Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsänjalostus ja metsägenetiikka

2/2012
Ajankohtaista ja tutkittua
Euroopan metsäpuiden geneettinen suojelu

Geneettisen suojelun strategiat ja geneet­tisten muutosten seurannan jär­jes­täminen eli ns. geneet­tinen monito­rointi olivat aiheena, kun joukko euroop­palaisia metsä­genee­tik­koja kokoontui Suomessa syys­kuussa. Metla järjesti ko­kouk­sen yhdessä Euroo­pan metsä­puiden geeni­varojen suojelun ohjelman EUFORGEN sekä EU- tutkimus­ohjelman FORGER (Kohti metsä­puiden geeni­varojen kestävää käyttöä Euroopassa) kanssa.

Lue lisää >
Mitä hyödyn jos uudistan metsäni siemen­viljelys­taimilla?
EVOLTREE kokousyleisöä.

Metsän­jalostus­työn tuotta­mista hyödyistä tiedotta­minen on jatku­vasti merkityk­selli­sempää. Metsän­jalostus- ja siemen­viljelys­ohjelmien edetessä markki­noille on tulossa tehok­kaampien siemen­viljelysten tuottamia kasvul­taan ja laadul­taan erinomaisia siemen­taimia ja tulevaisuu­dessa markki­noilla on myös kasvul­lisia metsä­puiden taimiakin. Niiden lisäksi markki­noilla liikkuu EU-alueen sisällä myös muissa maissa tuotet­tuja taimia.

Lue lisää >
Tutkittua
Yhteisvoimin mäntyankeroista vastaan
Suomalaiset ja japanilaiset metsän­jalostajat tarkas­televat kolmi­vuotiaita suomalaisia männyn­taimia, jotka ovat selvin­neet hengissä ensimmäi­sestä mänty­ankerois­tartutuksesta. Kuva: Teijo Nikkanen

Mänty­ankeroinen (Bursa­phelen­chus xylo­philus) on pohjois­amerikka­lainen sukkula­mato, joka on Aasiassa ja Euroopassa osoittau­tunut vaaralli­seksi havu­puiden tuho­laiseksi. Se levit­täytyy suotuisissa olo­suhteissa nopeasti kaikkialle infektoi­maansa puuhun pihka­tiehyiden kautta ja saa aikaan neulasten kuivumisen ja lopulta koko puun kuolemisen. Eurooppa­laisia ja aasia­laisia mäntyjä pidetään altteimpina mänty­ankeroiselle, mutta se pystyy lisäänty­mään monissa muissakin havupuissa.

Lue lisää >
Muuttuvan ilmaston vaikutuksia metsän­jalostukseen

Aiheita MIL -tutkimusohjelman loppuraportista:

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita