Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsänjalostus ja metsägenetiikka

 1/2012
Ajankohtaista ja tutkittua
Kuka omistaa metsäpuiden geenit?

Pohjoismaisen geeni­vara­keskuksen (NordGen) alai­nen metsä­puiden geeni­vara­verkosto selvitti projek­tis­saan onko tarpeen ryhtyä erillisiin toimen­piteisiin, joilla metsä­puiden geeni­varojen liikkuvuus pohjois­maiden välillä voidaan tur­vata tilanteessa, jossa uudet kansain­väliset sopimukset säätelevät geeni­varojen hyö­dyntä­mistä. Projektissa kuvattiin myös kunkin Poh­jois­maan kansallista lain­säädäntöä ja toiminta­tapoja yhtäläisyyk­sien ja erojen havainnol­listamiseksi sekä kartoitettiin kansainvälisten sopimusten, patentti­oi­keu­den ja kasvin­jalostajan­oikeuksia koskevan jär­jes­telmän (UPOV) merkitystä metsäpuiden jalostukselle ja tutkimukselle.

Lue lisää >
Avaako männyn telomeerien tutkimus puiden vanhenemisen saloja?

Monilla aitotumallisilla, erityisesti meillä ihmisillä ja muilla nisäkkäillä telomeerien lyhentyminen liittyy vahvasti ikääntymiseen. Ilman aktiivista telomeraasi-entsyymiä telomeerit lyhenevät jokaisessa solun­jakau­tumisessa, kunnes lopulta saavutetaan kriittinen pituus eivätkä solut pysty enää uusiutumaan. Telo­meereja on tutkittu yksivuotisilla kasveilla, mutta pitkäikäisten puiden telomeereistä on olemassa vain hyvin vähän tietoa.

Lue lisää >
Tutkittua
Tutkimuksesta tuotteeksi - Kasvullisella lisäyksellä lisää kasvua metsiin
Kuva: Teijo Nikkanen/Metla

Metsän­jalostuk­sessa tuotet­tuja aineis­toja voidaan hyö­dyntää entistä laa­jem­min, kun otetaan käyttöön kasvul­lisen lisäyksen uutta tekno­logiaa. Laboratorio-olo­suh­teisiin kehitetyt solukko­viljely­menetelmät voidaan soveltaa myös kaupal­liseen tuotantoon. Uuden massa­tuotanto­menetelmän myötä voidaan nostaa hyvä­laa­tui­sen metsän­viljely­taimen tarjonta tulevai­suuden tar­pei­den tasolle. Käytännön taimi­tuottajilla on mielen­kiintoa uuden tuotanto­suunnan käyttöön­ottoon, mutta se edellyttää kaupal­lisen solukko­lisäys­materiaalin saamista markkinoille.

Lue lisää >
LYNET-laitosten ylläpitämät bio- ja geeniaineistot
Kuva:Susanne Heiska
/Metla

Biodiversiteetin ja geeni­varan­non turvaaminen on ihmiskunnan elämisen ja hyvinvoinnin edellytys. Elintarviketuotannossa ja muussa hyödyntämisessä olevat kasvi- ja eläinlajit on valikoitu ja jalostettu pitkän ajan kuluessa ja talou­del­lisesti tärkeiden tuotan­nossa olevien kantojen turvaaminen ymmärretään välttämättömäksi. Muut­tu­vissa ympäristö­olo­suh­teissa tarvitaan lisäksi laa­jempi geenivaranto maa-, metsä-, puutarha-, riista- ja kalatalouden edellytysten turvaamiseksi.

Lue lisää >

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita