Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsästä hyvinvointia & Metsäsuunnittelu -uutiskirje

13.10.2011
Ajankohtaista
Metsäsuunnittelun avulla lisää hyvinvointia metsistä


Poronhoidon, virkistyskäytön ja monimuotoi­suuden turvaamisen ohella kasvava luontomatkailu luo uusia tarpeita metsien eri käyttömuotojen yhteensovitta­mi­selle. Koska monia ohjelma­palveluita ei voida harjoit­taa suojelualueilla, niitä toteu­tetaan talousmetsissä. Mitä apua metsäsuun­nittelu voi tarjota yhteensovitta­mi­seen?

Lue lisää >
Luonnon virkistyskäytön inventoinnin uuusimmat tulokset julkistetaan 1.12. Vantaalla

Luonnon virkistyskäy­tön valtakunnallinen inven­tointi -tutkimuk­sen tulok­set julkais­taan Metlan ja Suo­men Ladun yhteisse­minaarissa 1.12. Voit ilmoit­tau­tua tilaisuu­teen linkin kautta.

Lue lisää ja ilmoittaudu >
Tilaa tai peru uutiskirje

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

Uusia tuloksia
Herkkyysluokitusmenetelmä paljastaa maisemallisesti arimmat alueet talousmetsissä

Metlassa on kehitetty menetelmä, jonka avulla voidaan tuottaa visu­aalisen metsämai­se­man herkkyyttä ku­vaa­va luokitus suur­alueille – jopa koko maahan.

Maisemalli­sesti her­kimpiä ovat kohteet, joiden voima­kas muut­taminen ai­heuttaa laa­jaa vas­tus­tusta ja nega­tiivisia tunteita. Herkkyysluokitus­me­ne­telmän tavoitteena on tunnistaa tällaiset alueet etukäteen ja auttaa kohdenta­maan maiseman­hoidon resursseja kustan­nustehok­kaasti sekä estää kon­fliktien syntymistä.

Lue lisää >
Tietoa riistan elinympäristöistä metsien käsittelyyn

Kanalintukannat ovat RKTL:n seurantojen mukaan laskeneet 1960-luvulta lähtien aina viime vuosiin asti. Yhtenä syynä kantojen laskuun on pidetty met­sien käsittelyistä johtu­via elinympäris­töjen muutoksia.

Kanalinnuista metso, teeri, pyy ja riekko elävät talousmetsissä. Metsien käsittelyllä on siten vaikutusta siihen, millaisia kanalintujen ja muunkin riistan elinympäristöt ovat ja millaisiksi ne kehittyvät.

Lue lisää >