Virkasuhteen täyttömenettelyä koskeva seloste

30.5.2007
 >

Professorin virkasuhde, erityisalana pohjoisten metsien monikäyttöä tukeva metsäekologia

 

1. Virasta, sen tarpeellisuudesta, alasta ja suuntaamisesta

 

Metlan tehtävänä on "edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä". Soveltavan tutkimuksen tueksi tehdään sitä tukevaa perustutkimusta, kehitetään metsäalan yhteistoimintaa ja tutkimustulosten hyväksikäyttöä. Metlan nykyistä toimipaikka- ja toimintayksikköverkostoa kehitetään selkeiksi kokonaisuuksiksi yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tutkimustoiminnan neljästä painoalasta yksi on ”metsäekosysteemien rakenne ja toiminta”. Painoala tuottaa ja välittää tietoa ihmisen toiminnan ja luontaisten tekijöiden vaikutuksista metsäekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan sekä puuntuottamisen ja metsien vaihtoehtoisen käytön ekologisista perusteista. Tutkimus painottuu metsien käytön ekologiseen kestävyyteen.

 

Oulun yliopisto vahvistaa strategiansa (2007-2009) mukaan toimintansa yhteiskunnallista vaikuttavuutta lähtökohtana menestyksellinen toiminta yliopiston perustehtävässä tieteellisessä tutkimuksessa ja siihen perustuvassa opetuksessa. Yliopisto toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä toimimalla läheisessä vuorovaikutuksessa toimintaympäristönsä kanssa. Yliopiston kolmesta painoalasta yksi on ”pohjoisuus ja ympäristö”, jota koordinoi erillislaitos Thule-instituutti. Instituutin tehtävänä on edistää, yhteen sovittaa ja toteuttaa pohjoisuuteen ja ympäristöön liittyvää monitieteistä opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

 

Thule-instituutti koordinoi NorNet-verkostoa (OY, Metla, RKTL, MTT, EVIRA, GTK, SYKE ja pohjoiset ympäristökeskukset). NorNet-verkosto (Northern Environmental Research Network) on pohjoisen ympäristön ja luonnonvarojen kestävän käytön tutkimuksen allianssi. NorNet-verkoston käytännön toiminta nojaa kiinteisiin, jatkuvasti kehitettäviin yhteistyörakenteisiin. Yhteistyötä johtaa NorNet-ohjausryhmä, jonka jäsenistö koostuu yhteistyötahojen korkeimmasta johdosta. Yhteistyötä kehittävät tukiryhmä, koordinaatioryhmä ja NorNet-professoritiimi, johon kuuluvat osapuolten yhteisprofessorit.

 

Metlan ja Oulun yliopiston välillä on yhteistyösopimus (28.11.2000). Yhteistyöhön sisältyvät seuraavat toiminnalliset, tieteelliset ja koulutukseen liittyvät kokonaisuudet:

 • tutkimusyhteistyö (yhteiset tutkimushankkeet)
 • yhteisten tutkijaseminaarien järjestäminen
 • Metlan ulkopuolisten tutkijoiden ja yliopiston dosenttijärjestelmän hyväksikäyttö
 • yhteistoiminta kansainvälisissä tutkimusohjelmissa ja järjestöissä
 • opiskelijoiden ja tutkijoiden jatkokoulutuksen tukeminen.

Sopimuksen mukaan yhteistyötä pyritään tehostamaan erityisesti yhteisen professorin kautta. Professorin tehtävään liittyvää ja muuta yhteistoimintaa toteutetaan pääosin NorNet –yhteistoiminnan avulla. Oulun yliopiston ja Metlan ensimmäinen yhteisprofessorin virka perustettiin vuosille 2002-2006. Tutkimusalaksi oli määritelty Metsien uudistumisen ekologia. Kustannusjakona viran ylläpidossa oli Metla 70 % ja yliopisto 30 %. Tämän yhteisprofessuurin 5-vuotiskausi päättyi 31.12.2006, mutta sitä on jatkettu 31.12.2007 saakka tai enintään siihen saakka kunnes uusi viran määrittely on tehty ja viranhaltija on valittu.

 

Toiminta viran alalla on ollut tuloksellista molempien osapuolten kannalta. Metlan uuteen strategiaan perustuvan toiminnan suuntaamisen vuoksi Metlan ja Oulun yliopiston yhteisprofessuurin sisältöä on perusteltua tarkistaa.

