kuva:Metla/Jouni Hyvärinen
Metla

Metsästä hyvinvointia -uutiskirje

2/2011

Tutkittua

Kävijätutkimus: luonnon monimuotoisuuden turvaaminen tärkeämpää kuin palvelut
kuvaaja: Esa Huhta
Neidonkenkä on rauhoitettu laji. Kuva: Esa Huhta

Kansallispuistossa retkeilevät ovat valmiita tinkimään puiston palveluista, jos luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää sitä. Tulos pohjautuu kysely­tutkimukseen, johon vastasi vajaa 500 Oulangan kansallispuiston kävijää. Heidän mielestään puistoa tulee kehittää luonnon ehdoilla, ja tarvittaessa pal­veluista ja suurista kävijämääristä voidaan tinkiä.

Lue lisää >

Uusi tutkimus selvittää kaivostoiminnan vaikutuksia Lapin muihin elinkeinoihin
kuvaaja: Mikko Jokinen
Kuva: Mikko Jokinen

Hankkeessa tutki­taan kaivostoimin­nan ja luontoon perustuvien elinkei­nojen yhteensovit­tamista Lapin mat­kailullisesti tärkeillä alueilla. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä maankäy­tön suunnit­teluun ja ristiriitojen hallintaan.

Lue lisää >

20. pohjoismainen matkailututkimusseminaari Rovaniemellä 21.–24.9.
kuvaaja: RAMK
Kuva: Seminaarin esite

Metla, Metsähallitus ja Matkailualan kou­lutus- ja tutki­mus­instituutti järjestävät matkailu- ja virkistys­käytön hyvinvointi­vai­ku­tuksia käsitte­le­vän se­minaarin Rovanie­mellä 21.–24.9. Se­minaari on suun­nat­tu etenkin alan tut­kijoille ja tutkimuksesta kiin­nostuneille.

Seminaari >

Tutkittua

Käyttäjätutkimus: Voimapolulla on hyvinvointia edistävä vaikutus
kuvaaja: Henrik Heräjärvi
Kuva: Henrik Heräjärvi

Valtaosa kysely­tut­ki­muk­seen vas­tan­neista koki, että Ikaa­listen Voima­polulla on psyyk­kistä terveyttä edis­tävä ja paran­tava vaikutus. Noin 70 % polun kulkeneista tunsi olonsa parantu­neen reitin kiertämi­sen jäl­keen. Erityisen myöntei­sesti se vaikuttaa stressistä kärsiviin. Parantava vaikutus perustuu luontoon ja rentoutumista edistä­viin harjoitteisiin.

Lue lisää >

Mikä on Voimapolku?
kuvaaja: Katja Viitala
Kuva: Katja Viitala

Voimapolku on luon­toon raken­nettu reitti, jonka varrella on el­py­mistä edistäviä harjoitteita. Ikaalis­ten kylpy­län vieressä sijaitsevasta polusta on mahdollista kier­tää lyhyt (4,4 km) tai pitkä (6,6 km) versio.

Lue lisää >

Miten suomalaiset virkistäytyvät luonnossa – tulokset julkistetaan 1.12. Vantaalla
kuvaaja: Harri Silvennoinen
Kuva: Harri Silvennoinen

Metla tutkii, mitä ja miten paljon suo­malaiset har­rastavat ulkoilua ja virkistäy­tymistä luonnossa. Ensimmäinen valta­kunnallinen luonnon virkis­tyskäytön inven­tointi toteutet­tiin vuo­sina 1998–2000. Toinen inventointi tehtiin 2009–2010. Sen tulokset jul­kis­tetaan 1.12. Valtakunnal­lisessa ulkoilusemi­naa­rissa.

Seminaari >
Metlan ulkoilututkimus >

Tilaa tai peru uutiskirje

Jos et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit perua sen verkkolomakkeella. Samalla lomakkeella voit tilata myös Metlan tiedotteet sähköpostiisi.

© Metsäntutkimuslaitos (Metla), Jokiniemenkuja 1, PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Sinikka Jortikka, etunimi.sukunimi @ metla.fi