6/2013, joulukuu

 • Tutkimustietoa juuristosienten ja sienivirusten vaikutuksista juurikääpään
 • Peltomyyrät suosivat syksyllä istutettuja ja välttävät luontaisesti syntyneitä kuusentaimia
 • Ainespuun ja energiabiomassan yhteistuotanto
 • Lopputalven tulvalla on vähän vaikutusta kuusen taimien elinoloihin ja kasvuun
 • Pamflettikirja Metsävisio 2013

5/2013, syyskuu

 • Aluskasvillisuus vaikuttaa männyn luontaiseen uudistumiseen
 • Ojitusalueiden uudistamisessa riittää haasteita
 • Kuusikoiden kesäharvennuksista uutta tietoa
 • Avohakkuun yhteydessä tehdyn kokopuun korjuun vaikutus taimikoiden alkukehitykseen oli vähäinen

4/2013, heinäkuu

 • Kohotettu lämpötila ja otsonipitoisuus eivät heikentäneet koivun silmujen pakkaskestävyyttä
 • Pehmeiden maiden hakkuiden tutki­muk­sessa ei haluta katsoa peruutus­peiliin
 • Turvemaille uusi opaskirja ja verkkosovellus
 • Maanmuokkausmenetelmä vaikuttaa kuusen paakkutaimien menestymiseen roustealttiilla moreenimaalla

3/2013, toukokuu

 • Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa
 • Hienovaraiset keinot toimivat metsäneuvontakeskustelussa
 • Myyrät ovat tehneet laajoja tuhojaan jo yli 40 vuotta
 • Koneellisen istutuksen valttina hyvä laatu

2/2013, huhtikuu

 • Metsänomistajilla monia vaihtoehtoja
 • Maksuton tietopaketti metsätaloudesta
 • Tuhkalannoitus saa turvemaiden puuston hurjaan kasvuun
 • Punavyökaristeko uusi uhka männylle?

1/2013, tammikuu

 • Tuhkalannoituksella saatu lisäkasvu voi vähentää ojien perkaustarvetta
 • Uutta tietoa korpien pienaukkouudistamisesta
 • Varhaisperkaus on yleensä aina tarpeen
 • Metsämaiseman herkkyyttä arvioidaan Kainuun ja Kuusamon alueella

 

2012

4/2012, marraskuu

 • Hieskoivikon hakkuu kuusentaimikon päältä onnistuu
 • Puukauppaa käydään tulevaisuudessa yhä enemmän verkossa
 • Kokopuunkorjuun aiheuttamat puuntuotokyvyn riskit hallintaan
 • Miksi isot puut eivät kasva Suomessa

3/2012, heinäkuu

 • Energiapuukaupan tilastoinnille on tarvetta
 • Turvetuhka suomänniköiden lannoitteena
 • Vuorovaikutteisten palveluiden merkitys korostuu
 • Paremmalla harkinnalla miljoonasäästöt metsäojitustyömailla

2/2012, toukokuu

 • Eri ilmastotekijät vaikuttavat mäntyjen vuotuisen kasvun vaihteluun
 • Pyöräalustaisen kuormatraktorin varustaminen sulan turvemaan puunkorjuuseen
 • Kuusen kasvun ajoittuminen riippuu säästä ja puiden alkuperästä
 • Latvuksen typpi ja metsikön yhteytys

1/2012, maaliskuu

 • Metsänomistajat käyttävät puukaupassa vaihtelevia viestintäkanavia
 • Kuusi taimettuu hyvin Pohjois-Suomen korpikuusikoiden pienaukkoihin
 • Metsäkoneen kuljettajaa opastaville ratkaisuille on tarvetta
 • Juurikääpä leviää myös Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla

2011

7/2011, marraskuu

 • Kustannustehokas metsänhoito –seminaarisarja seuraavaksi Oulussa 25.11.2011
 • Putkipadot vähentävät eroosiota ja kiintoaineen kulkeutumista vesistöihin
 • Männyn kylvö myöhään syksyllä onnistuu hyvin Keski-Lapissa
 • Tarkennus Fixteriä koskevaan uutiseen

6/2011, lokakuu

 • Kustannustehokas metsänhoito – seminaarisarja alkaa Rovaniemeltä 27.10.2011
 • Metsänomistajien vertaisoppimisen tiekartta suosittelee pienryhmäretkeilyjä
 • Energiapuun junakuljetuksissa kehittämismahdollisuuksia
 • Tavaralajihinnasta kohti markkinahintaa

5/2011, syyskuu

 • Kustannustehokas metsänhoito –seminaarisarja
 • Paalaimen tuottavuus parani mutta ei vielä riittävästi
 • Hakkuutähteen korjuulla ei pitkäaikaisvaikutuksia kasvupaikan ravinnetilaan
 • Kivennäisravinnelannoitus mahdollistaa typen hyödyntämisen turvemailla

4/2011,
elokuu

 • Aluskasvillisuus vaikuttaa merkittävästi ravinteiden ja raskasmetallien kiertoon tuhkalannoitetulla suopohjalla
 • Laserkeilausta voidaan hyödyntää turvemaiden puunkorjuussa
 • Pellonmetsitys ja pellonraivaus vaikuttavat maaperän hiilivarastoon
 • Metsäteiden ylläpidon avuksi uusia keinoja