 

2. Ehdotus viraksi

2.1 Ehdotetun viran alan määrittelyn perusteet

 

Pohjoiset metsät kasvavat suurelta osin äärevissä luonnonolosuhteissa, missä metsien uudistuminen ja kehitys on sitä hitaampaa ja riskialttiimpaa mitä pohjoisemmaksi siirrytään. Pohjoisten metsien kestävä talouskäyttö ja metsien virkistyskäyttö edellyttävät metsänuudistumisen ja kasvun ekologisten perusteiden ja metsänhoitomenetelmien hyvää tuntemusta äärevissä ja muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa ja yhteensovittamista. Tämä vuoksi metsäpuiden ja niiden elintoimintoihin vaikuttavia ympäristötekijöitä ja ihmistoiminnan vaikutuksia niihin on tarkasteltava monella eri tasolla lähtien kasvien solukoista ja päätyen aluetasolle asti, toisin sanoen tarkastelua on tehtävä sekä biologian että metsätalouden harjoittamisen lähtökohdista. Tarkastelussa on otettava huomioon se, että monien ilmiöiden aikajänne kasvaa pohjoista kohti. Muuttuva ilmasto luo lisähaasteita pohjoisen metsien kestävälle käytölle ja ekologisten perusteiden ymmärtämiselle.

 

Pohjoisia metsiä käytetään moneen toisiaan täydentävään tai jopa keskenään kilpailevaan elinkeinotoimintaan kuten puuntuotantoon ja matkailuun sekä Lapissa myös poronhoitoon. Tämän lisäksi metsät ovat tärkeitä metsästys-, sienestys- ja marjastuskohteita sekä muina virkistyskohteina ja säilyttävät luonnon monimuotoisuutta. Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen, ja tässä ekologinen kestävyys korostuvat mitä pohjoisemmaksi siirrytään.

 

Ehdotetun prosessorin viranala tukee erityisesti pohjoisten metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamista tekemällä tieteellistä metsäekologista tutkimusta. Tavoitteena on ymmärtää metsänuudistumisen ja metsien kasvun ekologiset edellytykset äärevissä ja muuttuvissa luonnonolosuhteissa sekä tuottaa uusia uudistamis- ja hoitomenetelmiä metsille, joihin kohdistuu puuntuotannon lisäksi myös matkailullista ja poronhoidollista talouskäyttöä.

 

Professorin virka on Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ja Oulun yliopiston yhteinen. Viran alan määrittely kuuluu Metlan painoalalle "Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta", mutta tukee samalla painoaloilla "Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta" sekä "Metsien yhteiskunnallinen merkitys" tehtävää tutkimus- ja kehitystyötä.

 

Oulun yliopistossa viran ala tukee Oulun yliopiston strategiaa 2007-2009. Virka liittyy Thule-instituutin koordinoimalle pohjoisuus- ja ympäristöpainoalalle.

 

Sektoritutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön tehostaminen on kirjattu valtioneuvoston periaatepäätökseen julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä (2005) ja selvitysmiesten raportteihin (Huttunen 2005, Rantanen 2005). Sektoritutkimustyöryhmän mietinnössä (2006) tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteisvirkoja pidetään toimivana järjestelynä.

 

Professorin tehtävänä viranalalla on

 • seurata ja kehittää tieteenalansa toimintaa
 • tehdä tieteellistä tutkimusta ja osallistua tutkijoiden tieteelliseen ohjaamiseen sekä tutkijakoulutuksen antamiseen
 • antaa syventävien aineiden opetusta Oulun yliopistossa (50 h/v)
 • edistää ja koordinoida tutkimusyhteistyötä Metlan ja Oulun yliopiston tutkijoiden, ja NorNet -yhteistyökumppaneiden kanssa aihealueen tutkimuksessa
 • edistää ulkopuolisten resurssien hankintaa sekä
 • edistää tutkimustulosten käytäntöön vientiä.

 

2.2 Ehdotettu viran määrittely

 

Viran nimi ja ala

Viran nimi on metsäekologian professorin virka.

 

Alan täsmennys

Metsäekologian professorin viran alan täsmennyksenä on pohjoisten metsien monikäyttöä tukeva metsäekologia.

 

Viran tehtäväpiiri

Viran tehtäväpiiriin kuuluu alan tutkimus ja opetus NorNet -verkostossa.

 

Tämän lisäksi viran tehtävät on määritelty Metsäntutkimuslaitoksen työjärjestyksessä 1.5.2006 sekä korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetussa asetuksessa (KelpA 309/93, 20§).

