Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsästä hyvinvointia

 2/2014
Hyvinvointia metsästä -kirja
Hyvinvointia metsästä -kirja: uusin tutkimustieto metsien virkistyskäytöstä ja luontomatkailusta

Seija Tuulentie

Marraskuussa ilmestyneessä Hyvinvointia metsästä -kirjassa eri tieteenalojen tutkijat tarkastelevat metsiä virkistyksen, matkailun ja talouden näkökulmista.

Suomalaisten metsänkäyttö on muuttunut voi­mak­kaasti yhden sukupolven aikana. Yhä harvemmalla suomalaisella on suora yhteys metsätalouteen tai puuntuotantoon. Sen sijaan metsästä on tullut mo­nel­le virkistyksen ja hyvinvoinnin lähde. Sinne ovat tul­leet myös matkailuyrittäjät ja ulkomaiset marjan­poi­mi­jat. Uusia luontoon pohjautuvia yritysideoita etsitään ja kehitetään, ja niiden myötä tarve käyttömuotojen yhteensovittamiselle ja luonnon kestävälle käytölle kasvaa.

Lue lisää >
Luontosuhde muovautuu myös kaupungeissa

Suomalaisilla sano­taan olevan syvä luon­tosuhde. Se ei liity pel­käs­tään metsiin tai tu­hansiin järviimme. Yhä useammin luonto­suh­teen perusta luodaan kaupungeissa.

Lue lisää >
Hyvinvointia metsästä -kirja
Arto Naskali: Uusia näkökulmia luonnonvarojen hallintaan

Vanhasta sektori­poh­jaisesta luonnonva­ra­po­litiikasta ollaan pikku hiljaa siirtymässä koko­nais­valtaisiin lähesty­mis­ta­poihin. Luon­non­varojen ja ympäris­tö­hallinnan tutkimuk­ses­sa kehitetään uusia ra­kenteita erityisesti ekosysteemipalveluiden tuo­tan­toon ja hallintaan.

Lue lisää >
Maisemakaupasta vauhtia luontomatkailuun?

Monella tärkeällä mat­kai­lualueella, kuten Kuusamossa, Kai­nuus­sa ja Järvi-Suomessa metsät ovat pääosin yksityisomistuksessa. Yksityiset maan­o­mis­tajat vastaavat niiden hakkuu- ja hoito­pää­tök­sistä, ja siten myös ulkoilu­ym­pä­ristöjen laadusta. Ilman taloudellista kannustinta maan­omis­tajat eivät ole kiinnostuneita ottamaan huomioon mat­kailijoiden ja virkistyskäyttäjien ympäristötoiveita met­siensä käsittelyssä.

Lue lisää >
Metla toivottaa hyvää joulua

Metsäntutkimuslaitos (Metla) toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta ja kiittää kuluneista vuosikymmenistä. Metsäntutkimus jatkuu Luonnonvarakeskuksessa 1.1.2015 alkaen.

Avaa joulukortti >
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, Metla/Jouni Hyvärinen, Markku Saarinen ja Seija Tuulentie