Virkasuhteen täyttömenettelyä koskeva seloste

13.8.2008
 >

Tehtäväkuvaus/Virantäyttöseloste                                                       
Professorin virkasuhde:
Luontomatkailun professuuri

 

 

1. Viran tausta ja tavoite

Toimintaympäristö

Luontomatkailu metsien käyttömuotona on tullut yhä tärkeämmäksi, ja tämän kehityksen odotetaan yhä jatkuvan.  Luontomatkailun ja virkistyskäytön kysyntään vaikuttavat kaupungistuminen ja tulotason nousu sekä vapaa-ajan määrän lisääntyminen. Myös metsänomistajakunnan rakenteen muutokset ovat vahvistaneet metsien aineettomien hyötyjen suhteellista merkitystä. Luontomatkailu tarjoaa toimeentulomahdollisuuksia maaseudulle sen syrjäisimpiä osia myöten samalla, kun perinteiset luontoon pohjautuvat elinkeinot menettävät asemaansa.  


Luontomatkailun ja virkistyskäytön kasvaessa kilpailu metsäresursseista lisääntyy ja syntyy ongelmia sovittaa yhteen luontoa hyödyntävien eri elinkeinojen näkökulmat. Luontomatkailun kehittämismahdollisuudet ja -esteet ovat Pohjois-Suomessa erilaiset eteläiseen Suomeen verrattuna. Pohjoisessa merkittävä osa matkailusta keskittyy valtion suojelu- ja retkeilyalueille tai niiden välittömään läheisyyteen. Etelä-Suomessa suojelualueita on melko vähän ja metsät ovat laajalti metsätalouskäytössä. Selkeimmin luontomatkailu on kasvanut Lapissa, Kuusamossa ja Kainuussa. Lapissa matkailu työllistääkin enemmän kuin mikään muu yksittäinen luontoon tukeutuva taloudellinen toimiala. Taloudellista tulosta tehdään kuitenkin yhä enemmän talousmetsissä, joissa paineet matkailun tarpeiden huomioon ottamiseen metsien käsittelyssä kasvavat.


Luontomatkailu määritellään suhteellisen laaja-alaisesti matkailuksi, jossa luonto on ensisijainen vetovoimatekijä. Luontomatkailu, toisin kuin ekomatkailu, ei kuitenkaan automaattisesti sisällä aktiivista pyrkimystä suojella luontoa, mutta kehittyessään se pitkällä aikavälillä edellyttää ympäristövaikutusten ohjaamista ja seurantaa, jotta hyödynnettävä resurssi säilyisi vetovoimaisena luontokohteena. Päätöksenteon kannalta nykyinen tietopohja metsien virkistyskäytön ja luontomatkailun merkityksestä on puutteellinen. Lisää tutkimustietoa tarvitaan etenkin luontomatkailun ja metsätalouden vuorovaikutuksesta. Tutkimustietoa tarvitaan myös kansainvälisten matkailijoiden ympäristöodotuksista, eri palvelujen kysynnästä, matkailu- ja virkistyspalveluiden alueellisista tulo- ja työllisyysvaikutuksista, luontoyrittämisen kehittämistarpeista sekä prosesseista, joissa erilaisten intressien yhteensovittaminen ja päätöksenteko tapahtuu. Yksityismetsien käytössä luontoyrittämiseen on keskeistä mm. luoda edellytykset ei-puuntuotannollisten hyödykkeiden markkinoille.

Aiempi toiminta

 
Luontomatkailun tutkimus aloitettiin Metlassa jo vuonna 1994, jolloin ensimmäinen luontomatkailututkija aloitti työnsä Rovaniemellä. Luontomatkailun professuuri perustettiin puolestaan vuonna 2003 ja virkaa on hoitanut kaikkiaan kolme henkilöä. Nykyinen viranhaltija on hoitanut professuuria 1.8.2005 alkaen. Viran hoitaja on vastannut Lapin yliopistossa perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä luontomatkailun jatkokoulutuksesta. Professuurin ensimmäisen viisivuotiskauden aikana opetus Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan matkailun oppiaineessa on vakiinnutettu ja samalla luotu suuntautumisvaihtoehtoon selkeä ja vetovoimainen profiili.