 

Virkasuhde täytetään viideksi vuodeksi nimittämisajankohdasta lukien.


2.3 Viran sijoituspaikka

Virka sijoitetaan Ouluun (Oulun yliopisto), Muhokselle (Metlan Muhoksen toimintayksikkö) tai Rovaniemelle (Metlan Rovaniemen toimintayksikkö). Sijoituspaikka ratkaistaan valintaprosessin yhteydessä.

 

2.4 Selvitys läheisten alojen professorinviroista ja muista vastaavista viroista.

Metla

 1. Maantutkimuksen professori
 2. Suontutkimuksen professori
 3. Metsänhoidon professori
 4. Metsägenetiikan professori
 5. Metsäeläintieteen professori
 6. Metsäpatologian professori
 7. Metsänviljelyteknologian professori.

Ko. tieteenalojen professorin virkojen kuvaukset löytyvät osoitteesta: http://www.metla.fi/tutkimus/

 

Oulun yliopistossa läheisillä aloilla on seuraavia professorin virkoja:

3 eläinekologian professorin virkaa

3 kasviekologian professorin virkaa

2 kasvifysiologian professorin virkaa

sekä geologian ja luonnonmaantieteen professorien virat.

 

Lisäksi aihealuetta sivuavat yhteiset NorNet-yhteisprofessorien virat Suomen ympäristökeskuksen sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kanssa.

 

2.5 Viran resursointi  

Kustannusjakona viran ylläpidossa tulee olemaan Metla 70 % ja yliopisto 30 %.

 

2.6 Palkkaus

Palkka määräytyy Metlan palkkausjärjestelmää koskevan virka- ja työehtosopimuksen (PAJ-2005) mukaan. Palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuustaso 13-14) sekä henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta palkanosasta. Tehtäväkohtaisen palkanosan suuruus on vaativuustasosta riippuen 3751,80 (13) tai 4167,54 (14) euroa kuukaudessa. Henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella maksettava palkanosa on enintään 50 prosenttia tehtävänkohtaisesta palkasta.

 

2.7 Arvio viran kelpoisuusehdot täyttävien mahdollisten hakijoiden määrästä  

Ottaen huomioon tutkimus- ja opetusala lähialoineen sekä maamme yliopistot ja tutkimuslaitokset viran kelpoisuusehdot täyttäviä mahdollisia hakijoita on lukuisia kotimaassa ja kansainvälisesti. Virka täytetään kansainvälisen haun kautta.

 

2.8 Jatkovalmistelussa käytettävät asiantuntijatahot

Valmistelua varten perustetaan virantäyttöryhmä (6 henkilöä), johon Metla ja Oulun yliopisto nimeävät edustajansa. Suomessa ja kansainvälisesti yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa työskentelee monia ansioituneita tutkijoita metsäekologiassa, joiden voidaan katsoa voivan toimivan asiantuntijoina ja arvioijina virkaa täytettäessä.

 

2.9 Muita näkökohtia

Metla on käsitellyt virkaa johtokunnassa 24.4.2007.

Lisäksi virkaa on käsitelty professorikokouksessa 19.3.2007 ja 20.4.2007.

 

Oulun yliopiston rehtori on tehnyt päätöksen yhteisestä virasta ja antanut asian valmistelun Thule-instituutin tehtäväksi. Biologian laitos on käsitellyt virkaa johtoryhmässä 15.2.2007 ja laitosneuvostossa 22.2.2007.

 

 

3. Viran täyttämistä koskevat tiedot

3.1 Kelpoisuusvaatimukset

 

Valittavan henkilön pätevyys arvioidaan siten, että menettely ja vaatimukset vastaavat sekä Metlan että Oulun yliopiston käytäntöä ja arviointikriteereitä.

 

Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen (762/2005) 9 § mukaan professorilta vaaditaan tohtorin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Korkeakoulun henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 2 §:n mukaan professorilta vaaditaan tieteellinen tai taiteellinen pätevyys, opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Korkeakoulun professorin viran erityiset kelpoisuusvaatimukset on säädetty kelpoisuusasetuksen 2 §:ssä. Niiden mukaan professorilta vaaditaan:

 1. tieteellinen pätevyys, jota arvosteltaessa otetaan huomioon hakijan tekemä tieteellinen tutkimus, kyky johtaa tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa, ja muut tieteelliset ansiot sekä tutkinnot;
 2. opetustaito, jota arvosteltaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky;

  Virkasuhteen menestyksellinen hoitaminen edellyttää tutkimus- ja opetustaitojen lisäksi hyvää verkottumis- ja organisointikykyä sekä tiedolliset ja käytännölliset valmiudet saavuttaa viranhoidolle asetetut tavoitteet.