3/2011, heinäkuu

 • Leimikonsuunnittelijoiden ja metsänomistajien vuoropuhelua maisemanhoidosta tulee lisätä
 • Yksi kitkentä korvaa kaksi katkaisua?
 • Taimilla suuri vaurioitumisriski poimintahakkuissa
 • Kymmeniä VMIn maastotyöntekijöitä relaskooppeineen eri puolilla Suomea

2/2011, toukokuu

 • Mustikkaturvekankaalle taimet tulevat luontaisesti - ongelmana ravinteiden riittävyys
 • Ympärivuotinen turvemaiden puunkorjuu tulee saada entistä laajemmin käytäntöön
 • Kuusialikasvos kaipaa kaliumlannoitusta turvemailla
 • Taimettuminen vaihtelevaa ja taimien kehitys hidasta eri-ikäiskuusikossa

1/2011,
helmikuu

 • Puuston haihdunta ylläpitää hyvää kuivatustilaa ojitusalueilla
 • Metsikkötasolla puiden kilpailu on hyvin epäsymmetristä
 • Maanmuokkausmenetelmä vaikuttaa puuntuotannon talouteen istutuskuusikossa
 • Metsänomistajien palvelut uusjakoon?

2010

4/2010, syyskuu

 • Hakkuukoneen syöttörullien välillä on merkittäviä eroja
 • Venäjän puutulliuhalla on ollut suurin kielteinen vaikutus Venäjällä
 • Kunnostusojitus ei lisää liukoisen fosforin ja typen määrää vesistöissä
 • Putkipadoilla voidaan vähentää tehokkaasti kunnostusojituksen vesistökuormaa

3/2010,
elokuu

 • Metsäenergian tuotannon kannattavuus on lähes täysin tukien varassa
 • Hirvikärpänen harhautuu helpoiten tummiin pukeutuneeseen ihmiseen
 • Kustannustehokkain uudistamisketju Pohjois-Suomessa on auraus ja istutus paakkutaimilla
 • Männyntaimikon perkaaminen on erittäin kannattavaa

2/2010, kesäkuu

 • Kunnostusojituksessa on parannettavaa kaikilla toimijoilla
 • Metsien hoito siirtyy yhä enemmän ammattilaisille
 • Metsänomistajat haluavat metsäsuunnitelmaan vaihtoehtoisia hakkuuehdotuksia
 • Ainespuun minimilatvaläpimitan kasvattaminen lisää rajusti hakkuutähdekertymää

1/2010, toukokuu

 • Pintavalutuskentän on oltava riittävän iso
 • Metsänomistajien ikääntyminen vähentää puunmyyntiä ja metsänhoitoa
 • Erittäin voimakas harvennus heikentää puun lujuusominaisuuksia
 • Mitä tiheämpi taimikko sitä aikaisempi ensiharvennus
 • Etelä-Suomessa männyn siemensato on hyvä

 

2009

4/2009, joulukuu

 • Alhainen maan lämpötila lisää dityppioksidi­päästöjä
 • Karujen kankaiden männiköiden kasvu riippuu suuresti sademääristä
 • Metsänomistajat tarvitsevat vaihtoehtoisia palvelumalleja
 • Männyn kasvu määräytyy pitkälti edellisen kesän perusteella
 • Päätehakkuu vapautti vain pieniä määriä typpeä

3/2009, marraskuu

 • Metsäkoneyrityksen vankka talous on avain kasvuun
 • Kokopuupaalien metsäkuljetuksen tuottavuus on hyvä
 • Haapa soveltuu sisustukseen ja ulkokäyttöön
 • Syvälläkin suossa on elämää
 • Lahopuu lisää taimimääriä uudistamisessa

2/2009, syyskuu

 • Ravinnetankkaus taimitarhalla saa aikaan lyhytaikaisen vaikutuksen kuusen paakkutaimien typpitilaan ja kasvuun istutuksen jälkeen
 • Lumipeite pitää maan sulana kovillakin pakkasilla ja sulamisvesi ei jäädy nollassa
 • Joka neljäs metsäkoneyritys on tehnyt tappiota koko 2000-luvun
 • Metsänomistajan monikäyttöarvot näkyvät myös metsien käytössä
 • Sahojen kilpailukyky ei ole vain raaka-aineen ja tuotantoteknologian varassa

1/2009, toukokuu

 • Kuusen taimien juurien kunto on tärkeä taimien jatkokehitykselle
 • Harmaaorvakoiden torjuntakyvyissä on eroja
 • Maan vesipitoisuus ja ilmatila vaikuttavat männyn kasvuun metsitetyillä pelloilla
 • Ravinnepitoisuuksien erot vähäisiä syys- ja talvinäytteiden välillä
 • Purppuranahakalla tehty vesakontorjunta on tehokkainta alkukesällä
  Päivitetty: 05.01.2015 /KBym | Copyright Metla | Palaute