Metlassa professori on vastannut luontomatkailun ja virkistyskäytön tutkimuksen suuntaamisesta, tutkimusohjelman valmistelusta ja johtanut tutkimushankkeita.  ’Metsästä hyvinvointia’-tutkimusohjelma (HYV, 2008-2011), jonka tavoitteena on tarkastella monipuolisesti metsien ei-puuntuotannollisia hyötyjä, niihin liittyviä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia, taloudellisia arvoja sekä metsien käytön sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä alkoi keväällä 2007 seitsemän hankkeen  hankeryhmänä sitä luontomatkailun professorin koordinoimana. Ohjelma vastaa eri sidosryhmien keskeisiin tietotarpeisiin kokoamalla yhteen Metlassa ja muissa tutkimusorganisaatioissa olevia tutkijoita.

Lisäksi professuurissa on edistetty kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla aktiivisesti erityisesti eurooppalaiseen teknis-tieteelliseen yhteistyöhön ja alan kehittämiseen COST E33 (Forests for recreation and tourism) ja COST E39 (Forests and Trees & Human Health and Well-being) –hankkeissa. Pohjoismaista alan yhteistyötä on vahvistettu SNS:n ja Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamien koordinointiprojektien avulla.

Viran jatkamissuunnitelmat

Toiminta viran tehtäväalueella on ollut Metlan, Metsähallituksen ja Lapin yliopiston kannalta erittäin tuloksellista. Viran uudelleen täyttäminen on katsottu perustelluksi, ja samalla tehtäväkuvan tarkistus on tehty Metlan uudistetun strategian sekä Metsähallituksen ja Lapin yliopiston tavoitteiden mukaisesti.

Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta on tehnyt kokouksessaan 9.11.2007 päätöksen viran jatkamisesta. Metsäntutkimuslaitos, Metsähallitus ja Lapin yliopisto ovat 15.11.2007 allekirjoitetulla sopimuksella sopineet viran tehtäväalasta, sen suuntautumisesta, sijoituspaikasta ja rahoituksesta.

 

2. Viran määrittely


Viran tutkimusalan suuntaaminen

Professorin viran tutkimusalaan kuuluvat: luontomatkailun ja metsien muiden käyttömuotojen ristiriidat ja niiden yhteensovittaminen, metsäluontoon    perustuvan matkailun ja virkistyskäytön kehittyminen ja niiden aluetaloudelliset vaikutukset, matkailukäytön kehittäminen ja suunnittelu sekä kestävä luontomatkailu.

Virkaan liittyy luontomatkailun syventävän opetuksen antaminen Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnassa.

Viran tehtävät

Professorin tehtävänä viranalalla on

 • seurata ja kehittää tieteenalansa toimintaa
 • tehdä tieteellistä tutkimusta
 • osallistua opiskelijoiden tieteelliseen ohjaamiseen sekä tutkijakoulutuksen antamiseen
 • antaa syventävien aineiden opetusta Lapin yliopistossa
 • edistää ja koordinoida Metsäntutkimuslaitoksen, Metsähallituksen ja Lapin yliopiston välistä tutkimusyhteistyötä
 • edistää ulkopuolisten resurssien hankintaa
 • edistää tutkimustulosten käytäntöönvientiä

Tutkijakoulutuksen ja syventävien aineiden opetuksen yhteismäärä työajasta on 50 h/v.

                     
Tämän lisäksi viran tehtävät on määritelty Metsäntutkimuslaitoksen työjärjestyksessä 1.5.2006 sekä korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetussa asetuksessa (KepA 309/93, 20§).

                     
Viran nimi ja ala
                     
Viran nimi on luontomatkailun professorin virka.

 

Virkasuhde

Määräaikainen virkasuhde, virka täytetään viideksi vuodeksi nimittämisajankohdasta lukien.

Sijoituspaikka

Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimintayksikkö


Selvitys läheisten alojen professorinviroista ja muista vastaavista viroista

Metla
1. metsäsuunnittelu
2. pohjoisten metsien monikäyttöä tukeva metsäekologia
3. ympäristötaloustiede
4. metsänhoito

Ko. tieteenalojen professorin virkojen kuvaukset löytyvät osoitteesta:
http://www.metla.fi/tutkimus.


Lapin yliopistossa
läheisillä aloilla on seuraavia professorinvirkoja:
1. matkailun kulttuuritutkimus
2. matkailu

Resurssointi

Metsäntutkimuslaitoksen osuus palkkamenoista 50 %. Metsähallituksen osuus 25% ja Lapin yliopiston osuus 25 %.


Palkkaus

Palkka määräytyy Metlan palkkausjärjestelmää koskevan virka- ja työehtosopimuksen (PAJ-2005) mukaan. Palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuustaso 13–14) sekä henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta palkanosasta.


