Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsästä hyvinvointia

 3/2012
Tutkittua
Kyselytutkimus: Luonto merkittävä puolelle matkailuyrityksistä

Metlan kysely­tut­ki­muk­seen vastanneista mat­kailuyrittäjistä melkein puolet katsoo, että luonto on yrityksen toiminnan kannalta tär­keä. Luonnon mer­kitys korostuu ohjelma­pal­ve­lu­yrityksissä. Osa mat­kai­lu­yrittäjistä ar­vioi, että luonnolla on ai­no­as­taan välillinen mer­ki­tys. Silloin luonto tuo kilpailuetua, mutta yri­tys­toimintaa ei välttämättä tapahdu luonnossa.

Lue lisää >
Kansalaiskeskustelu jokamiehenoikeuksien rajoista kiihtyy

Pohjoismaisten tutki­musten mukaan kan­sa­laiset hyväksyvät laajasti jokamiehenoi­keudet. Kuitenkin kes­kustelu siitä, mitä joka­miehenoikeuksiin kuu­luu, on lisääntynyt uu­sien luonnonkäyt­tö­ta­po­jen, kaupallistumisen ja glo­ba­lisaation myötä. Ruot­sin ja Suomen keskustelun vertailu osoittaa, että eten­kin kaupallinen marjanpoi­min­ta sekä uudenlaiset luonnon virkistyskäytön ja mat­kai­lun muodot ai­heut­ta­vat hämminkiä.

Lue lisää >
Tutkittua
Ympäristöhyödykkeille voidaan määrittää hinta

Tyypillisesti metsien eri käyttömuotojen välillä on ris­ti­riita siten, että puuntuotannon lisää­minen vähentää ym­pä­ristöhyödykkeiden määrää tai heikentää niiden laatua. Talou­del­linen hyvinvointianalyysi korostaa, että metsien eri käyttömuodoista aiheutuvia hyötyjä ja kustannuksia on punnittava, kun tehdään päätöksiä metsien käytöstä. Tavoitteena on mitoittaa eri hyödykkeiden tuotanto oikealle tasolle ja löytää niiden tehokkaimmat tuotantotavat.

Lue lisää >
Metsien ei-puuaineiset tuotteet – mahdollisuus ja haaste

Vihreän talouden edistämiseksi metsistä halutaan löytää uusia tuotteita ja palveluita. Puubiomassaan perustuvien tuotteiden lisäksi erilaisten ei-puuai­neis­ten tuotteiden taloudellinen hyödyntäminen ja jatko­jalostaminen tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia saada lisää hyötyjä metsistä. Näitä aiheita tutkitaan marraskuussa alkaneessa STARTREE-hankkeessa.

Lue lisää >
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta Metsästä hyvinvointia -uutiskirjeen lukijoille

Joulukortti >

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, Seija Tuulentie ja Jouni Hyvärinen