 

3.2 Kielitaito

Metla

Virkaan sovelletaan lakia julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003), jonka mukaan edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa (6 § a).

 

Oulun yliopisto

Kelpoisuusasetuksen 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Riittävä suomen ja ruotsin kielen taito on henkilöllä, joka on suomen tai ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetussa asetuksessa (442/87) säädetyllä tavalla osoittanut täydellisesti hallitsevansa suomen tai ruotsin kielen tai on saanut koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä.

 

Ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa (18 §).

 

Yliopistolain 9 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Oulun yliopiston opetuksesta ja opiskelijoista annetun johtosäännön mukaan muuta kuin suomen kieltä saadaan käyttää silloin, kun opetuksen tarkoituksenmukainen järjestely sitä muutoin edellyttää. Muun kielen käyttämisestä opetuskielenä ilmoitetaan opetussuunnitelmassa (5 §).

 

3.3 Viran hakeminen

 

Virkasuhdetta on haettava kirjallisesti. Hakemus osoitetaan Metsäntutkimuslaitokselle. Tiedot hakuajan päättymisestä ja paikasta, johon hakemus jätetään, ilmenevät viran hakuilmoituksesta

 

Hakemukseen liitetään neljänä, samansisältöisenä englanninkielisenä kopiona:

 

1. Nimikirjanote tai vastaava selvitys (ellei hakijasta pidetä nimikirjaa); nimikirjanote saa olla enintään 3 kk ennen hakemuksen jättämistä annettu ja ansioluettelo virallisesti oikeaksi todistettu

2. Lyhyt curriculum vitae liitteen 1. ohjeiden mukaisesti

3. Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti:

  (1) artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;

  (2) artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö,

  (3) artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;

  (4) artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssi­julkaisuissa, joissa on referee-käytäntö;

  (5) tieteelliset monografiat;

  (6) muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssi­julkaisuissa, joissa ei ole referee-käytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa

4. Lyhyt selostus (max 2 sivua) täytettävänä olevan viran kannalta merkittävistä tutkimusansioista.

 

5. Lyhyt selostus aiotusta toiminnasta tutkimus- ja opetusalalla.

 

6. Enintään 20 julkaisua ja/tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta ryhmiteltynä kohdan 3) mukaisesti.

 

3.4 Nimitys

 

Virantäyttöryhmä tekee esityksen henkilön valinnasta Metlalle. Henkilön valinnan suorittaa Metlan johtokunta.

 

3.5 Keskeiset säädökset

 

Metla

Laki Metsäntutkimuslaitoksesta (1114/1999);

Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta (1140/1999) muutoksineen (762/2005); Laki julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003); Ohje professorin virkojen täyttöprosessista Metsäntutkimuslaitoksessa (TES1347, 6.4.2001); Metsäntutkimuslaitoksen työjärjestys 1.5.2006.

Säädökset www-sivulla: http://www.metla.fi/metla/

 

Oulun yliopisto

Yliopistolaki (645/1997; muutoslait 1059/1998 ja 1251/1999) ja Yliopistoasetus (115/98; muutosasetukset 799/1998 ja 75/1999); Laki ja asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä (virantäyttölaki ja ‑asetus 856/91 ja 1581/91; muutoslaki 648/97 ja muutosasetus 462/98); Asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä (kelpoisuus-asetus 309/93; muutosasetukset 1083/1995, 463/98, 1068/1998 ja 1217/2000); Oulun yliopiston hallintojohtosääntö (1.9.1999).

Säädökset www-sivulla:

http://www-hallinto.oulu.fi/yhallint/saados/kansi.htm


Lisätietoja

 

Tätä virantäyttöä koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Metlaan tai Oulun yliopistoon seuraavasti:

 

Tutkimusjohtaja Pasi Puttonen

Metsäntutkimuslaitos

Unioninkatu 40 A

00170 HELSINKI

Puh. 010 211 2150

E-mail: pasi.puttonen @ metla.fi

 

Johtaja Kari Laine

Thule-instituutti

PL 7300, 90014 Oulun yliopisto

puh. 08-553 3550

E-mail: kari.laine @ oulu.fi

 

LIITE 1

 
   Päivitetty:   11.06.2007 / REsk Metla : Tutkimus : Professorit : Täyttöprosessit   Palaute Metlan etusivulle
. .