Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Bioenergiaa metsistä

 2/2012
Tutkittua
Bioenergiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämisohjelman (BIO) tulokset kootusti päättöseminaarissa 19.4.2012

Metlan BIO-ohjelmassa (2007–2011) on tutkittu koko metsäenergian tuotantoketjua aina biomassan kasvatuksesta lämpö- ja sähkölaitoksille saakka. Tutkimuksen painopisteenä on ollut intensiivisen metsäbiomassan käytön vaikutus metsäluontoon.

Tutkimusohjelman keskeisiä tutkimustuloksia esitel­lään ohjelman loppuseminaarissa Helsingissä – muutamia niistä on poimittu myös tähän ja ohjelman aikaisempiin uutiskirjeisiin.

Lisäksi tässä uutis­kirjeessä esitellään Metlan ja VTT:n uusi ForestEnergy2020 -tutkimus­ohjelma, jolla haetaan entistä laajempaa ja syvällisempää osaa­mis­pohjaa tulevaisuuden metsä­energia­haasteiden kohtaamiseen.

Lue lisää >
BIO-ohjelman loppuseminaari >
Puusuma hyötykäyttöön kustannustehokkaasti – metsäbioenergia on haastavaa korjuuta

Suomen metsät kasva­vat niin hyvin, että puuta riittää sekä metsä- että energiateollisuuden tarpeisiin. Mutta miten tämä puusuma saadaan liikkeelle niin, että sellu- ja paperitehtaille, sahoil­le ja vaneri­sorveille, lämpö- ja voima­laitok­sille sekä mahdol­lisille bio­massa­jalostamoille voidaan toimittaa laadukasta raaka-ainetta kohtuul­lisin kustan­nuksin?

Lue lisää >

 

Tutkittua
Hakkuutähteiden korjuu ei ole ongelmatonta: pohjoismaisen seurantatutkimuksen mukaan hakkuutähteiden korjuu alensi puiden kasvua

Hakkuutähteiden mukana kasvupaikalta lähtee ravin­teita monin­kertai­sesti pelkkään runko­puun korjuuseen verrattuna. Neulasten ja oksien mukana menetetään varsinkin typpeä, jonka saatavuus on kangas­mailla kasvua eniten rajoittava tekijä. Metlan tutki­muksen mukaan puuston kasvu näytti alenevan sitä enemmän, mitä enemmän hakkuu­tähteitä korjattiin ja mitä suurempia hakkuu­tähteen sisältämät ravinne­määrät olivat suhteessa pintamaan ravinne­määriin. Tulos tukee käytännön suositusta, jonka mukaan noin kolmannes hakkuu­tähteistä on jätettävä korjaamatta.

Lue lisää >
Energiapuu muuttaa turvemaiden hieskoivikoiden kasvatusta harventaminen ei kannata
Metla/Juha Laitila.

Hieskoivikot tuottavat eniten energia- ja ainespuuta varsin tiheinä. Harventa­minen ei kannata silloin, kun energia­puun tien­varsi­hinta on yli 70 prosent­tia koivu­kuitu­puun hinnasta. Koivu­tiheikön lievä harven­taminen ennen 12 metrin pituutta lisää korjuu­kelpoisia kuutioita, mutta lisäys ei kata harven­nuksesta aiheutuvia kustan­nuksia. Hies­koivikon edullisin kierto­aika turve­mailla on noin 50 vuotta.

Lue lisää >
Uusi ForestEnergy 2020 -ohjelma tuo ratkaisuja metsäenergian koko tuotanto-käyttöketjuun – Metla ja VTT yhteistyöhön

Metla ja VTT ovat käynnistäneet viisivuotisen (2012–2016) ForestEnergy2020 -tutkimus- ja kehitysohjelman. Yhdistämällä resurssejaan tutkimuslaitokset vahvistavat asemaansa kotimaan ja Euroopan kasvavilla bioenergiaosaamisen markkinoilla sekä pystyvät paremmin vastaamaan EU:n asettamien energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumiseen. Asiakkaille voidaan jatkossa tarjota koko metsäenergian tuotanto-, hankinta-, käsittely-, jalostus- ja käyttöketjua koskevaa osaamista.

Lue lisää >
Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita