Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsästä hyvinvointia

 2/2012
Tutkimustietoa käytäntöön
Metsäntutkimuksen uusinta tietoa taajama­met­sien suunnitteluun ja hoitoon

Toukokuussa ilmes­ty­nyt Taaja­ma­metsät -kirja tarjoaa tietoa asuin­alueilla si­jait­se­vista metsistä, niiden omi­nai­suuk­sista, suun­nittelusta ja hoi­dosta. Se sisältää mm. met­sän­tut­ki­muk­sen uu­sin­ta tie­toa taa­ja­ma­met­sien virkistys­käy­töstä, monimuotoisuudesta ja uudistamisesta.

Lue lisää >
Taajamametsillä on merkittäviä maisema-, virkistys- ja luontoarvoja

Taajamametsät tar­jo­a­vat samanaikaisesti monenlaisia ekosys­tee­mipalveluita: ne suo­dattavat saasteita, vähentävät melua, tar­joavat virkistäytymis­mah­dollisuuksia ja luo­vat yleistä viihtyisyyttä. Niillä on jopa ihmisten hy­vin­vointia ja terveyttä edistävää vaikutusta. Monipuolisten ekosysteemipalvelujen turvaaminen tekee taajama­metsien hoidosta talousmetsien hoitoa haasta­vam­paa.

Lue lisää >
Lisää uutiskirjeitä

Kaikki uutiskirjeet >
Metsästä hyvinvointia-uutiskirjeet >

Tilaa tai peru uutiskirje verkkolomakkeella >

Mustikkasadon kypsymistä voi seurata MetInfon kautta.

Tutkimustietoa käytäntöön
Poiminta- ja pienaukkohakkuut soveltuvat taajamametsiin

Taajamametsissä puun­tuotos ja siitä saa­tavat tulot eivät ole tär­keimpiä tavoitteita. Kun metsiä hoidetaan pie­ni­piirteisesti, virkis­tys- ja maisema-arvot säilyvät.

Lue lisää >
Matkailualueen läheisyydessä sijaitseva tuuli­voi­mala voi vaikuttaa merkittävästi luontomatkailuun

Lapin vahvuuksia ovat vetovoimainen luonto ja mai­semat. Metlan selvityksen mukaan tuulivoimalat vä­hentävät ympäristön soveltuvuutta virkistys- ja mat­kailukäyttöön sitä enemmän mitä näkyvämpiä voi­malat ovat maisemassa. Lappiin on suunnitteilla lähes 20 tuulipuistoa.

Lue lisää >
Luonnonvarojen käytön ja maankäyttömuutosten visualisointi -raportti on valmistunut

Hankkeessa kehitettiin kustannustehokasta maiseman visua­li­soin­timenetelmää ja sel­vi­tet­tiin sen käytettävyyttä maankäyttömuotojen yhteensovittamisessa. Tulokset palvelevat etenkin osallistavaa metsä- ja ympäristösuunnittelua ja matkailuympä­ristöjen suunnittelua. Aiheesta aiemmin >.

Tutustu raporttiin >

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen lukuunottamatta kirjan kantta, havainnekuvaa ja tuulivoimakuvaa