Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsästä hyvinvointia

1/2013
Tutkittua
Matkailijat ovat valmiita maksamaan maisemasta ja monimuotoisesta luonnosta

Kuusamossa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan mat­kailijat olivat valmiita maksamaan maiseman laadun paranemisesta ja monimuotoisesta metsäluonnosta. Sen sijaan matkailijat eivät olleet halukkaita maksa­maan metsien hiilensidonnan lisääntymisestä eivät­kä retkeilyreittien laajentamisesta. Naturpolis

Lue lisää >
Suojelusopimuksen pituus kannattaa määrittää metsikön piirteiden ja suojeltavan lajin mukaan

Tutkimustulosten mukaan kustannustehokas määrä­aikainen suojelu edellyttää erimittaisten suojelu­so­pi­mus­ten samanaikaista käyttöä. Mutta sopimusten suh­teellinen osuus vaihtelee huomattavasti metsi­köiden piirteiden ja suojeltavan lajin mukaan. Erkki Oksanen

Lue lisää >
Vaara-Kainuuseen matkailun suunnittelua tukeva toimintamalli

Katja Kangas Metla on kehittänyt Vaa­ra-Kainuuseen matkai­lun suunnittelua tuke­van toimintamallin. Mal­li perustuu eko­lo­gisen, sosiaalisen ja kulttuurisen tiedon sekä kävijäsuosion yhdistämiseen. Sen avulla saadaan selville kohteiden soveltuvuus matkailun kehittämiseen ja voidaan tun­nistaa esimerkiksi ristiriidoille alttiit alueet.

Lue lisää >
Tutkittua
Kaivosalueilla elinkeinojen yhteensovittaminen vaatii tietoa ja ymmärrystä

Mikko JokinenKaivostoiminnan ja mui­den luontoon pe­rus­tuvien elinkeinojen yhteen­so­vit­taminen on tilan ja maan­käy­tön suunnittelua, ja tärkein olemassa oleva yh­teen­sovittamisen työ­kalu on kaavoitus. Kai­vos­toiminnan aloit­ta­mista tai laajentamista Lapissa on syytä tar­kas­tella aina tapauskohtaisesti. Mutta myös yleisiä suuntaviivoja yhteensovittamisesta voidaan määrittää.

Lue lisää >
Uusi tutkimus on alkanut: Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla

Jouni HyvärinenTutkimuksessa selvi­te­tään kaivostoiminnan ja luonto­mat­kailun yhteen­sovittamisen mahdol­li­suuksia Koil­lismaalla. Ensimmäiset matkai­li­joiden haas­tat­telut on tehty syksyllä 2013, ja parhaillaan on käynnissä mat­kai­luyrit­täjille suun­nattu kysely. Tutkimus­tu­lok­set val­mistuvat 30.6.2014 mennessä.

Lue lisää >
Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelma päättyy

Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelma päät­tyy tämän vuoden lo­pus­sa. Ohjelman lop­pu­seminaari järjes­te­tään 25.3.2014 Suomen luonto­keskus Haltiassa Espoossa. Met­la aloittaa ensi vuoden alussa Metsät moneen käyttöön -tutkimus­oh­jel­man.Jouni Hyvärinen

Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelma >

Kuvat: Jouni Hyvärinen, Mikko Jokinen, Metla/Erkki Oksanen, Naturpolis, kartta: Metla/Katja Kangas