Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsästä hyvinvointia -uutiskirje

4/2011
Uusia tuloksia
Luonnon virkistyskäytön inventointi -tutkimuksen tulokset on julkaistu. Mitä tutkittiin ja miten?

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi -tutkimus on seurantatutki­mus, jonka ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin 1998–2000, ja toinen 2009–
2010 (LVVI 2). Nyt julkaistu LVVI 2 -tutkimus antaa ajan­tasaisen kuvan luonnon vir­kistyskäytön kysynnästä ja siinä tapahtuneista muu­toksista verrattuna kymme­nen vuoden takaiseen tilanteeseen.

Tutkimuksen vastuullisena johtajana on toiminut vanhempi tutkija Tuija Sievänen Metlasta (kuvassa).

Lue lisää >
Miten suomalaiset ulkoilevat? Mitä muutoksia on tapahtunut kymmenen vuoden aikana?


Suomalaisesta aikuisväestöstä 96 prosenttia harras­taa ulkoilua. Aikuisväestö ulkoilee keskimäärin 2–3 kertaa viikossa, ja ulkoilukertoja kertyy keskimäärin huikeat 170 vuodessa. Mitä suomalainen tekee luon­nossa? Miten ulkoilutottumukset ovat muuttu­neet?

Lue lisää >
Uimisen suosio sidoksissa veden laatuun

Uiminen luonnon vesissä on edelleen yksi suosituimmista ulkoiluharrastuksista. Aikuisväestöstä noin 70 prosenttia ilmoittaa harrastaneensa uintia tai sukellusta luonnon vesissä kyselyä edel­täneen vuoden aikana. Uintiker­tojen määrä on sidoksissa veden laa­tuun.

Lue lisää >
Uusia tuloksia
Hiihdon harrastajat valmiita etsimään sopeutumis­keinoja vähälumisuuteen

Ulkoilutilastojen mukaan 42 prosenttia suomalaisista hiihtää ladulla tai laduttomas­sa maastossa, hiihto­retkeilee tai harras­taa erähiihtoa. Lähiulkoilu­kerroista seitsemän prosenttia on hiihtokertoja, ja noin joka kymmenes luontomatka tehdään hiihdon vuoksi. Suurin osa hiih­täjistä olisi valmis harkitsemaan sopeutumiskei­noja, jos hiihto-olosuhteet muuttuvat heidän suosimallaan hiihtoalueella.

Lue lisää >
Jokamiehenoikeuteen perustuva yksityismaiden virkistyskäyttö laajaa

Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suo­malaisesta ulkoilee yksityismailla, heistä lähes puolet viikoittain. Yksityismailla ulkoile­vista 79 % käyttää jokamiehenoikeuksia. Yksityismailla harrastetaan esimerkiksi kävelyä, pati­kointia, marjastusta ja sienestystä.

Lue lisää >
Ulkoilun hyvinvointivaikutukset ovat merkittäviä

Ulkoilun hyvinvointivai­kutuksia selvittä­neen tutkimuk­sen mukaan luontoon liittyvät har­rastukset tuottavat enemmän mielihyvää kuin monet muut va­paa-ajan harrastukset. Ne koetaan selvästi virkistävimpinä kuin opiskelu vapaa-aikana ja ilmaisu- tai taideharrastukset.

Lue lisää >
Suomen Ladun Sulka II -hanke

Suomen Latu toteutti vuosina 2009–2011 selvi­tyksen kuntien ulkoilu- ja virkistysmahdolli­suuksista. Selvi­tyksen (Sulka II -hanke) tulokset julkaistiin samassa seminaarissa kuin Metlan LVVI 2 -tutkimuksen tulok­set. Seminaari järjestettiin 1.12.2011 Vantaalla.

Seminaarin kotisivu >

Lue lisää (Sulka II -hanke) >

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen (järvi), Harri Silvennoinen (hiihtäjä), Tuija Sieväsen arkisto (omakuva), muut kuvat Sinikka Jortikka