Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Kansainvälinen metsäntutkimus

20.12.2012
< Takaisin etusivulle

Slovakian metsätalous

Slovakiassa on eurooppalaisittain kohtuulliset metsävarat. Maan 49 000 neliökilometrin pinta-alasta metsää on 41 prosenttia, noin 20 000 neliökilometriä. Puuston kuoreton kokonaistilavuus vuonna 2010 oli noin kuudennes Suomen määrästä, 462 miljoonaa kuutiometriä (239 kuutiometriä hehtaarilla). Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu (KIEMET) -hankkeen puitteissa kerätään perustietoa Slovakian metsäsektorista.

Pyökkimetsä Pienillä Karpaateilla. Kuva: Doronko

Slovakian metsävarat

Puuston lisääntyminen johtuu erityisesti kasvultaan nopeiden 50–90-vuotiaiden metsien suuresta määrästä. Maan yleisimpiä puulajeja ovat pyökki (32 prosenttia metsäalasta) ja kuusi (25 prosenttia). Metsävarat ovat jakautuneet epätasaisesti maassa. Suhteellisesti eniten metsiä on Žilinan alueella maan pohjoisosassa.

Valtio omistaa metsistä 41, yksityisessä omistuksessa on 12 prosenttia ja loput metsistä on pääosin muussa julkisessa omistuksessa. Yksityisomistuksen keskimääräinen pinta-ala on pieni – vain 2,8 hehtaaria. Toimintaympäristö on muuttunut 1990-luvulta lähtien voimakkaasti yksityismetsätalouden palauttamisen jälkeen.

Puu korjataan manuaalisesti

Vuotuiset hakkuut ovat lisääntyneet 2000-luvulla huomattavasti. Vuonna 2010 Slovakiassa hakattiin 10 miljoonaa kuutiometriä, josta miltei kaksi kolmannesta oli havupuuta, suurin osa kuusta. Yksittäisinä vuosina hakkuista suuri osa on kohdistunut metsätuhojen vaurioittamiin puihin.

Puusta miltei kaikki korjataan manuaalisesti. Konekanta on vanhentunutta, ja yleensä kaadetut puut juonnetaan traktorilla. Valtaosa metsäalasta on jyrkissä rinteissä, minkä vuoksi koneiden käyttö on vaikeaa. Myös huonokuntoinen ja harva tieverkko hankaloittaa kuljetuksia. Tämä rajoittaa tehokkaan puunkorjuun organisointia. Metsänomistajat tyypillisesti järjestävät itse puun korjuun ja kuljetuksen. Puunkorjuun ongelmia ovat lyhyet sopimukset, hajautunut omistajarakenne ja urakoitsijoiden alhainen palkkataso.

Metsäteollisuuden tukipylväitä ovat sellun, paperin ja lastulevyn tuotanto

Puutuoteteollisuuden tuotanto maassa on melko vähäistä – vuonna 2011 Slovakian sahatavaratuotanto oli noin 2 miljoonaa kuutiometriä. Puulevytuotannosta suurin osa oli lastulevyn tuotantoa (noin 0,5 miljoonaa kuutiometriä). Sen sijaan massa- ja paperiteollisuudessa Slovakia on merkittävämpi toimija moniin muihin Keski- ja Itä-Euroopan maihin verrattuna. Vuotuinen paperintuotanto 2000-luvulla on ollut hieman alle miljoona tonnia. Tästä yli puolet on paino- ja kirjoituspaperia. Suurin osa paperintuotannosta menee vientiin, mutta toisaalta Slovakia tuo paljon muita paperilaatuja. Maassa on parhaillaan valmisteilla puun käytön kansallinen ohjelma, jonka tavoitteena on määrittää metsäteollisuuden tavoitteita seuraavalle 5–7 vuodelle.

Lisätietoja

< Takaisin etusivulle
Pääkuva: Metla/Essi Puranen, muut Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita