Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelman tavoitteet

Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelma etsii keinoja metsäluonnon monipuoliseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on vastata metsien käytön muutoksiin: tulevaisuudessa metsiä käytetään samanaikaisesti puuntuotannon, luonnon monimuotoisuuden sekä ihmisten terveyden ja henkisen hyvinvoinnin resurssina. 

 

Ohjelman pääteemat ovat luontomatkailu, luonnon virkistyskäyttö, uudet tuotteet ja palvelut sekä metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen.

 

Tutkimusohjelma tuottaa tietoa:


1. Metsien käytön yhteensovittamisesta

 • työkalujen kehittäminen sosiaalisen tiedon liittämiseksi metsien hoidon ja käytön suunnitteluun
 • vuorovaikutteisuus metsiä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa
 • monikäyttömallit sekä maisema- ja virkistysarvojen tuottaminen metsätalouden ja maankäyttösuunnittelun prosesseissa

2. Metsien virkistys- ja matkailukäytön taloudellisista arvoista ja hyödyistä

 • luontomatkailun aluetalous- ja työllisyysvaikutukset
 • matkailu- ja virkistyshyötyjen tuottamisen kustannukset
 • virkistys- ja matkailukäytön taloudellisten arvottamismenetelmien kehittäminen
 • luontopalvelumarkkinat ja niiden ohjaus, erityisesti maisema- ja virkistysarvokaupan kehittäminen

3. Luontomatkailun ja virkistyskäytön kysyntä- ja kehitystrendeistä

 • luonnon käytön motiivit, asiakasryhmät ja kysynnän muutokset
 • matkailijoiden ja virkistyskäyttäjien ympäristöarvostukset ja kansalaisten luontosuhde
 • ilmastonmuutoksen vaikutukset virkistyskäyttöön
 • luonnon käytön ekologiset vaikutukset

4. Metsien käytön sosiaalisista ja kulttuurisista arvoista

 • luonnon käytön terveys- ja hyvinvointivaikutukset
 • luontomatkailun suhde paikalliskulttuuriin ja perinteisiin maaseutuelinkeinoihin
 • kaupunkilaismetsänomistajien omistusmotiivit sekä omien metsien hyödyntämiseen liittyvät neuvonta- ja palvelutarpeet

5. Luontoyrittäjyyden toimintaympäristöstä sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä

 • luontomatkailun tilastoinnin kehittäminen
 • luonnon käytön oikeuksien ja ehtojen tarkastelu
 • uuden teknologian (esimerkiksi ICT) ja paikkatiedon käytön hyödyntäminen luontomatkailun tuotteistamisessa.

Tutkimusohjelman toteutus ajoittuu vuosille 2008–2012. Ohjelma alkoi hankeryhmällä vuonna 2007, ja uudet hankkeet käynnistyvät ohjelmakaudella vaiheittain. Se toteutetaan yhteistyössä sektoritutkimuslaitosten, yliopistojen, kehittämisorganisaatioiden ja yritysten kanssa.Lisätietoja:

 

<< paluu etusivulle
© Metsäntutkimuslaitos (Metla), Jokiniemenkuja 1, PL 18, 01301 VANTAA, p. 010 2111
www.metla.fi | Liity tai poistu uutiskirjeen jakelusta verkkolomakkeella
Lähetä palautetta | Toimitus: Sinikka Jortikka, etunimi.sukunimi @ metla.fi