Viran täyttömenettely

Virka täytetään Metsäntutkimuslaitoksessa sovellettavien menettelysääntöjen mukaisesti. Virantäytön valmistelua varten perustetaan virantäyttöryhmä, johon Metla, Metsähallitus ja Lapin yliopisto nimeävät edustajansa. Hakijoiden arvioinnissa käytetään sekä kansainvälisiä että suomalaisia ansioituneita asiantuntijoita.


3. Kelpoisuusvaatimukset


Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen (762/2005) 9 § mukaan professorilta vaaditaan tohtorin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Korkeakoulun henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 2 §:n mukaan professorilta vaaditaan tieteellinen tai taiteellinen pätevyys, opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
                     
Korkeakoulun professorin viran erityiset kelpoisuusvaatimukset on säädetty kelpoisuusasetuksen 2 §:ssä. Niiden mukaan professorilta vaaditaan:

tieteellinen pätevyys, jota arvosteltaessa otetaan huomioon hakijan tekemä tieteellinen tutkimus, kyky johtaa tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa, ja muut tieteelliset ansiot sekä tutkinnot;

opetustaito, jota arvosteltaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.

Virkasuhteen menestyksellinen hoitaminen edellyttää tutkimus- ja opetustaitojen lisäksi hyvää verkottumis- ja organisointikykyä sekä tiedolliset ja käytännölliset valmiudet saavuttaa viranhoidolle asetetut tavoitteet.
                     
Professorin kielitaitovaatimuksiin sovelletaan Metlassa lakia julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003).

 

4. Viran hakeminen


Virkasuhdetta on haettava kirjallisesti. Hakemus osoitetaan            Metsäntutkimuslaitokselle. Tiedot hakuajan päättymisestä ja paikasta, johon hakemus jätetään, ilmenevät viran hakuilmoituksessa.
                     
Hakemukseen liitetään neljänä, samansisältöisenä englanninkielisenä kopiona:
                     
1. Nimikirjanote tai vastaava selvitys (ellei hakijasta pidetä nimikirjaa); nimikirjanote saa olla enintään 3 kk ennen hakemuksen jättämistä annettu ja ansioluettelo virallisesti oikeaksi todistettu. 
                     
2. Lyhyt curriculum vitae liitteen 1. ohjeiden mukaisesti. 
                     
3. Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti:
                     
(1) artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;
                     
(2) artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö,
                     
(3) artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;
                     
(4) artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssi­julkaisuissa, joissa on referee-käytäntö;
                     
(5) tieteelliset monografiat;
                     
(6) muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssi­julkaisuissa, joissa ei ole referee-käytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa
                     
4. Lyhyt selostus (max 2 sivua) täytettävänä olevan viran kannalta merkittävistä tutkimusansioista. 
                     
5. Lyhyt selostus aiotusta toiminnasta tutkimus- ja opetusalalla.
                     
6. Enintään 20 julkaisua ja/tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta ryhmiteltynä kohdan 3) mukaisesti. Ko. julkaisut pyydetään merkitsemään julkaisuluetteloon alleviivauksella.
 

5. Keskeiset säädökset

                     
Metla

 • Laki Metsäntutkimuslaitoksesta (1114/1999)
 • Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen (1140/1999) muuttamisesta (762/2005)
 • Laki julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003)
 • Ohje professorin virkojen täyttöprosessista Metsäntutkimuslaitoksessa, TES1347, 6.4.2001.
 • Metsäntutkimuslaitoksen työjärjestys 1.5.2006

Säädökset www-sivulla: http://www.metla.fi/metla/
 

                     
Lisätietoja

Tätä virantäyttöä koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Metlaan tai Lapin yliopistoon seuraavasti:
 
  Tutkimusjohtaja Leena Paavilainen
  Metsäntutkimuslaitos
  PL 18 (Jokiniemenkuja 1)
  01301 VANTAA
  Puh. 010 211 2020
  E-mail: leena.paavilainen @ metla.fi

            Toimintayksikön johtaja Martti Varmola
            Metsäntutkimuslaitos Rovaniemen toimintayksikkö
            PL 16 (Eteläranta 55)
            96301 ROVANIEMI
            Puh. 010 211 4410
            E-mail: martti.varmola @ metla.fi

                     
            Dekaani Markku Vieru
            Lapin yliopisto
            Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta
            PL 122
            96101 ROVANIEMI
            Puh. 0400 377641
            E-mail: markku.vieru @ ulapland.fi
 

 

 

 

 

 

 
   Päivitetty:   18.06.2014 / JPaa Metla : Tutkimus : Professorit : Täyttöprosessit   Palaute Metlan etusivulle
. .